Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 12 september 2012 (België)

Publicatie datum :
12-09-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120912-9
Rolnummer :
27/2012

Samenvatting

De Commissie, verleent gunstig advies onder het voorbehoud dat het aangekondigde ontwerpdecreet m.b.t. "GEWIN" geen nefaste invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens en voor zover wordt rekening gehouden met volgende opmerkingen: - verdere invulling en uitwerking van het voorontwerp van decreet steeds na voorafgaandelijk advies van de Commissie (luik 1 en punt 34); - identificeren van de diverse verantwoordelijken voor de verwerking (luik 2); - duidelijke vermelding dat het voorontwerp van decreet op geen enkele wijze afbreuk kan doen aan de WVP, (punt 24); - herbekijken van artikel 70: preciseren wat met Vlaamse Overheid wordt bedoeld, als principe anonieme gegevens vooropstellen (punten 29 - 31); - verduidelijken dat de machtigingsbevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie bij verschillende gegevensuitwisselingen niet ter discussie wordt gesteld (punten 36, 40, 41); - preciseren van de registratiesystemen bedoeld in artikel 71, hun wisselwerking met het elektronisch dossier en de rol van de Vlaamse Toezichtcommissie daarin (punten 35, 37,45); - detail van de in het elektronisch dossier op te nemen persoonsgegevens, minstens voorafgaandelijk advies van de Commissie bij uitwerking in een later stadium (punt 38); - artikel 7 i.v.m. beroepsgeheim aanvullen (punt 43); - herbekijken van artikel 74, tweede lid (punt 49); - erkende vertrouwenscentra voor kindermishandeling en de toegang tot het dossier evenals de vertrouwelijkheidsbepaling (punten 56 en 59).

Advies

Geen inhoud