- Arrêt du 10 janvier 2011

10/01/2011 - 2009/AG/340

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

1. De vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, geregeld door de

CAO nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad, leidt tot een gedeeltelijke schorsing van

de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet tot het sluiten van een nieuwe

arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid. Maakt een werknemer van meer dan 50

jaar voor onbepaalde tijd aanspraak op dit recht, dan sluiten de partijen ook geen nieuwe

arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd met het bereiken van de pensioenleeftijd als

termijn.

2. Aan het Grondwettelijk Hof wordt de prejudiciële vraag gesteld of artikel 39, § 1 van de

Arbeidsovereenkomstenwet, zoals uitgelegd door het Hof van Cassatie in zijn arresten

van 11 december 2006, 25 februari 2008 en 15 februari 2010, al dan niet de artikelen 10

en 11 van de Grondwet schendt, doordat, voor de werknemer die zijn arbeidsprestaties

met de helft van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking heeft

verminderd overeenkomstig artikel 102, § 1 van de Sociale Herstelwet en artikel 2, § 1

van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het

kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, en die tijdens deze periode

onregelmatig wordt ontslagen, de opzeggingsvergoeding wordt berekend op grond van

het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, die

zouden verschuldigd zijn geweest wanneer de arbeidsprestaties niet waren verminderd,

terwijl, voor de werknemer die zijn arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking heeft

verminderd overeenkomstig artikel 103 bis en 103 ter van de Sociale Herstelwet en

artikel 9 van de algemeen verbindend verklaarde CAO nr. 77 bis van 19 december 2001

van de Nationale Arbeidsraad tot vervanging van de CAO nr. 77 van 14 februari 2001

tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering

van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, en die tijdens deze periode

onregelmatig wordt ontslagen, de opzeggingvergoeding wordt berekend op grond van

het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomstig, die

daadwerkelijk verschuldigd waren voor de verminderde prestaties.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

 • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

 • NATIONALE ARBEIDSRAAD 1. ONDERBREKING VAN DE BEROEPSLOOPBAAN

 • CAO NR. 77 BIS

 • HALVERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES

 • GEDEELTELIJKE SCHORSING

 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DEELTIJDSE ARBEID

 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD 2. ONDERBREKING VAN DE BEROEPSLOOPBAAN

 • CAO NR. 77 BIS

 • HALVERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES

 • ONTSLAG DOOR DE WERKGEVER

 • OPZEGGINGSVERGOEDING

 • JAARLOON