- Arrêt du 26 juin 2013

26/06/2013 - 2012PGA5327

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

In hoofde van beklaagde maakt de omstandigheid dat hij onvoldoende de rechtsgevolgen kon inschatten van de ondertekening en terugzending van het attest van kennisname van de betekening van het verstekvonnis overmacht uit, waardoor de buitengewone termijn voor het aantekenen van verzet werd verlengd tot de dag waarop de voorlopige bewindvoerder het exploot van betekening van het verstekvonnis per fax heeft overgemaakt aan de raadsman van beklaagde, die op dezelfde dag nog het verzet liet betekenen.


Arrêt - Texte intégral

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 26 juni 2013

te Antwerpen, 12e kamer

(...)

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van het verzet

Het verstekvonnis d.d. 14.03.2012 werd op 21.05.2012 aan beklaagde C. betekend, doch niet aan haar persoon (zie stuk 3, kaft verzet).

Wanneer de beslissing bij verstek niet aan de persoon van beklaagde werd betekend, beschikt deze over een buitengewone termijn om verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis, en deze buitengewone termijn bedraagt 15 dagen vanaf de dag waarop de beklaagde kennis heeft gekregen van de betekening van het verstekvonnis.

Het attest van kennisname van de betekening van het verstekvonnis d.d. 14.03.2012 werd door beklaagde C. ingevuld en terug aan het parket overgemaakt, alwaar het ontvangen werd op 24.05.2012 en vervolgens op dezelfde dag neergelegd ter griffie (zie stempels op dit stuk 27 - kaft verstekprocedure).

Dit betekent dat beklaagde C. minstens op 24.05.2012 kennis had van de betekening van het verstekvonnis, zodat in principe 08.06.2012 de laatste nuttige dag was om verzet aan te tekenen.

Het verzet werd pas op 20.06.2012 aangetekend.

In haar conclusies beroept beklaagde zich op overmacht, meer bepaald haar geestestoestand met een chaotische gedachtengang en een gevaar om misbruikt te worden door derden. Bij vonnis van de vrederechter van het zevende kanton te Antwerpen d.d. 29.05.2012 werd Mr. P. J. aangesteld als voorlopige bewindvoerder over beklaagde.

Het verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder werd ter griffie neergelegd op 20.04.2012.

Art. 488bis, i) B.W. bepaalt dat alle handelingen die door de beschermde zijn verricht in strijd met de bepalingen van art 488bis, f), nietig zijn. Deze nietigheid kan uitsluitend door de beschermde persoon of de voorlopige bewindvoerder worden ingeroepen. Het tweede lid van art. 488bis, i) bepaalt dat deze bepaling toepasselijk is op de handelingen verricht na de indiening van het verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder.

De bedoeling van de wetgever bestond er derhalve in om de onder voorlopig bewind geplaatste personen reeds te beschermen vanaf de datum van de indiening van het verzoekschrift, zijnde 20.04.2012.

In het vonnis van het vredegerecht van het zevende kanton van Antwerpen d.d. 29.05.2012 wordt met verwijzing naar het medisch verslag van dokter J. COLIN d.d. 11.04.2012 geoordeeld dat beklaagde C. actueel niet bekwaam is om de weerslag en de gevolgen van een normaal en voorzichtig beheer van haar financiële middelen in te schatten.

In deze omstandigheden is het hof van oordeel dat beklaagde C. onvoldoende de rechtsgevolgen kon inschatten van de ondertekening en terugzending van het attest van kennisname van de betekening van het verstekvonnis d.d. 14.03.2012.

Deze omstandigheid maakt overmacht uit in hoofde van beklaagde C., waardoor de buitengewone termijn voor het aantekenen van verzet werd verlengd tot 20.06.2012, zijnde de dag waarop de voorlopige bewindvoerder het exploot van betekening van het verstekvonnis per fax heeft overgemaakt aan de raadsman van beklaagde, die op dezelfde dag nog het verzet liet betekenen.

Het verzet van beklaagde, aangetekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder Natalie NOOYENS d.d. 20.06.2012, is derhalve ontvankelijk.

De kosten eraan verbonden blijven evenwel ten laste van de beklaagde nu het verstek aan haar persoonlijk te wijten is.

(...)

Mots libres

  • Strafprocesrecht

  • Rechtsmiddelen

  • Verzet

  • Buitengewone termijn

  • Overmacht

  • Verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder