Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 6 juli 2011 (België)

Publicatie datum :
06-07-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110706-1

Rolnummer :
12/2011

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van Koninklijk besluit.

Advies

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29;

Gelet op het verzoek om advies van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 07/06/2011;

Gelet op het verslag van de heer S. Mertens de Wilmart;

Brengt op 6 juli 2011 het volgend advies uit:

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1. Zoals de benaming reeds aangeeft bepaalt het Koninklijk besluit van 10 december 1996

betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar,

welke identiteitsdocumenten in België kunnen afgeleverd worden aan de kinderen onder

de 12 jaar.

2. Dit besluit werd wezenlijk gewijzigd door het Koninklijk besluit van 18 oktober 2006

betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de

twaalf jaar. Ingevolge de aangebrachte wijzigingen kan men voortaan een elektronisch

identiteitsdocument afleveren voor een Belgisch kind van minder dan twaalf jaar. De

beginselen met betrekking tot de elektronische identiteitskaart (e-ID) die wordt

afgeleverd aan de Belgen ouder dan twaalf jaar, werden ook in dit geval toegepast.

3. In dit ontwerp van Koninklijk besluit dat voor advies aan de Commissie wordt

voorgelegd wordt een eerste fase van modernisering beoogd van de

verblijfsdocumenten die worden afgeleverd aan vreemdelingen van minder dan twaalf

jaar. Dit Koninklijk besluit verruimt de mogelijkheid om een elektronisch

verblijfsdocument1 af te leveren aan de ingezetenen van de Europese Unie van minder

dan twaalf jaar alsook aan de ingezetenen van derde landen van minder dan twaalf jaar,

die evenwel de hoedanigheid bezitten van familielid van een burger van de Europese

Unie. Hierbij wordt er aan herinnerd dat deze wijziging zich situeert in het verlengde van

de veralgemeende aflevering van elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen.

4. Het advies nr. 15/2008 van 9 april 2008 betrof reeds een ontwerp van Koninklijk besluit

tot uitbreiding van de mogelijkheid om een elektronisch document af te leveren aan

kinderen die niet de Belgische nationaliteit bezitten. Dit advies verwees naar een

voorgaand advies nr. 33/2006 van 6 september 2006.

II. ONDERZOEK VAN HET ONTWERP

5. De Commissie stelt vast dat het ontwerp van Koninklijk besluit geen enkele

fundamentele, tot haar bevoegdheid, behorende wijziging aanbrengt ten opzichte van

het Koninklijk besluit van 18 oktober 2006 waarover zij zich heeft uitgesproken in het

voormeld advies nr. 33/20062. Bijgevolg heeft zij geen opmerkingen, behoudens deze

die reeds in 2006 werden gemaakt en waarmee nog geen rekening zou gehouden zijn

bij de oorspronkelijk beoogde gegevensverwerking en door het huidige ontwerpbesluit.

6. Zij stelt vast dat het ontwerp van Koninklijk besluit een geheel van praktische regels

vastlegt met betrekking tot de aflevering, de geldigheidsduur, het verlies of de

vernietiging van identiteitsdocumenten voor kinderen van minder dan twaalf jaar zoals

hiervoor bedoeld in punt 3. Zij is niet bevoegd om ter zake enigerlei advies te

verstrekken.

OM DEZE REDENEN,

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van Koninklijk

besluit.

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere