Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Aanbeveling van 4 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
04-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110504-3
Rolnummer :
2/2011

Samenvatting

Een intermediaire instelling moet de gegevens verplicht coderen omdat de persoonsgegevens met het oog op een verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, door verschillende verantwoordelijken voor de verwerking werden meegedeeld aan eenzelfde derde, ook al heeft de geneesheer reeds een eerste codering uitgevoerd via een programma dat hem voor dit doel te beschikking werd gesteld. Opdat de kennisgeving aan de patiënt correct zou verlopen zodat hij eventueel zijn recht op verzet kan uitoefenen, is het de taak van de geneesheer om de patiënt tijdens de consultatie mondeling de informatie te verstrekken, bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001. Iedere mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid moet desgevallend gemachtigd worden door de afdeling Gezondheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De Commissie beschouwt de voorliggende principes als de na te leven richtlijnen bij persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, die initieel door geneesheren werden verzameld en die voor statistische of wetenschappelijke doeleinden hergebruikt worden.

Aanbeveling

Geen inhoud