Hof van Beroep - Arrest van 7 november 2011 (Antwerpen)

Publicatie datum :
07-11-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111107-7
Rolnummer :
2011JR20

Samenvatting

Artikel 348 -11 Burgerlijk Wetboek voorziet dat indien een persoon die in de adoptie moet toestemmen, weigert dit te doen, de adoptie op verzoek van o.m. de adoptant toch kan worden uitgesproken, wanneer de rechtbank van oordeel is dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd; Terzake dus bij weigering van de vader kan de adoptie slechts worden uitgesproken indien gebleken is na een grondig maatschappelijk onderzoek dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht; Om de adoptie, ondanks de weigering van een ouder toch uit te spreken, moet steeds worden vastgesteld a) dat de weigering niet verantwoord is én b) dat de vader van wie de weigering hier uitgaat, zich niet om de kinderen heeft bekommerd, dan wel hun gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar heeft gebracht, cfr. P. Senaeve en F. Swennen, De hervorming van de interne en internationale adoptie, intersentia 2006, p. 116; Het is duidelijk dat de volle adoptie het volledig doorknippen van de banden met de paternale familie beoogt; Een volle stiefouderadoptie na echtscheiding dient steeds met de nodige omzichtigheid beoordeeld te worden; Het toestaan van de volle adoptie in huidig geval met dus een naamswijziging is een brug te ver;

Arrest

Nr. arrest: 2011/

Rep.nr.: 2011/

Zitting van:

07 november 2011

EINDARREST

PG JEUGD 2011/BC11/524-2011/3895

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ZESTIENDE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

In zake: 2011/JR/20

De heer A.A.

- appellante

- in persoon aanwezig en bijgestaan door Mr.

tegen het vonnis gewezen door de 3e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, zetelend in jeugdzaken, de dato 23 december 2010, 1294.B.2009

tegen:

1) De heer V. V. K,

- geïntimeerde sub 1

- in persoon aanwezig en bijgestaan door raadsman Mr.

2) Mevrouw M. K,

- geïntimeerde sub 2

- in persoon aanwezig

Gelet op het verzoekschrift tot heropening der debatten, neergelegd door partij A. op 19/10/2011 en de opmerkingen door geïntimeerden toegekomen op 27/10/2011;

De zaak werd in beraad genomen op de terechtzitting van 10/10/2011;

Verzoeker verwijst desbetreffend naar een reeks feiten en stukken ter staving van zijn vordering tot heropening der debatten;

Het Hof dient echter vast te stellen dat het terzake niet om nieuwe feiten of stukken gaat, doch de aangehaalde feiten en stukken reeds bestonden vóór het in beraad nemen van de zaak en niet ontdekt zijn nadat de zaak in beraad werd genomen (art. 772 Ger. W.).

Verzoeker had deze feiten en stukken vooraleer de zaak in beraad werd genomen, kunnen aanbrengen;

Het verzoek tot heropening der debatten dient dan ook te worden afgewezen en navolgend arrest wordt uitgesproken;

Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, ter kennisgeving verzonden op 23/12/2010 en het verzoekschrift, neergelegd op 24/01/2011, waarmee een naar vorm en termijn regelmatig en ontvankelijk hoger beroep wordt ingesteld;

1. UITEENZETTING DER VORDERINGEN

----------------------------------------------------------------------------------------Appellant vordert het bestreden vonnis teniet te horen doen en het verzoek tot volle adoptie door de heer K V V, eerste geïntimeerde, over de kinderen van hem:

B. A., en S. A.,

af te wijzen als ongegrond en verder wordt gevorderd de kosten als naar recht te horen bepalen;

Geïntimeerden concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en tot de bevestiging van het bestreden vonnis met veroordeling van appellant tot de kosten der beroepsprocedure, begroot op 1.320 EUR;

2. BEOORDELING.

----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 348 -11 Burgerlijk Wetboek voorziet dat indien een persoon die in de adoptie moet toestemmen, weigert dit te doen, de adoptie op verzoek van o.m. de adoptant toch kan worden uitgesproken, wanneer de rechtbank van oordeel is dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd;

Terzake dus bij weigering van de vader kan de adoptie slechts worden uitgesproken indien gebleken is na een grondig maatschappelijk onderzoek dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht;

Om de adoptie, ondanks de weigering van een ouder toch uit te spreken, moet steeds worden vastgesteld a) dat de weigering niet verantwoord is én b) dat de vader van wie de weigering hier uitgaat, zich niet om de kinderen heeft bekommerd, dan wel hun gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar heeft gebracht, cfr. P. Senaeve en F. Swennen, De hervorming van de interne en internationale adoptie, intersentia 2006, p. 116;

Krachtens de destijds op 12 juni 1999 afgesloten E.O.T. blijkt dat tweede geïntimeerde, gemakkelijkheidshalve partij M genoemd, exclusief ouderlijk gezag bekwam over de kinderen en zich verplicht had om appellant, gemakkelijkheidshalve partij A. genoemd, te informeren over alles wat de beide voornoemde kinderen aanbelangt en het contact tussen de kinderen en de andere ouder in een zo sereen mogelijke sfeer te laten verlopen;

Er wordt geen enkel bewijs geleverd door partij M. dat zij zich van deze verplichting gekweten heeft; er wordt geen bewijs geleverd dat ze appellant op de hoogte gehouden heeft van de schoolrapporten, de gezondheid van de kinderen en dies meer;

Partij A. houdt voor dat partij M. er alles aan gedaan heeft om de contacten tussen hem en zijn kinderen te stoppen;

Het wordt niet betwist dat partij A. tot enige tijd na de E.O.T. nog contacten had met zijn kinderen, namelijk tot in het jaar 2000 tot wanneer hij voor korte tijd in hechtenis werd genomen alsmede dat hij tot in het jaar 2005 onderhoudsbijdragen voor hen betaalde;

In het jaar 2005 is hij terug in hechtenis genomen en verbleef hij tot medio 2007 in de gevangenis zodat hij zonder inkomen viel en dus geen onderhoudsbijdragen meer kon betalen;

Het verzoek tot volle adoptie werd neergelegd op 23/10/2009;

Uit de overgelegde en niet betwiste briefwisseling van de paternale grootouders volgt dat partij M. er alles aan gedaan heeft om de contacten tussen vader en kinderen te verbreken;

De grootouders stellen dat ze zelfs aanvankelijk de kinderen niet meer mochten zien en partij A. eerst heeft moeten vragen aan partij M. of de grootouders mochten komen als de kinderen bij hem waren;

De grootouders vermelden in een niet betwiste overgelegde brief dat partij M. hen helemaal buiten gesloten heeft uit het leven van de kinderen en de kinderen hun vader, henzelf en de rest van de paternale familie heeft afgenomen;

De grootouders blijken nog altijd te schrijven bij de verjaardagen van de kinderen zonder dat hier ooit reactie op komt;

Partij M. verklaart ten overstaan van de politie in het kader van het onderzoek door het parket in de adoptieprocedure dat de reden voor adoptie voor haar beduidt dat een feitelijk bestaande situatie wordt omgezet in een wettelijke situatie en anderzijds dat ze haar kinderen wil beschermen tegen hun vader gezien zijn gerechtelijk verleden;

Het is duidelijk dat de volle adoptie het volledig doorknippen van de banden met de paternale familie beoogt;

Een volle stiefouderadoptie na echtscheiding dient steeds met de nodige omzichtigheid beoordeeld te worden;

Er kan terzake niet gesteld worden dat partij A. zich geruime tijd niet meer om zijn kinderen heeft bekommerd;

Zoals hiervoren geschetst staat vast dat partij M. alle contacten doelbewust verbroken heeft gelet op o.m. het feit dat partij A. destijds in de gevangenis verbleven heeft en veroordeeld werd voor zedenfeiten;

deze veroordeling heeft geen implicaties op de kinderen en de andere voorwaarde van de wet, namelijk zedelijkheid, gezondheid of veiligheid van de kinderen in gevaar gebracht te hebben, is terzake hierdoor ook geenszins vervuld; de feiten hebben geen betrekking op de eigen kinderen van partij A. en er is geen enkel element dat toelaat te besluiten dat hun veiligheid, zedelijkheid of gezondheid in het gedrang komt;

Partij A. heeft bovendien terug een nieuw gezin en heeft nog andere kinderen en er zijn desbetreffend nooit problemen geweest;

Het wordt niet betwist dat beide kinderen een goede thuis hebben bij geïntimeerden, doch dit beduidt niet dat de banden volledig dienen doorgeknipt te worden met hun vader, die zijn vaderschap nooit heeft mogen aanhouden vanwege partij M;

Appellant betaalt nu terug een bijdrage aan onderhoud voor de kinderen vanaf september 2010;

Partij A. wil niet liever dan terug een band met beide kinderen op te bouwen;

Het toestaan van de volle adoptie in huidig geval met dus een naamswijziging is een brug te ver;

Het gerechtelijk verleden van vader wettigt geendeels een volle stiefouderadoptie en er wordt op geen enkele manier aangetoond dat appellant doelbewust zich gedurende jaren niet meer heeft bekommerd om de kinderen; het komt daarentegen wel voldoende bewezen voor dat partij M. de omgang met de vader geboycot heeft;

Het was dan ook niet mogelijk voor vader om zich om zijn kinderen te bekommeren;

De weigering van partij A. om in te stemmen met de voorgenomen volle adoptie van zijn kinderen door partij V. V. is dan ook verantwoord;

Er wordt aan de voorwaarden van de wet zoals hoger gesteld, niet voldaan om tot een volle adoptie over te gaan door de stiefouder;

Het hoger beroep dient dan ook gegrond verklaard, het bestreden vonnis dient hervormd en het oorspronkelijk verzoek tot volle adoptie dient te worden afgewezen;

Geïntimeerden dienen veroordeeld tot de gerechtskosten, welke gerechtskosten niet begroot werden door appellant op een wel bepaald bedrag; het verzoekschrift hiertoe kan nog neergelegd worden;

het bedrag kan thans dan ook niet begroot worden door het Hof;

OM DEZE REDENEN:

HET HOF,

Rechtsprekend op tegenspraak;

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;

Gehoord de heer Substituut-Procureur-generaal D. DE WAELE in zijn advies dat omwille van de omstandigheden van de zaak mondeling ter terechtzitting werd gegeven en waarop partijen mondeling hebben kunnen repliceren;

Gelet op het verzoekschrift tot heropening der debatten, neergelegd op 19 oktober 2011 en de opmerkingen door geïntimeerden toegekomen op 27 oktober 2011;

Wijst het voormeld verzoek af en spreekt navolgend arrest uit;

Ontvangt het hoger beroep en verklaart het gegrond

Hervormt het bestreden vonnis

Opnieuw rechtdoende

Verklaart het oorspronkelijk verzoek tot volle adoptie van eerste geïntimeerde, de heer K. V.V., van de twee kinderen

B. A., en S. A., ongegrond;

Veroordeelt geïntimeerden tot de uitgaven en gerechtskosten van de twee instanties, thans nog niet begroot door appellant;

Aldus behandeld in raadkamer en uitgesproken in openbare terechtzitting van ZEVEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ELF,

waar aanwezig waren:

I. VANSTRAELEN Kamervoorzitter, Jeugdrechter in hoger beroep

D. DE WAELE Substituut-Procureur-generaal

E. CLEYMANS Griffier