- Arrêt du 10 février 2012

10/02/2012 - 2010/AG/210

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

I. Het arbeidsrecht bevat echter geen eigen regeling voor het geval waarin een werkgever, buiten het geval van overgang van onderneming, een arbeidsovereenkomst - of minstens de schuldvordering die hieruit voor hem voortspruit - definitief wenst over te dragen aan een derde, al dan niet deel uitmakend van dezelfde "groep". In het gemeen recht geldt de regel dat een (wederkerige) overeenkomst dan wel enkel de schuldvordering van de schuldeiser die eruit voortspruit, door deze laatste niet kan overgedragen worden aan een derde zonder de toestemming van de andere partij, wanneer deze laatste de overeenkomst intuitu personae heeft aangegaan.

Wanneer een werknemer de arbeidsovereenkomst intuitu sensu lato aangaat, kan zijn werkgever noch deze overeenkomst noch zijn eigen schuldvordering aan een derde overdragen zonder toestemming van de werknemer. Dit is wel mogelijk wanneer de overdracht deel uitmaakt van een algemene overdracht of overdracht ten algemenen titel, waar er in casu echter geen sprake is.

II. Dat de arbeidsovereenkomst enkel door de werkgever intuitu personae wordt aangegaan terwijl diens persoon voor de werknemer niet van doorslaggevend belang is, kan thans niet meer als algemene regel worden aangenomen. De arbeidsovereenkomst is voor de werknemer-bediende, in casu een hoofdboekhouder, integendeel een intuitu personae sensu lato aangegane overeenkomst.

III. De werknemer die zijn klacht over pestgedrag niet neerlegt op één der wijzen genoemd in artikel 32tredecies, § 1 van de Welzijnswet Werknemers doch zich enkel bij de werkgever zelf beklaagt, kan niet genieten van de bijzondere ontslagbescherming in de voornoemde bepaling.


Arrêt - Texte intégral

Mots libres

 • I. RECHTSWETENSCHAP

 • RECHT

 • WETGEVING

 • BURGERLIJK RECHT

 • ARBEIDSOVEREENKOMST

 • OVERDRACHT DOOR WERKGEVER AAN EEN DERDE ZONDER OVERGANG ONDRNEMING

 • TOELAATBAARHEID

 • OVEREENKOMST INTUITU PERSONAE II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • ALGEMENE REGELINGEN ARBEIDSOVEREENKOMST

 • AARD

 • BEDIENDE-HOOFDBOEKHOUDER

 • OVEREENKOMST INTUITU PERSONAE III. ARBEIDSREGLEMENTERING

 • WELZIJN OP HET WERK -WELZIJNSWET WERKNEMERS

 • PESTEN OP HET WERK

 • BIJZONDERE ONTSLAGBESCHERMING

 • KLACHT BIJ WERKGEVER