- Jugement du 30 mai 2011

30/05/2011 - 11-00254

Jurisprudence

Résumé

Samenvatting 1

Overeenkomstig artikel 573, 1? Ger.W. is de Rechtbank van Koophandel bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen kooplieden betreffende daden van koophandel. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

Traditioneel blijft de landbouw buiten het toepassingsgebied van het handelsrecht. Het voortbrengen van landbouwproducten, de bewerking of verwerking van producten die tot de landbouwactiviteiten behoren behouden hun burgerlijk karakter wanneer zij door de ondernemer niet werden aangekocht, maar op het eigen bedrijf werden voortgebracht.

Wordt de landbouwactiviteit uitgeoefend met aangekochte grondstoffen en niet met op het eigen bedrijf geproduceerde grondstoffen dient dit als een handelsactiviteit te worden aanzien. In dergelijk bedrijf gaat het niet om een primaire verwerking van producten van een landbouwbedrijf door de exploitant zelf.

Uit de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen blijkt dat tot de activiteiten van de verwerende partij behoren: teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden; fokken van melkvee; teelt van granen en andere akkerbouwgewassen en rundveehouderij. Deze activiteit kan inderdaad niet als een handelsactiviteit in de zin van artikel 2 W. Kh. worden aanzien,


Jugement - Texte intégral

Mots libres

  • Bevoegdheid Materieel

  • Hoedanigheid van handelaar

  • landbouwer.