Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Arrest van 23 maart 2011 (België)

Publicatie datum :
23-03-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
11 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110323-1
Rolnummer :
9/2011

Samenvatting

Brengt de Commissie een positief advies uit over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot overheveling van bepaalde opdrachten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.

Arrest

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29;

Gelet op het verzoek om advies van Mevr. A. Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken ontvangen op 10/02/2011;

Gelet op het verslag van Dhr. Jan Remans;

Brengt op 23 maart 2011 het volgend advies uit:

I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Mevrouw A. Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, verzoekt om het advies van de Commissie aangaande een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot overheveling van bepaalde opdrachten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle.

2. Het voorontwerp van wet heeft tot doel om de opdrachten inzake het dosimetrisch1 toezicht, welk initieel berustte bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna FOD WASO), over te dragen naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (hierna FANC).

In dit kader worden eveneens de betrokken gegevens overgedragen waarover de FOD WASO beschikt op het moment van de overheveling van de opdrachten.

3. In het kader van de bevoegdheid die aldus aan het FANC wordt toegekend, wordt een gecentraliseerd blootstellingsregister gecreëerd dat moet toelaten om op een gecentraliseerde en efficiënte wijze de gegevens inzake het dosimetrisch toezicht te beheren. Daarnaast wordt het FANC eveneens belast met het aanmaken en afleveren van stralingspaspoorten voor personen die opdrachten met blootstellingsrisico uitvoeren in het buitenland.

4. Het doel van de gegevensregistratie in het kader van voorliggend voorontwerp bestaat in de optimalisering van de stralingsbescherming2 van de betrokken personen via de verzameling en verwerking van de gegevens die op het dosimetrisch toezicht sensu stricto betrekking hebben, evenals van bepaalde gegevens die betrekking hebben op het toezicht op de gezondheid van de betrokkenen en de informatie en vorming van deze personen.

5. Het voorontwerp van wet beoogt met de uitwerking van de bevoegdheid inzake het dosimetrisch toezicht een hernieuwde omzetting van de Europese richtlijnen 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren en 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone.

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG

6. Artikel 76, 25/12 van het voorontwerp bepaalt dat in het algemeen de toepassing van de nieuw ingevoerde Onderafdeling II betreffende de Bevoegdheid inzake het dosimetrisch toezicht, geen afbreuk doet aan de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, noch aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de geneeskunde.

De Commissie neemt hier akte van.

Aard van de gegevens en de verwerkingen in de zin van de WVP

Aard van de gegevens

7. De gegevens die zullen worden geregistreerd in het blootstellingsregister zijn de volgende (zie artikel 25/6 van het voorontwerp):

 Identiteitsgegevens, woonplaats of vestigingseenheid, nationaliteit en taalrol van den aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen, van exploitanten en van externe ondernemingen,

 Voor elke aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon de dosislimieten en de bijhorende monitoringcycli,3

 Enkele basisgegevens voor elke externe onderneming en exploitant: de contactpersoon, de activiteitensector, de dienst fysische controle, de erkende geneesheer of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de dosimetrische dienst,

 Voor elke aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon de gegevens betreffende diens arbeidsrelatie tot de exploitant en/of externe onderneming, dewelke noodzakelijk zijn om een adequaat dosimetrisch toezicht te garanderen,4

 Voor elke aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon de dosisgegevens (voor iedere dosis) evenals de gerelateerde gegevens die toelaten om een schatting te maken van de opgelopen doses en die tevens onmisbaar zijn om een adequaat dosimetrisch toezicht te garanderen,5

 Gegevens betreffende het geneeskundig toezicht die toelaten te oordelen over de medische geschiktheid van de aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon om de betrokken beroepsactiviteiten (waarbij een verhoogd risico optreedt of kan optreden om te worden blootgesteld aan ioniserende straling) uit te voeren,6

 Gegevens betreffende de algemene en specifieke vorming inzake stralingsbescherming die toelaten om te oordelen over het noodzakelijke kennisniveau van de betrokkene inzake stralingsbescherming teneinde de beroepsactiviteiten te kunnen uitoefenen.7

8. Het stralingspaspoort zal worden samengesteld uit gegevens afkomstig van het blootstellingsregister, inzonderheid de beroepshalve opgelopen blootstelling aan ioniserende stralingen gedurende de laatste 12 opeenvolgende glijdende maanden voorafgaand aan de uitreiking van het stralingspaspoort, én dosisgegevens betreffende dosissen die werden opgelopen bij het uitvoeren van opdrachten met blootstellingsrisico in het buitenland (zie artikel 75, 25/10 van het voorontwerp van wet).

9. Deze gegevens betreffen minstens „gewone‟ (niet-gevoelige) persoonsgegevens in de zin van artikel 1 WVP maar voor een gedeelte daarenboven gevoelige persoonsgegevens in de zin van artikel 6 (nationaliteit) en 7 (gegevens betreffende gezondheidstoezicht) WVP.

Aard van de verwerkingen

10. Vooreerst zal er een blootstellingsregister worden gecreëerd, waarin de dosimetriegegevens (cfr. supra) worden gecentraliseerd van alle aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen. Dit betreft, overeenkomstig artikel 75, 1°, 2e streepje, van het voorontwerp, iedereen die bij de uitvoering van activiteiten van ongeacht welke aard een blootstelling aan ioniserende stralingen ondergaat die kan leiden tot een overschrijding van één van de dosislimieten vastgesteld voor de personen van het publiek.

Artikel 76, 25/3 van het voorontwerp van wet bepaalt terzake dat het blootstellingsregister van toepassing zal zijn op werknemers (en daarmee gelijkgestelde personen, zoals personen in beroepsopleiding of met een leerovereenkomst, stagiairs, studenten)8, tewerkgesteld in een vergunningsplichtige Belgische inrichting of tewerkgesteld in een externe onderneming die opdrachten met blootstellingsrisico uitvoeren en zelfstandigen die opdrachten met blootstellingsrisico uitvoeren.

Artikel 76, 25/6 van het voorontwerp van wet bepaalt o.m. dat het blootstellingsregister gegevens zal bevatten voor elke aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon.

In de Memorie van Toelichting wordt verduidelijkt dat het voorontwerp van wet de bescherming beoogt van iedere natuurlijke persoon die in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, zijn studies of enige andere vorming mogelijks een dosis oploopt die hoger is dan de dosislimiet die is vastgesteld voor het publiek, evenals vrijwilligers9 die activiteiten uitvoeren op plaatsen of in omstandigheden die een dergelijke blootstelling riskeren. De blootstelling moet het gevolg zijn van een activiteit, waardoor patiënten die een medische behandeling ondergaan, niet onder het toepassingsgebied vallen.

11. Daarnaast zal ook een stralingspaspoort worden gecreëerd voor externe werkers dat toelaat om hun dosimetrisch toezicht te verzekeren tijdens de opdrachten met blootstellingsrisico uitgevoerd in het buitenland. Dit betreft, overeenkomstig artikel 75, 1°, 7e streepje, van het voorontwerp, iedereen die aan dosimetrisch toezicht is onderworpen en die een opdracht met blootstellingsrisico uitvoert bij een exploitant, ongeacht of hij dit doet als tijdelijke of vaste werknemer van een externe onderneming, of als zelfstandige.10

Er zal dan een overeenkomst worden afgesloten tussen de externe onderneming of zelfstandige, enerzijds, en de buitenlandse exploitant, anderzijds, om de externe werker een equivalente bescherming te garanderen als die waarover de werknemers van de exploitant beschikken. (zie artikel 76, 25/9, §2 van het voorontwerp van wet)

In de Memorie van Toelichting wordt dienaangaande verduidelijkt dat de externe onderneming het stralingspaspoort van de betrokkene uit het blootstellingsregister zal uitprinten en in de overeenkomst met de buitenlandse exploitant zal bepalen dat deze laatste het stralingspaspoort voor de uitvoering van opdracht zal nakijken (opdat de dosislimieten kunnen worden gerespecteerd) en dat hij na afloop van de opdracht de dosisgegevens met betrekking tot de uitgevoerde opdracht aan het stralingspaspoort zal toevoegen, welke op hun beurt in het blootstellingsregister zullen worden ingevoerd bij terugkeer van de externe werker in België.

Doeleinde, rechtmatigheid en proportionaliteit van de verwerking

Doeleinde en rechtmatigheid

12. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2° WVP kunnen persoonsgegevens slechts ingezameld worden voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De omschrijving van de nagestreefde doeleinden moet dus zo precies, gedetailleerd en volledig mogelijk zijn, vooral gezien het bijzonder gevoelig karakter van een aanzienlijk deel van de verzamelde gegevens.

13. Het doel van de gegevensregistratie in het kader van voorliggend voorontwerp is het bieden van een optimale bescherming voor aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen, ondermeer door middel van de registratie van gegevens betreffende het dosimetrisch toezicht, het gezondheidstoezicht en de informatie en vorming van de betrokkene (zie artikel 76, 25/1, 4° van het voorontwerp van wet).

In de Memorie van toelichting wordt terzake verder verduidelijkt dat het blootstellingsregister past in het kader van de bescherming van de werkers en dat het een middel vormt ter ondersteuning van:

- de controle van de naleving van de dosislimieten,

- de optimalisering van de blootstelling,

- de opsporing van storingen in het kader van het dosimetrisch toezicht op de werknemers,

- een administratieve vereenvoudiging voor de verschillende actoren die betrokken zijn bij het dosimetrisch toezicht op de werknemers.

Het aldus omschreven doeleinde lijkt rechtmatig en gewettigd in het kader van artikel 7, §2, e) WVP.

14. In de Memorie van toelichting bij artikel 76, 25/5 van het voorontwerp van wet, wordt aangaande de voorziene bewaartermijn van 50 jaar na het overlijden van de betrokkene, het volgende gesteld: "Door de gegevens te bewaren tot vijftig jaar na het overlijden, is het mogelijk om de gegevens op lange termijn ter beschikking te stellen van het Fonds der Beroepsziekten. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer een persoon die slechts kort in de sector werkzaam is geweest op latere leeftijd een ziekte zou ontwikkelen die mogelijks terug te brengen is tot zijn activiteiten in de nucleaire sector."

Deze toelichting lijkt een bijkomende finaliteit (statistisch en/of beleidsonderzoek inzake beroepsziekten) te introduceren die in het voorontwerp van wet zelf niet wordt vermeld. Het Fonds voor Beroepsziekten wordt evenmin opgenomen in artikel 76, 25/7 waarin de

personen/instanties staan vermeld die toegang zullen hebben tot het blootstellingsregister en de erin opgenomen persoonsgegevens.

Het is dan ook aangewezen, in voorkomend geval, deze bijkomende finaliteit duidelijk te omschrijven en op te nemen in het voorontwerp van wet, alsook vermelding van de persoonsgegevens die terzake zullen worden verwerkt.

15. In artikel 76, 25/5, tweede lid, van het voorontwerp van wet wordt voorzien dat 50 jaar na het overlijden van de betrokkenen, diens persoonsgegevens inzake dosimetrisch toezicht worden geanonimiseerd en aldus verder bewaard met het oog op een latere verwerking voor epidemiologisch onderzoek.11

Teneinde elke verwarring te vermijden is het aangewezen dat wordt toegevoegd wat onder anonieme gegevens moet worden verstaan, meer bepaald, "gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn" en dit onder verwijzing naar artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP.

Proportionaliteit

16. Artikel 4, §1, 3° WVP bepaalt dat de verzamelde persoonsgegevens verplicht terzake dienend moeten zijn en niet overmatig ten opzichte van het doeleinde van de verwerking.

17. De onder randnummers 7 en 8 opgesomde persoonsgegevens lijken voor het merendeel proportioneel ten opzichte van de doeleinden zoals beschreven in de tekst van het voorontwerp.

Enkel het gegeven „nationaliteit‟ lijkt overmatig ten opzichte van het doeleinde van de verwerking, nu dit toch op geen enkele wijze lijkt te kunnen bijdragen tot de optimalisering van de stralingsbescherming van de betrokkene. Het betreft daarenboven een „gevoelig‟ persoonsgegeven in de zin van artikel 6 WVP, waar toch steeds omzichtiger moet mee worden omgesprongen dat met de „gewone‟ (niet gevoelige) persoonsgegevens.

18. In artikel 76, 25/6 en in artikel 76, 25/11 van het voorontwerp van wet wordt aan de Koning nog enige uitvoeringsbevoegdheid gegeven inzake de in het blootstellingsregister, respectievelijk het stralingspaspoort, op te nemen persoonsgegevens. In het kader van de proportionaliteitsbeoordeling is het aangewezen dat de betreffende uitvoeringsbesluiten voorafgaandelijk voor advies aan de Commissie zouden worden voorgelegd (cfr. infra - randnummers 32 en 33).

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

19. Zoals hiervoor reeds werd toegelicht, wordt een stralingspaspoort afgeleverd voor een externe werker die een opdracht met blootstellingsrisico moet uitvoeren in het buitenland. Dit impliceert dat persoonsgegevens vanuit het blootstellingsregister zullen worden doorgegeven naar het buitenland.

20. Voorzover deze doorgifte geschiedt binnen de Europese Gemeenschap -waar een gelijkwaardig beschermingsniveau inzake verwerking persoonsgegevens geldt ingevolge de Europese richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens-, of naar landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, conform artikel 21 WVP, stelt zich in principe geen probleem.

21. In alle andere gevallen zal erop moeten worden toegezien dat in de tussen de externe onderneming/zelfstandige en de buitenlandse exploitant te sluiten overeenkomst, passende contractuele bepalingen worden opgenomen die voldoende (gelijkwaardige) waarborgen bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene. De Koning zal zulks voor ogen willen houden wanneer Hij, in uitvoering van artikel 76, 25/9, §2, van het voorontwerp van wet, de modaliteiten zal bepalen waaraan dergelijke overeenkomst moet beantwoorden.

Bewaartermijn van de gegevens

22. Krachtens artikel 4, §1, 5° WVP mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder.

Artikel 25/5 van het voorliggend voorontwerp van wet voorziet dat de gegevens opgenomen in het blootstellingsregister worden bewaard tot 50 jaar na het overlijden van de aan dosimetrisch toezicht onderworpen persoon.

23. In de Memorie van Toelichting wordt terzake gesteld dat deze bewaartermijn toelaat om de gegevens op lange termijn ter beschikking te stellen van het Fonds der Beroepsziekten. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer een persoon die slechts kort in de sector werkzaam is geweest op latere leeftijd een ziekte zou ontwikkelen die mogelijks terug te brengen is tot zijn activiteiten in de nucleaire sector.

Zoals hiervoor reeds gesteld (zie randnummer 14) lijkt hiermee een bijkomend doeleinde (statistisch en/of beleidsonderzoek inzake beroepsziekten) te worden geïntroduceerd dat niet wordt vermeldt in het voorontwerp van wet zelf.

24. Voor het doeleinde, zoals in het voorliggende voorontwerp van wet opgenomen, meer bepaald „optimalisering van de stralingsbescherming van de betrokken persoon‟, lijkt voormelde lange bewaringstermijn uitermate lang. Immers, overleden dienen niet langer tegen ioniserende straling te worden beschermd. Van zodra het risico op blootstelling aan ioniserende straling voor de betrokkenen definitief is geweken, is bewaring van de persoonsgegevens terzake niet langer aangewezen.

Voor zover deze zeer lange bewaringstermijn toch noodzakelijk zou zijn in het kader van de „optimalisering van de stralingsbescherming van de betrokken persoon, zal zeer concreet en duidelijk moeten worden aangegeven in het voorontwerp zelf, hetzij in de Memorie van Toelichting, waarom een dergelijke, uitermate lange bewaringstermijn zou gerechtvaardigd zijn, wat nu geenszins het geval is. Ook in de Europese richtlijnen 96/29/Euratom en 90/641/Euratom, waarvan het voorontwerp een hernieuwde omzetting uitmaakt, is geen rechtvaardiging voor deze uitermate lange bewaartermijn terug te vinden.12

Daarenboven zal men er in, voorkomend geval, over moeten waken dat alsdan de nodige procedures worden voorzien en ingesteld die kunnen waarborgen dat dermate „oude‟ gegevens nog wel bruikbaar en exploiteerbaar blijven. .

25. Voormeld artikel 25/5 voorziet verder dat na het verloop van deze termijn van 50 jaar de gegevens verder zullen worden bewaard "onder de vorm van anonieme gegevens, met het oog op een latere verwerking ervan zoals bedoeld in de uitvoeringsmaatregelen genomen op grond van artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens". Zoals hiervoor reeds gesteld (zie randnummer 15) is het aangewezen dat wordt toegevoegd wat onder anonieme gegevens moet worden verstaan en dit onder verwijzing naar artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP.

Verantwoordelijkheid en veiligheidsmaatregelen

26. In artikel 75, 1°, 13e streepje, van het voorontwerp van wet wordt het FANC expliciet aangeduid als verantwoordelijke voor de verwerking. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de vereiste van artikel 1, §4 WVP.

27. Uit artikel 75, 1°, 11e streepje, van het voorontwerp van wet volgt dat binnen het FANC een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zal worden aangesteld, in de zin van artikel 7, §4 WVP. Dit artikel stelt eveneens dat, zolang geen uitvoering wordt gegeven aan voormelde bepaling van de WVP, wordt begrepen onder beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg: de persoon die houder is van het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

28. Artikel 16 WVP verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking «de gepaste technische en organisatorische maatregelen [te] treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens (...)» [en verduidelijkt dat] «Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico‟s». Voor een concrete invulling hiervan verwijst de Commissie naar de door haar uitgewerkte referentiemaatregelen.13

29. Uit artikel 75, 1°, 12e streepje, van het voorontwerp volgt dat binnen het FANC een consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in de zin van artikel 4, §5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, zal worden aangeduid.

De Commissie neemt hiervan akte.

30. Gevoelige persoonsgegevens, waaronder deze betreffende de gezondheid, zijn van aard om strengere veiligheidsmaatregelen te rechtvaardigen. In navolging van artikel 25 van het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP moet de verantwoordelijke voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens betreffende de gezondheid, volgende bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen:

- de categorieën van personen aanwijzen die de persoonsgegevens kunnen raadplegen, waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig moet worden omschreven;

- de lijst van de aldus aangewezen categorieën van personen ter beschikking houden van de Commissie;

- ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijke karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen.

Het voorontwerp van wet komt hieraan al gedeeltelijk tegemoet gekomen in artikel 76, 25/4, waarin de instanties worden vermeld die de geregistreerde persoonsgegevens zullen moeten ingeven of raadplegen en die dus betrokken zijn bij de inzameling en verwerking ervan. Het betreffen inzonderheid volgende categorieën:

- overheidsdiensten belast met toezicht op en naleving van de regels inzake gezondheidstoezicht;

- het FANC, de verantwoordelijke voor de verwerking;

- de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg door het FANC aangeduid in navolging van artikel 7, §4 WVP;

- de consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het FANC aangeduid;

- de exploitanten, voor wat betreft de gegevens die henzelf betreffen, hun werknemers of externe werkers, de externe onderneming betreft die in hun inrichting mensen tewerk stelt;

- de externe ondernemingen, voor wat betreft de gegevens die henzelf betreffen en hun werknemers;

- de diensten voor fysische controle;

- de erkende arbeidsgeneesheren, voor wat betreft de gegevens die betrekking hebben op personen waarop zij het gezondheidstoezicht uitoefenen;

- de erkende dosimetrische diensten, voor wat betreft de door hen aangeleverde gegevens;

- de aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen, voor wat betreft de gegevens die op henzelf betrekking hebben.

31. De verantwoordelijke voor de verwerking, het FANC, zal er, samen met de aangestelde consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op toezien dat voormelde veiligheidsmaatregelen ten allen tijde worden nageleefd.

Delegatie van bevoegdheid aan de Koning

32. In het voorontwerp van wet wordt op verschillende vlakken aan de Koning een uitgebreide bevoegdheid (zie artikel 76, 25/1 van het voorontwerp van wet) toegekend om praktische modaliteiten uit te werken inzake:

- de dosimetrische opvolging in het algemeen

- de werking, het gebruik, de inhoud van en de toegang tot het blootstsellingsregister (zie ook artikel 76, 25/2, §1, tweede lid en §2; artikel 76, 25/6, 4° tot 7° en artikel 76, 25/7, 10°)

- de aanmaak en aflevering van stralingspaspoorten (zie artikel 76, 25/9, §2 en artikel 76, 25/11).

33. De Commissie wenst ook aangaande de terzake te nemen uitvoeringsbesluiten te worden geconsulteerd. Zij zou het dan ook op prijs stellen dat deze haar te gepaste tijde voor advies zullen worden voorgelegd.

Machtiging van de bevoegde Sectorale comités

34. In het kader van het principe van eenmalige gegevensinzameling en administratieve vereenvoudiging, worden een aantal gegevens voor opname in het blootstellingsregister bekomen via volgende authentieke bronnen:

- het Rijksregister, opgericht bij wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

- de Kruispuntbank der ondernemingen, opgericht bij wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en

- de Registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgericht bij wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

35. Krachtens artikel 16 van voormelde wet van 8 augustus 1983 vereist elke toegang tot of mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister een machtiging van het Sectoraal comité van het Rijksregister.

In het kader van dit dossier werd reeds een aanvraag ingediend tot machtiging tot toegang tot het Rijksregister. De aanvraag werd tijdelijk geschorst, in afwachting van de beoordeling van de rechtsgrond die als basis zou dienen voor de gevraagde toegang.

36. Krachtens artikel 18 en 27 van voormelde wet van 16 januari 2003 vereist de toegang tot bepaalde informatiegegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen een machtiging van het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

37. Krachtens artikel 46 van voormelde wet van 15 januari 1990 vereist elke mededeling (binnen en) buiten het netwerk van sociale zekerheid van sociale gegevens van persoonlijke aard een machtiging van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid.

38. In het kader van de overheveling van opdrachten van de FOD WASO aan het FANC voorziet artikel 77, §2 van het voorontwerp van wet dat ook de gegevens met betrekking tot het dosimetrisch toezicht dienen te worden overgedragen.

Krachtens artikel 36bis WVP vereist elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst een principiële machtiging van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid.

39. Het FANC zal dan ook de nodige stappen ondernemen voor het bekomen van de vereiste machtigingen.

Aangifte van verwerkingen bij de Commissie

40. Artikel 17 WVP voorziet dat, "voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, de verantwoordelijke voor de verwerking, of in voorkomend geval, dienst vertegenwoordiger, daarvan aangifte doet bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer".

41. In deze aangifte dienen de inlichtingen opgesomd door artikel 17, §3 WVP te worden gepreciseerd.

42. Aangifte kan worden gedaan aan de hand van een papieren formulier dat kan worden bekomen bij de Commissie. Er kan echter ook elektronisch worden aangegeven via de website van de Commissie (http://www.privacycommission.be).

III. BESLUIT

43. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat het voorontwerp van wet voldoende waarborgen biedt wat de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen betreft, op voorwaarde dat volgende aandachtspunten bijkomend in het voorontwerp worden verwerkt:

- in voorkomend geval, een duidelijke omschrijving opnemen in het voorontwerp van wet van een bijkomend doeleinde (statistisch en/of beleidsonderzoek inzake beroepsziekten) met vermelding van de persoonsgegevens die daarvoor zullen worden verwerkt (zie randnummer 14);

- in artikel 76, 25/5, tweede lid, van het voorontwerp van wet, ‘anonieme gegevens' definiëren onder verwijzing naar artikel 1, 5° van het Koninkijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP (zie randnummer 15);

- in artikel 76, 25/6, 1° van het voorontwerp van wet het gegeven ‘nationaliteit' schrappen wegens overmatig ten opzichte van het omschreven doeleinde (zie randnummer 17);

- herziening van de in artikel 76, 25/5 van het voorontwerp van wet voorziene maximale bewaartermijn, hetzij opname in het voorontwerp zelf of in de Memorie van toelichting van een concrete en duidelijke rechtvaardiging voor de uitermate lange termijn van 50 jaar na het overlijden (zie randnummer 24);

- in het voorontwerp van wet vermelden dat de door de Koning te nemen uitvoeringsbesluiten voorafgaandelijk voor advies aan de Commissie zullen worden voorgelegd (zie randnummers 18, 21 en 33).

OM DEZE REDENEN

44. Brengt de Commissie een positief advies uit over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot overheveling van bepaalde opdrachten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere