Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
05-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130605-7
Rolnummer :
18/2013

Samenvatting

 Is de Commissie van oordeel dat: o de klacht ontvankelijk is; o de klacht gegrond is in de mate dat ze betrekking heeft op de niet naleving van artikel 6, § 1, 5° van de wet van 8 april 1965 betreffende de arbeidsreglementen (de niet opname van het registratiesysteem in het arbeidsreglement op het moment van de invoering ervan); o de klacht voor het overige ongegrond is;  Neemt akte van het engagement van de verweerder tot naleving van volgende waarborgen die de voorwaarde vormt voor de herinvoering van het opgeschorte systeem: -waarborg dat de verweerder het systeem evalueert in de tijd en eventueel herziet in functie van toekomstige ontwikkelingen; -waarborg dat de ondernemingsraad het systeem kan evalueren in de tijd en voorstellen kan doen met het oog op eventuele herziening in functie van toekomstige ontwikkelingen; -waarborg dat de ondernemingsraad een blik gegund blijft onder de motorkap van het systeem; -waarborg dat de verweerder de gegevens te goeder trouw en in overeenstemming met het eraan gegeven doeleinde verwerkt; dat elk hergebruik verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde in de zin van artikel 4, § 1, 2° WVP en dat alle maatregelen genomen worden om interpretatiefouten op dat vlak te vermijden; -waarborg dat de gesprekken effectief willekeurig worden beluisterd en geselecteerd door het QA-team; -waarborg dat er effectief vorming/training volgt op evaluaties van gesprekken die reële leerpunten blootleggen; -waarborg dat de beslissing tot vorming/training niet uitsluitend is gebaseerd op gegevens die via het systeem verkregen werden; -waarborg dat gesprekken die niet valabel blijken te zijn voor verdere analyse en evaluatie eerder dan de thans voorziene 30 dagen worden gewist uit het systeem; -waarborg dat indien andere gesprekken dan met bellende prospecten zouden worden opgenomen, deze zo spoedig mogelijk uit het opnamesysteem worden geweerd; -waarborg dat winkelmedewerkers ook op hun andere (en hoofdzakelijke) werkprestaties die zij verrichten in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst worden beoordeeld; -waarborg dat de evaluaties van de opgenomen gesprekken met prospecten niet meer zouden mogen worden gewijzigd (maar enkel geraadpleegd) eenmaal de opgenomen gesprekken zijn gewist uit het systeem en dit om discussies te vermijden; -waarborg dat het systeem in het arbeidsreglement wordt opgenomen;  Beslist de Commissie dat de volledige tekst van onderhavig advies enkel zal worden meegedeeld aan: o de klager; o de verweerder; o de Minister van Justitie, overeenkomstig artikel 31, § 5, WVP;  Beslist de Commissie om een versie van onderhavig advies waarin de namen van de partijen zijn geanonimiseerd, te publiceren op haar website.

Advies

Geen inhoud