Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 2 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
02-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120502-12
Rolnummer :
7/2012

Samenvatting

E. AANBEVELINGEN 58. Voor de verwerking bedoeld in onderhavige aanbeveling is de toestemming van de wijkagent niet relevant. De publicatie van de foto van de betrokken agenten is in feite noodzakelijk en gerechtvaardigd voor de goede werking van de diensten van een lokale politiezone. Die publicatie draagt bij aan de vooropgestelde transparantie in het organisatorische beleid van de politiediensten en ligt in de lijn van de wettelijke definitie inzake wijkwerking. 59. Op het eerste gezicht zal de verwerking de politieambtenaar geen schade berokkenen. Daarentegen is zijn actieve, vrijwillige en uitdrukkelijke medewerking vereist. 60. De Commissie acht het inderdaad aangewezen dat de verwerking in overeenstemming is met artikel 5 van de WVP, en dus dat een recht op verzet wordt erkend en toegekend vooraleer de foto gepubliceerd wordt. De wijkagenten moeten hiervoor een redelijke termijn krijgen. Overeenkomstig artikel 12, §1, 2de lid, moeten zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie de basis vormen voor de uitoefening van dit recht. Het verzet steunt op feitelijke gegevens, bijvoorbeeld de criminaliteitscijfers van de betrokken politiezone of de risico's die de betrokken agent blijkbaar loopt, etc. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking niet ingaat op dit recht op verzet, moet hij zijn beslissing motiveren. 61. De Commissie schuift twee communicatiemethodes naar voor die evenwel geen vrijstelling van aangifteplicht bij de Commissie opleveren. E1. Communicatie via een papieren folder 62. De aard van dit soort publicatie komt tegemoet aan de vereiste van gepaste gebruikte middelen voor de welbepaalde doeleinden gelet op het feit en aangezien: - de publicatie gebeurt op initiatief van de hiërarchische overheid van de betrokken agenten; - de publicatie uitsluitend verspreid zal worden op het grondgebied waar de agent werkzaam is. E2. Communicatie op de website van de lokale overheid 63. Omdat het hier gaat om een publicatie van de foto van wijkagenten op het internet, mag de toegang uitgaande van de nagestreefde doeleinden slechts plaatsvinden via het officiële portaal van de politiezone waartoe de wijkagent behoort. 64. Om te kunnen garanderen dat de bedoelde verwerking niet afwijkt van het nagestreefde doeleinde, raadt de Commissie aan om technische middelen in te schakelen. 65. Aangezien een website in principe universeel toegankelijk is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om na te gaan of het finaliteitbeginsel geëerbiedigd wordt. Het is met de moderne technieken mogelijk om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld. Uitgaande van de nagestreefde doeleinden is een dergelijke verspreiding van de beeltenis van de wijkagenten overmatig. 66. Om hieraan te verhelpen moet de verantwoordelijke voor de verwerking technische maatregelen inschakelen om de blootstelling van de informatie te beperken en moet hij ervoor zorgen dat het doelpubliek voor wie de informatie bedoeld is werd bepaald en dat derden die informatie niet kunnen misbruiken voor boos opzet (bijv. wraakacties, etc.). 67. Er moet worden verhinderd dat de zoekmachines refereren naar de afbeelding van de betrokken agent, met name als die gelinkt is aan zijn naam. Als blijkt dat er toch een dergelijke indexatie bestaat, moet de korpsoverste verzoeken deze referenties weg te halen. 68. Ook moeten alle technische middelen aangewend worden zodat het onmogelijk is een kopie van de afbeelding op te slaan in een bestand of af te drukken op een printer. 69. Het is de bedoeling dat aan de gebruiker, die zijn wijkagent wil kennen via de website van de lokale overheid, wordt gevraagd om de wijk waar hij woont te vermelden door bijvoorbeeld zijn straatnaam te selecteren. 70. Zodra een wijkagent een andere aanstelling krijgt of een gerechtvaardigd verzet tegen de hem betreffende verwerking aantekent, moet de verwerking worden stopgezet en moet zijn foto worden verwijderd.

Aanbeveling

Geen inhoud