Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 11 april 2012 (België)

Publicatie datum :
11-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120411-4
Rolnummer :
5/2012

Samenvatting

De Commissie besluit : Netneutraliteit Het beginsel van netneutraliteit raakt aan de basisvraag wie onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden controle kan uitoefenen op het verwerken van persoonsgegevens via publieke elektronische netwerken, en dient volgens Europa prioritair in de nationale wetgeving te worden omgezet, teneinde een betere bescherming van de betrokkenen te garanderen. De Commissie schaart zich voluit achter een dergelijke Europese vraag, bij voorkeur via wettelijke verankering van het beginsel van netneutraliteit in de Wet van 13 juni 2005, via de invoering van (onder meer) een definitie van het neutraliteitsbeginsel. Tenslotte acht de Commissie het nuttig dat het debat wordt opgestart over de toepassing van het beginsel van netneutraliteit buiten de telecomsector, gelet op de toegenomen profileringsdrang in de elektriciteitssector die de gelijke behandeling van de betrokkenen en hun neutrale toegang tot basisdiensten kan beknotten via maatregelen zoals blokkeren, afknijpen, blacklisting of een ontransparante diversificatie van tariefformules of behandeling (eisen waarborg voor toegang tot basisdiensten)... DPI Het Europese gegevensbeschermingsrecht legt meer en meer85 de nadruk op de noodzaak voor de wetgevers om voor de toepassingen met hoge risico's voor de betrokkenen en voor automatische toepassing van profielgebaseerde maatregelen passende beschermingsmaatregelen te voorzien . De Commissie wees in deze aanbeveling op hogere risico's die blijken uit bepaalde toepassingen van de techniek van DPI (bvb afknijpen van legaal P2P verkeer, gebruik voor direct marketing, mogelijke automatische beslissingsvormen gebaseerd op DPI met nadelige effecten voor betrokkenen,...). De Commissie is voorstander voor een technologieneutrale aanpak van DPI. Niet het gebruik van de techniek van DPI op zich is problematisch. Echter, het niveau van toepassing, de mogelijke toepassingsvormen van DPI met hoger risico voor de betrokkenen vergen een regulering. Bij de toepassing van de techniek van DPI dient men het beginsel van netneutraliteit steeds te respecteren. De Commissie is ook voorstander van een Europees multidisciplinair onderzoek van de diverse toepassingen van deze technologie. Dit wil zeggen dat de Groep 29 en de EDPS vroeg of laat ook een beoordeling zullen dienen toe te voegen aan de marktanalyse die de Europese Commissie zal verrichten aan de hand van de informatie die is verzameld via BEREC. De Commissie wijst meteen ook op de verplichting om rekening te houden met de bestaande verbodsbepalingen en verplichtingen onder het Europese gegevensbeschermingsrecht en de WVP ingevolge de artikelen 4 § 1, 2°, 6 tem 8, 9, 12bis en 16 § 4 WVP. De Commissie roept de wetgever en/of het BIPT op om de betrokkenen nog beter te beschermen door een explicietere uitwerking van deze bestaande artikelen te geven voor elke toepassing van DPI. Dit in aanvulling van de bescherming via de bijkomende informatieplicht onder artikel 74 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. De Commissie behoudt zich voor om op dat vlak de Europese discussies nauwgezet op te blijven volgen en indien nodig concretere aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de wetgever en het BIPT, mocht op Europees vlak worden nagelaten om een Europese privacybeoordeling te verzoeken aan de Groep 29.

Aanbeveling

Geen inhoud