Hof van Beroep - Arrest van 12 december 2012 (Antwerpen)

Publicatie datum :
12-12-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121212-5
Rolnummer :
2012PGA16

Samenvatting

Bij het misdrijf onopzettelijke doding is het essentiële element van gebrek aan vooruitzicht of voorzorg zo omvattend, dat de lichtste fout daarin begrepen is. Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan bestaan in het geen rekening houden met een mogelijkheid, wanneer die mogelijkheid kon worden voorzien of in het in gebreke blijven de regels van voorzichtigheid of voorzorg te treffen en het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan tevens in een onthouding bestaan. De beoordeling van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg geschiedt door toetsing aan de gedragingen van de goede huisvader, d.i. de normale, voorzichtige en ijverige burger die in dezelfde uitwendige omstandigheden wordt geplaatst. Zo kan voor dit misdrijf met betrekking tot een gebouw getoetst worden aan de gedragingen van een normale, voorzichtige en ijverige vastgoedmakelaar en aan de gedragingen van een normale, voorzichtige en ijverige verhuurder, ook als men volgens de Vlaamse Wooncode geen verhuurder zou zijn.

Arrest

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 12 december 2012

te Antwerpen, 12e kamer

(...)

4.2.1.1. de tenlastelegging

Beide beklaagden worden vervolgd wegens de onopzettelijke doding van K.S.S. door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om te doden.

De constitutieve bestanddelen van met misdrijf onopzettelijke doding zijn:

- een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg;

- iemand doden;

- het oorzakelijk verband tussen beiden.

Inzake de misdrijven bestraft door art. 418 en volgende Sw. is het essentiële element van gebrek aan vooruitzicht of voorzorg zo omvattend, dat de lichtste fout daarin begrepen is. Effectieve kennis van de schadeverwekkende gevolgen is niet vereist.

Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan bestaan in het geen rekening houden met een mogelijkheid, wanneer die mogelijkheid kon worden voorzien of in het in gebreke blijven de regels van voorzichtigheid of voorzorg te treffen en het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg kan tevens in een onthouding bestaan.

De beoordeling van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg geschiedt door toetsing aan de gedragingen van de goede huisvader, d.i. de normale, voorzichtige en ijverige burger die in dezelfde uitwendige omstandigheden wordt geplaatst.

In concreto wordt de houding van beide beklaagden derhalve getoetst aan de gedragingen van een normale, voorzichtige en ijverige vastgoedmakelaar met een uitgebreide beheeropdracht voor het gebouw (eerste beklaagde Z.) en aan de gedragingen van een normale, voorzichtige en ijverige verhuurder (tweede beklaagde G.) die zich in dezelfde concrete omstandigheden bevinden als beklaagden ten tijde van de feiten.

Het hof benadrukt dat beklaagden niet worden vervolgd wegens inbreuken op de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, zodat de fout of het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg niet (noodzakelijk) dient getoetst te worden aan de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, zoals de eerste rechter heeft gedaan. De argumenten van beklaagden in verband met de vraag of zij al dan niet kunnen beschouwd worden als een ‘verhuurder' in de zin van de Vlaamse Wooncode, zijn derhalve niet ter zake dienend in het kader van de beoordeling van de plichtigheid van beklaagden aan het misdrijf voorzien in art. 419 Sw.

(...)