Hof van Beroep - Arrest van 6 februari 2014 (Antwerpen)

Publicatie datum :
06-02-2014
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140206-8
Rolnummer :
2013PGA2954

Samenvatting

Om te bepalen of aan de eigendomsvereiste van artikel 42,1° van het Strafwetboek is voldaan, moet de rechter zich plaatsen op het ogenblik van de feiten. Het volstaat dat één van de daders mede-eigenaar is van het voorwerp dat gediend heeft om het misdrijf te plegen opdat dit lastens hem kan verbeurd verklaard worden. In geval van mede-eigendom zal de verbeurdverklaring een onverdeeldheid doen ontstaan tussen de Staat en de overige mede-eigenaars.

Arrest

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 6 februari 2014

te Antwerpen, 12e kamer

(...)

4. Beoordeling

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen

Het hoger beroep van de belanghebbende K. L., regelmatig naar vorm en termijn, is ontvankelijk.

De belanghebbende derde kan hoger beroep aantekenen tegen een beslissing wanneer tegen hem een maatregel zoals een verbeurdverklaring is uitgesproken, ook al was hij geen partij in de zaak in eerste aanleg.

4.2. Motivering ten gronde

Mevrouw K. L. houdt voor dat zij eigenaar is van het voertuig Opel Astra dat bij vonnis d.d. 21 juni 2013 van de correctionele rechtbank te Antwerpen werd verbeurd verklaard, als zijnde eigendom van de beklaagde T. en dat gediend heeft om een misdrijf te plegen (verbeurd verklaard op grond van art. 42,1° Sw. en art. 43, 1ste lid Sw.).

Om te bepalen of aan de eigendomsvereiste is voldaan moet de rechter zich plaatsen op het ogenblik van de feiten. Het volstaat dat één van de daders mede-eigenaar is van het voorwerp dat gediend heeft om het misdrijf te plegen opdat dit lastens hem kan verbeurd verklaard worden. In geval van mede-eigendom zal de verbeurdverklaring een onverdeeldheid doen ontstaan tussen de Staat en de overige mede-eigenaars.

Mevrouw K. L. is gehuwd met de veroordeelde T. op 20 mei 2002 (stuk 1 bundel belanghebbende K. L.).

Het bijkomend onderzoek toont aan dat:

- het voertuig staat ingeschreven op naam van T. D. (bijlage 2 bijkomend onderzoek: "certificat d'immatriculation - T. D. est le propriétaire du véhicule")

- het verzekeringscontract MMA staat op naam van T. (naam van de veroordeelde) en L. (voornaam van K.). De verzekeringspolis registreert zowel veroordeelde T. als zijn echtgenote K. als bestuurders van het voertuig Opel Astra (zie bijlagen 2 en 3 van het bijkomend onderzoek)

- de autolening werd aangegaan bij de GMAC Banque door K. L. en als medeontlener T. (zie bijlage 4 p. 2)

- uit deze gegevens leidt het hof af dat de veroordeelde T. D. mede-eigenaar is van het voertuig Opel Astra dat op zijn naam werd ingeschreven en waarvoor hij als medeontlener een krediet aanging bij de bank. De eerste rechter heeft dan ook terecht de verbeurdverklaring van dit voertuig Opel Astra op grond van art. 42,1° Sw. en art. 43, 1ste lid Sw. uitgesproken. Noch het feit dat er een autoverzekering werd afgesloten op naam van K. L., waarbij haar echtgenoot ook als bestuurder is vermeld, noch het feit dat K. L. de lening alleen afbetaalt, doet afbreuk aan het gegeven dat haar echtgenoot T. mede-eigenaar is van dit voertuig Opel Astra en de eerste rechter terecht de verbeurdverklaring uitsprak van dit voertuig.

(...)