- Decision du 14 février 2014

14/02/2014 - M11-3-1114/8538

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Decision - Texte intégral

(...)

I. Feiten

Het dochtertje van verzoekster, Maylin X., geboren op ../../ 2007, zou in de zomer van 2009 slachtoffer geweest zijn van seksueel misbruik, vermoedelijk gepleegd door de ex-vriend van verzoekster, Z..

Op zeker ogenblik begon zij zich agressief te gedragen, ook ten aanzien van derden. Ze wou ook niet meer eten of slapen. Er was tevens agressie naar andere kindjes. Maylin reageerde hysterisch wanneer verzoekster moest gaan werken en haar achterliet bij Z.. Zij zat liever uren in de auto dan thuis binnen te komen als hij er was. Zij begon te vertellen dat Johan haar pijn had gedaan in de badkamer. Hij zou ook geweld gepleegd hebben. De ex-vriend werd uit het huis gezet.

II. Gevolgen van de feiten

Verzoekster verklaarde aan de politiediensten:

"In oktober 2009 viel het mij op dat de vagina van Maylin aan de buitenzijde enorm ontstoken was en dat zij vaak ‘pipi' moest doen. Eerst dacht ik dat dit een blaasontsteking was en ging ermee naar de huisarts. Deze kon echter geen medische reden vaststellen voor het probleem.

Daarna had zij nog verder pijn en mocht ik haar niet meer aanraken aan de geslachtsdelen."

III. Vervolging

1. Verzoekster legde op 23 februari 2010 klacht neer bij de politie ... .

2. Op 23 maart 2010 legde zij een verklaring van benadeelde persoon af bij het Parket van de Procureur des Konings te ... .

3. Het Parket heeft op 26 december 2011 de zaak geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De verzekeringsmaatschappij AXA heeft tot op heden geen tussenkomst verleend. Er is nog geen strafrechtelijke veroordeling.

- De hospitalisatieverzekering wil evenmin tussenkomen (zie hoger:punt II): gevolgen van de feiten)

V. Begroting en verantwoording van de noodhulp

1. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat er in totaal euro 1.330 betalingen gedaan werden enkel voor de medische kosten (kliniek en psychotherapie).

2. Verzoekster vraagt tevens euro 4.000 voor vermindering van inkomsten.

3. Zij vraagt tevens euro 1.250 voor verplaatsingskosten voor medische begeleiding en consultaties.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Op 26 december 2011 werd de zaak door de Procureur des Konings geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen. Verzoekster stelt in haar schriftelijke reactie dat zij op 15 februari 2012 klacht met burgerlijke partijstelling zal doen bij de onderzoeksrechter.

2. Vermits de zaak thans nog in onderzoek is en de dader nog niet veroordeeld werd kan er nog niet aangetoond worden dat er een opzettelijke gewelddaad is gebeurd ten aanzien van het kindje.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek onontvankelijk.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 14 februari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS

Mots libres

  • Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 oktober 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade omwille van (vermeend) seksueel misbruik op haar dochtertje gepleegd.