Circulaire nr. 16/2014 (BEO nr. 10/2014) dd. 19.11.2014

Datum :
19-11-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Vlaams Gewest - Tarief schenkingen/legaten voor goede doelen

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire nr. 16/2014 dd. 19.11.2014
Circulaire nr. 16/2014 dd. 19.11.2014
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire nr. 16/2014 dd. 19.11.2014
Document date : 19/11/2014
Keywords : Vlaanderen / Vlaams Gewest / vrijstelling of vermindering / vermindering / tarief / Europese Economische Ruimte / openbare organisme / rechtspersoon / Vlaamse Gewest / Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie / Franse Gemeenschapscommissie / Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie / Franse Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschap / Waalse Gewest / Brusselse Hoofdstedelijke Gewest / lidstaat van de Europese Economische Ruimte / provincie / gemeente / Vlaamse provinciale openbare instelling / Vlaamse gemeentelijke openbare instelling / openbare instelling van de publiekrechtelijke rechtspersonen / sociale huisvestingsmaatschappij / Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen / dienstverlenende vereniging / VZW / mutualiteit / Ziekenfonds / landsbonden van ziekenfondsen / internationale vereniging zonder winstoogmerk / IVZW / private stichting / stichting van openbaar nut / schenking / verlaagd recht
Document language : NL
Name : Circulaire nr. 16/2014 (BEO nr. 10/2014) dd. 19.11.2014
Version : 1

Circulaire nr. 16/2014 (BEO nr. 10/2014) dd. 19.11.2014

Vlaams Gewest - Registratie- en successierechten - Tarief schenkingen/legaten voor goede doelen

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Beleidsexpertise en -ondersteuning

Dienst reglementering

4de dienst – 2de directie

Dossier nr. 510

 

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Operationele Expertise & Ondersteuning

Dienst VI

Dossier nr. E.E./ L. 257

2 bijlagen

 

In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2014 werd het decreet van 6 december 2013, "houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft" bekendgemaakt.

In deze circulaire wordt een eerste commentaar gegeven bij de wijzigingen die door het onderhavig decreet worden aangebracht aan de genoemde Wetboeken, zoals ze gelden in het Vlaamse Gewest(1). Bijlage 1 bevat de tekst van het decreet. Vermits het decreet meestal artikelen volledig opheft of volledig vervangt, wordt in bijlage 2 enkel de geconsolideerde tekst van artikel 161, 1° W. Reg. VL. (gewijzigde bepaling stricto sensu) opgenomen.

Het decreet bepaalt geen specifieke datum van inwerkingtreding. Bijgevolg treden de nieuwe bepalingen in werking op 24 januari 2014 (zie voor nadere toelichting punt 5 van de commentaar).

----------
[(1) Hierna respectievelijk aangeduid als W. Succ. VL. en W. Reg. VL.]

----------

COMMENTAAR

1. Draagwijdte van de wijziging

In het voorstel van decreet wordt de bedoeling als volgt toegelicht :

"Om de concurrentieneutraliteit te bewerkstelligen tussen de publieke en de private sector, worden de tarieven voor verkrijgingen door goede doelen voor beide sectoren gelijkgesteld.

Er wordt geopteerd voor een uniform tarief van 8,5% in successierechten en van 5,5% in schenkingsrechten.

Tot slot wordt ervoor gekozen om het tarief inzake schenkingsrechten lager te stellen dan dat inzake successierechten. Dat past binnen de filosofie om schenkingen te bevoordelen ten opzichte van successies.".

Wat de Vlaamse decreetgever in dit decreet in de eerste plaats heeft gedaan is:

 1. de vervanging van de bestaande verminderde successierechttarieven van 6,6 % en 8,8 % ten voordele van bepaalde rechtspersonen, door één tarief van 8,5 %;

 2. de vervanging van de bestaande verminderde schenkingsrechttarieven van 5,5% en 7% ten voordele van bepaalde rechtspersonen, door één tarief van 5,5%.

Verder werden de categorieën van in aanmerking komende rechtspersonen uitgebreid met een aantal rechtspersonen van "staatsrechtelijke" aard, wat meteen heeft meegebracht dat hun fiscaal statuut op het vlak van schenkingsrechten verandert (zie verder punt 3).

2. Niet vereist: verkrijging voor(2)/door (3) een goed doel

Hoewel de titel van het decreet en de toelichting bij het voorstel van decreet het tegendeel doen vermoeden, is de toepassing van het verminderd tarief van 8,5 % in de successierechten of van 5,5% in de schenkingsrechten op geen enkele manier juridisch gekoppeld aan de notie van een “goed doel”. Die verminderde rechten zijn van toepassing louter en alleen in acht genomen het behoren van de verkrijgende rechtspersoon tot één van de categorieën van rechtspersonen die vermeld worden in, naargelang van het geval, het nieuwe artikel 59, W. Succ. VL. of het nieuwe artikel 140, W. Reg. VL.

----------
[(2) Cf. Opschrift van het decreet
(3) Cf. Toelichting bij het voorstel van decreet]

----------

3. Categorieën van voor de verminderde tarieven in aanmerking komende rechtspersonen

In de nieuwe artikelen 59, W. Succ. VL en 140, W. Reg. VL. vindt men – op één na(4) - al de categorieën van rechtspersonen terug die reeds in de eerdere versie van die artikels voorkwamen.

Aan die oorspronkelijke categorieën worden door dit decreet wel een aantal nieuwe categorieën toegevoegd.

Door het feit dat sommige van deze nieuwe categorieën in artikel 140, W. Reg. VL. worden ingeschreven, heeft de Vlaamse decreetgever de schenkingen aan die rechtspersonen belastbaar gemaakt – zij het tegen een verminderd tarief –, zodat artikel 161, W. Reg.VL. moest worden aangepast in de mate dat schenkingen aan die rechtspersonen op grond van dat artikel voorheen kosteloos moesten worden geregistreerd.

Vb. Krachtens artikel 161, W. Reg. VL. genoot de Belgische Staat en de openbare instellingen ervan, voorheen van de kosteloze registratie van de aan haar gedane schenkingen. Die kosteloosheid gold ook voor de schenkingen gedaan aan gefedereerde instanties, zoals de Gewesten en de Gemeenschappen en de Vlaamse, Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies in Brussel (cf. beslissing tot gelijkstelling met de Staat in artikel 161, W. Reg. VL.(5)), en aan de openbare instellingen ervan.

Het nieuwe artikel 140, W. Reg. VL. maakt schenkingen aan de Belgische Staat en de openbare instellingen ervan nu belastbaar. In het 4° van het eerste lid van dat artikel is immers sprake van: "een lidstaat van de Europese Economische Ruimte".

Idem dito wat betreft de schenkingen aan de vermelde gefedereerde overheden die nu direct met naam vermeld worden in artikel 140, W. Reg.VL. (inclusief de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest) en aan de openbare instellingen ervan.

Artikel 161, eerste lid, W. Reg. VL. diende dan ook te worden aangepast om de schenkingsakten uit het toepassingsgebied van de kosteloze registratie ervan te halen.

Op het vlak van legaten doet zich, wat de Staat en de gefedereerde overheden (de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse, Vlaamse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies in Brussel) en hun openbare instellingen als begunstigden betreft, een omgekeerde beweging voor: waar zij voorheen onder het hoogste progressieve tarief vielen, vallen zij nu onder een verhoudingsgewijs laag en niet-progressief tarief.

----------
[(4) Zie punt 4
(5) Beslissing 11 oktober 1982 en Beslissing 25 september 1991, Repertorium RJ, R 161, 1°/ 13-01; Rec. Gén. enr. not., 1993, nr. 24.176.]

----------

4. Schenkingen door gemeenten aan pensioenfondsen – geen bijzonder verlaagd recht meer

De Vlaamse decreetgever heeft in de nieuwe versie van artikel 140, W. Reg. VL. het bijzonder verlaagd recht van 1,10 pct. voor schenkingen gedaan door de gemeenten aan pensioenfondsen die zij onder de vorm van een VZW hebben opgericht, niet meer hernomen. De reden van de (indirecte) opheffing van deze bepaling is het feit dat ze in het verleden maar één keer (in 2008) werd toegepast(6). De bepaling heeft op heden geen reden van bestaan meer.

----------
[(6) Cf. Stuk 2096 (2012-2013) – Nr. 2. – Verslag, blz. 5.]

----------

5. Inwerkingtreding

Zoals reeds vermeld bepaalt het decreet geen specifieke datum van inwerkingtreding. Bijgevolg treden de nieuwe bepalingen in werking op 24 januari 2014.

5.1. Successierechten

Wat de successierechten betreft betekent dit dat het nieuwe artikel 59, W. Succ. VL. van toepassing is op de nalatenschappen opengevallen vanaf 24 januari 2014 en dat (het bij het decreet opgeheven) artikel 55, W. Succ. VL. geen toepassing meer vindt op de nalatenschappen die vanaf die datum openvallen(7).

5.2. Registratierechten

Wat de registratierechten betreft is het nieuwe artikel 140, W. Reg. VL. van toepassing wanneer het belastbaar feit zich situeert na 23 januari 2014. Indien het belastbaar feit zich na diezelfde datum situeert is — anders dan tot nog toe — een schenking aan om het even dewelke in artikel 161, 1°, W. Reg. VL. vermelde begunstigde onderhevig aan het schenkingsrecht(8) (dus niet meer kosteloos te registreren)(9).

----------
[(7) Het opgeheven artikel 60 W. Succ. VL. is voortaan (mutatis mutandis) geïntegreerd in de tekst van het nieuwe artikel 59 W. Succ. VL.
(8) Om de door de indieners van het voorstel van decreet beoogde concurrentieneutraliteit tussen de private en de publieke sector te bewerkstelligen, diende tevens de kosteloosheid van de registratie van schenkingen aan (sommige van) de in artikel 161, 1°, W. Reg. VL. vermelde begunstigden te worden opgeheven; vandaar de wijzigingen aan dat artikel bij artikel 5 van het decreet.
(9) Voor de instellingen vermeldt in artikel 161, 1°, zesde lid (of hun rechtsopvolgers ingevolge de regionalisering), bestond de belastbaarheid van aan hen gedane schenkingen reeds, zodat er voor schenkingen aan (de rechtsopvolgers van) die instellingen de facto niets verandert.]

----------

De in aanmerking te nemen datum wordt als volgt bepaald(10) :

 1. betreft het een in België verleden notariële schenkingsakte: de datum van de notariële akte;

 2. betreft het een in het buitenland verleden notariële schenkingsakte:

  • indien de in de akte vastgestelde rechtshandeling in België verplicht te registreren is (bijvoorbeeld de schenking van een in België gelegen onroerend goed): de datum van de notariële akte;

  • indien de in de akte vastgestelde rechtshandeling in België niet verplicht te registreren is (bijvoorbeeld de schenking van roerende goederen): de datum van de aanbieding ter registratie in België;

 3. in geval van een onderhandse schenkingsakte waarbij roerende goederen worden geschonken: de datum van de aanbieding ter registratie in België;

 4. wanneer een hand- of bankgifte nadien door de partijen bevestigd wordt in een notariële akte verleden voor een notaris in België: de datum van de notariële akte;

 5. wanneer een hand- of bankgifte nadien door de partijen bevestigd wordt in een onderhandse akte of in een notariële akte verleden voor een notaris in het buitenland: de datum van de aanbieding ter registratie in België.

 

IN NAAM VAN DE MINISTER:

De Directeur van de stafdienst

Chris DELAERE

----------
[(10) Zie Fisconetplus, Home > FISCALITEIT > Registratie-, hypotheek- en griffierechten > Administratieve richtlijnen en commentaren > Vakcursussen > Cursus van registratie-, hypotheek- en griffierechten door A Mayeur, Federale Overheidsdienst Financiën, Patrimoniumdocumentatie, herdruk 1 oktober 2010 door Johan Espeel en Geert Van Parys, bijgewerkt tot BS van 1 oktober 2010, Vlaams Gewest – Deel II, Titel III, Hoofdstuk I, Afdeling 2 – Toepassing in de tijd van nieuwe bepalingen, nr. 204, blz. 179.]

----------

 

BIJLAGE 1

6 DECEMBER 2013. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING,

bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, wat het tarief inzake successie- en schenkingsrechten voor goede doelen betreft.

 

HOOFSTUK 1. – Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

 

HOOFSTUK 2. – Successierechten

Art. 2. In het Wetboek der Successierechten worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel 55, vervangen bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009;

2° artikel 60, vervangen bij het decreet van 19 december 2008.

Art. 3. Artikel 59 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 19 december 2003, wordt vervangen door wat volgt:

« Art. 59. De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verlaagd tot 8,5 % voor de legaten aan :

1° het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2° de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie;

3° de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4° een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

5° provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen in het Vlaamse Gewest;

6° de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de onderdelen 1° tot en met 5°;

7° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode;

8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;

9° dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen zoals bedoeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.

De vermindering, vermeld in het eerste lid, is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben. ».

 

HOOFSTUK 3. – Schenkingsrechten

Art. 4. Artikel 140 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, vervangen bij het decreet van 19 december 2003 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt:

« Art. 140. De bij artikel 131 vastgestelde rechten worden gebracht op 5,5 % voor schenkingen aan:

1° het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2° de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie;

3° de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4° een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

5° provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen in het Vlaamse Gewest;

6° de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de onderdelen 1° tot en met 5°;

7° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode;

8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;

9° dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen zoals bedoeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.

In afwijking van het eerste lid worden de bij artikel 131 vastgestelde rechten gebracht op 100 euro voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan rechtspersonen, bedoeld in het eerste lid, 10°, zo de schenker zelf een rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, 10°, is.

De vermindering, vermeld in het eerste en tweede lid, is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben. ».

Art. 5. Aan artikel 161, 1°, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 5 december 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het zesde lid worden de woorden "met uitzondering van akten houdende schenking onder de levenden" opgeheven;

2° er wordt een achtste lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Deze beschikking is niet van toepassing op akten houdende schenking onder de levenden. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

 

BIJLAGE 2

Geconsolideerde tekst van artikel 161, 1°, W. Reg. VL.

Worden kosteloos geregistreerd:

1° akten in der minne verleden ten name of ten bate van Staat, Kolonie en openbare Staatsinstellingen, met uitzondering van de akten verleden in naam of ten gunste van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor de verrichtingen van de Spaarkas;

De akten in der minne, die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, verleden ten name of ten bate van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, alsook ten name of ten bate van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voornoemde inrichtende machten wordt verstrekt.

De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap van publiek recht HST-Fin.

De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap A.S.T.R.I.D.

De akten verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap BIO.

Hetzelfde geldt […] voor akten verleden ten name of ten bate van de Nationale Maatschappij voor de huisvesting, de Nationale Landmaatschappij en de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen.

Deze beschikking is echter slechts van toepassing op de akten waarvan de kosten wettelijk ten laste van bedoelde organismen vallen.

Deze beschikking is niet van toepassing op akten houdende schenking onder de levenden.

2° …