- Decision du 28 novembre 2012

28/11/2012 - M12-1-0154

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

(...)

I. Feiten

Verzoekster vat de feiten van 12 februari 2009 samen als volgt:

" Verzoekster en de heer Z. waren buren van elkaar.

Naar aanleiding van een discussie in het verleden tussen verzoekster en de heer Z. over de overlast die zijn 10 honden veroorzaakten, waarbij uiteindelijk via de wijkaagent 6 honden werden verwijderd, is de heer Z. agressief beginnen worden tegen verzoekster en haar zoontje, waarbij hij er mee dreigde hen kapot te maken.

Op 12.02.2009 is de situatie uit de hand gelopen en heeft de heer Z. zijn dreigementen in daden omgezet.

Verzoekster hoorde omstreeks 7u45 het geluid van glasbreuk waarna de heer Z. voor de deur van verzoekster stond en onophoudelijk op haar rolluiken begon te kloppen en slaan. Vervolgens sloeg de heer Z. de ruit van de achterdeur van verzoekster in, waarna hij de woning van verzoekster binnen ging en woedend begon te roepen en allerlei verwijten uitte ten aanzien van verzoekster. Hij greep haar vervolgens bij de keel, hals en het haar en begon haar te stampen en slaan, waarna hij haar nog een kniestoot in het gezicht gaf. Ten gevolge van de opzettelijke slagen en verwondingen leed verzoekster zowel lichamelijke, morele en materiële schade.

Tot op vandaag durft verzoekster niet meer in ... te komen, waar haar moeder overigens nog steeds woont, uit schrik de heer Z. tegen het lijf te lopen. "

II. Vervolging

Bij beschikking dd. 22 april 2009 besliste de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... tot internering van de genaamde Mario Z. (° 1973) wegens de volgende bewezen geachte tenlasteleggingen. Tevens werd hij veroordeeld tot betaling van een provisie van euro 500 aan verzoekster.

A. Zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden) in een door een ander bewoond huis, appartement) kamer of verblijf) namelijk een woonhuis door X. Ellen bewoond) of in de aanhorigheden ervan te zijn binnengedrongen) hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, hetzij door middel van braak) inklimming of valse sleutels.

te ... op 12 februari 2009

B. Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Ellen die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge had.

te ... op 12 februari 2009

C. Opzettelijk landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, geheel

of ten dele te hebben vernield namelijk

1. ten nadele van X. Ellen

2. 2. ten nadele van [...]

te ... op 12 februari 2009

D. Onder een bevel of onder een voorwaarde, mondeling, X. Ellen te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf is gesteld.

te ... op 12 februari 2009

Bij arrest dd. 25 augustus 2009 van de K.I. van het Hof van Beroep te ... werd de bestreden beschikking bevestigd, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd Z. bij eindbeschikking dd. 16 juni 2010 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... veroordeeld tot betaling aan verzoekster de hoofdsom van euro 4.134,87 meer de intresten.

Tevens werd voorbehoud verleend voor meerdere medische kosten en voor de herstelkosten van de gebroken beglazing. De begroting van de rechtsplegingsvergoeding werd aangehouden.

- administratiekosten euro 100,00

- medische kosten euro 1.110,08

- morele schade euro 2.500,00

- verhuiskosten euro 365,79

- schade aan huis euro 59,00

III. Gevolgen van de feiten

Attest dr. Jan C. dd. 2/12/2009 :

" Sinds de gebeurtenissen van 12/2/2009 zijn er nog steeds ernstige medische klachten bij betrokkene, o.m:

- talloze slapeloze nachten;

- toename fibromyalgie, cf. attest dr. C.

- zeer regelmatige paniekaanvallen...

Betrokkene durft zich in ... in de buurt van het gebeuren niet te vertonen en dus ook niet op consultatie te komen.

Door de medische problematiek is er ook vaak arbeidsongeschiktheid geweest, cf. bijgevoegde lijst met data.

Momenteel is de psychische, emotionele schade nog niet te bepalen. Dit gebeurt best door een expert. "

Verslag dr. E. C., UZ ..., 04/02/2010

" Uw patiënte wordt hier gevolgd omwille van verspreide pijn klachten in het kader van een

fibromyalgisch syndroom. Zij consulteerde op 01/02/2010.

Huidige toestand:

Sinds december gaat het helemaal niet zo goed. Ze is veel afwezig geweest op het werk.

Heeft veel moeten rusten. De huisarts heeft ook acuut verschillende malen infiltraties moeten geven.

Patiënte vermeldt dat ze toch sterk geplaagd wordt door veralgemeende angsten. Ze

vermeldt ook nachtmerries en schiet enkele keren per nacht wakker badend in het zweet, maar ze kan nadien gelukkig terug inslapen ... De slaap is zeker niet recuperatief.

De vermoeidheid en pijn vorderen in de loop van de dag. Tegen het einde van de dag moet ze zich voortslepen. Opdrijven van het antidepressivum heeft geen effect gehad op de angstklachten, depressieve stemming noch pijn.

Beleid:

Sinds het voorval van 12/02/2009 zijn de krachten, niettegenstaande opdrijven medicamenteuze ondersteuning, geleidelijk aan verslechterd.

Het belang van psychotherapeutische begeleiding in het kader van een niet verwerkt trauma zal noodzakelijk zijn om de negatieve spiraal af te remmen en te stoppen!! Spontane verbetering is zeker niet waarschijnlijk. Medicamenteuze therapie blijft voorlopig ongewijzigd.

Huidige therapie:

Cymbalta 60 mg: 28 co: 2 x/d

Durogesic vijfentwintig microgram/u: tien pleisters: om de 72u

Seroquel 200 mg: 60 co: 1/2 co 's avonds

Prothiaden 75 mg; 28 co: 1 's avonds "

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De dader werd in de gevangenis van ... geïnterneerd. Hij is toegelaten tot het systeem van collectieve schuldenregeling. Op 5 oktober 2011 deelde de schuldbemiddelaar mee dat bij beschikking dd. 05/08/2011 van de arbeidsrechtbank te ... de termijn van art. 1675/11, §1 Ger.W. verlengd werd met 6 maanden. Hij voegt daaraan toe: " Vanwege de complexiteit van het dossier en de samenhang ervan met het dossier CSR van de ouders (waarvan de vader tijdens de procedure overigens overleden is) denk ik dat dit niet het laatste verzoek tot verlenging van de termijnen zal zijn geweest."

Op rechtszitting dd. 24 oktober 2012 van de Commissie legde verzoekster documenten neer waaruit blijkt dat bij beschikking dd. 21/02/2012 de termijn van art. 1675/11, §1 Ger.W. opnieuw mt zes maanden verlengd werd.

IV-2. Verzoekster heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij ETHIAS. Deze verzekeraar stelt op 16/03/2012: " De voorwaarden om van de tussenkomst van de waarborg ‘onvermogen van derden' te genieten zijn op dit ogenblik nog niet vervuld. "

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vroeg initieel om de toekenning van een (hoofd)hulp van euro 4.134,87 (samenstelling: zie rubriek II).

Op rechtszitting dd. 24 oktober 2012 van de Commissie breidt zij deze vordering uit met een verzoekschrift tot noodhulp (zie rubriek VI).

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Uit artikel 31bis, §1, 5° van de wet van 1 augustus 1985 (" De schade kan niet afdoende worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier.") blijkt manifest dat de wetgever het subsidiariteitsbeginsel huldigt en dat het slachtoffer dus eerst beroep dient te doen op de traditionele middelen om schadeloosstelling te bekomen, zoals bv. via de veroordeelde en/of via een private verzekering, alvorens zich te richten tot de Commissie.

Verzoekster heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij ETHIAS. Deze verzekeraar stelt op 16/03/2012: " De voorwaarden om van de tussenkomst van de waarborg ‘onvermogen van derden' te genieten zijn op dit ogenblik nog niet vervuld. "

Op rechtszitting dd. 24 oktober 2012 van de Commissie deelt verzoekster, bij monde van haar raadsman, mee dat ETHIAS in huidig stadium niet tussenkomt zolang niet is bewezen dat wanneer iemand tot het systeem van de schuldbemiddeling toegelaten wordt, deze persoon de facto over geen enkel financieel middel meer zou beschikken.

Gelet op het voormeld subsidiariteitsprincipe dient te worden gewacht op de voorlegging van het minnelijk aanzuiveringsplan, waaruit zal blijken voor welk percentage huidige schuldvordering verzoekster vergoed zal worden door de veroordeelde, alvorens de Commissie ten gronde kan/mag oordelen.

De clausule ‘onvermogen van derden', vervat in artikel 22 van de polis van verzoekster, luidt als volgt: "Deze waarborg is niet van toepassing voor de stoffelijke schade te wijten aan een opzettelijke daad, of wanneer de aansprakelijke derde niet geïdentificeerd is, of indien hel terug te vorderen bedrag lager is dan dat voorzien in artikel 19. "

Noch bij strikte noch bij ruime interpretatie van hetgeen als ‘stoffelijke schade' beschouwd wordt, kan dit artikel betrekking hebben op de morele schade van verzoekster.

Aangezien:

- de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden niet in de medische kosten hoeft tussen te komen;

- volgens artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 "kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie. [...] Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld ;"

- met de "kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°", waarvoor in het laatste lid van artikel 36 de dringendheid verondersteld wordt, de medische kosten en de ziekenhuiskosten met inbegrip van de prothesekosten bedoeld worden;

- verzoekster ter rechtszitting van 24 oktober 2012 haar aanvraag uitbreidt met een verzoek tot noodhulp;

- het verzoek tot hoofdhulp hic et nunc nog niet kan worden afgehandeld om redenen zoals in supra uiteengezet,

meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een noodhulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.110,08. Dit moet haar in staat stellen om alvast de medische kosten te lenigen.

In afwachting van de neerlegging van de minnelijke aanzuiveringsregeling wordt het verzoekschriftdossier tot het bekomen van een financiële (hoofd)hulp inmiddels verwezen naar de bijzondere rol.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een noodhulp toe van euro 1.110,08.

Verwijst het verzoek tot (hoofd)hulp naar de bijzondere rol in afwachting van de neerlegging van de minnelijke aanzuiveringsregeling

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 28 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 februari 2012 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.