Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 january 2013 (België)

Publicatie datum :
30-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130130-3
Rolnummer :
4/2013

Samenvatting

Aangezien het voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens een verbetering impliceert ten aanzien van de huidige situatie - het vult met name meerdere hiaten in de bestaande regelgeving op, zoals bijvoorbeeld de aanduiding van een verantwoordelijke voor de verwerking en de vastlegging van een bewaartermijn voor het gemeentelijk register van administratieve sancties - brengt de Commissie een gunstig advies uit, zij het onder de strikte voorwaarde dat de volgende aandachtspunten worden aangepakt: - regeling aanduiding verantwoordelijke voor de verwerking als register meerdere gemeentes omvat (randnummer 11); - expliciete regeling van de toegang tot de gemeentelijke registers en herwerking van artikel 34, §3, van het voorontwerp (randnummers 12-13); - betere regeling van het "tijdelijk plaatsverbod", in het bijzonder van de gegevensverwerkingen die in dit kader zullen plaatsvinden (randnummers 14 en 28); - waarborgen van de informatieplicht en van de rechten van toegang en verbetering in de zin van de artikelen 9, 10 en 12 WVP (randnummers 15-24); - sensibilisering omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen in het licht van artikel 16 WVP en artikel 25 van het uitvoeringsbesluit bij de WVP (randnummers 29-31); - duidelijke omkadering van de onderzoeksbevoegdheden van de sanctionerende ambtenaren (randnummers 32-37); - herwerking van artikel 29 van het voorontwerp (randnummers 38-39); - reflectie omtrent de verhouding van de GAS met de NERO-projecten (randnummers 40-41).

Advies

Geen inhoud