Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Beslissing van 28 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
28-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130328-13
Rolnummer :
11/2013

Samenvatting

De Commissie heeft geen bijzondere opmerkingen op het ontwerp van koninklijk besluit en verleent een gunstig advies aangaande dit besluit. De Commissie stelt evenwel vast dat het ontwerp van overeenkomst niet consistent is met het ontwerp van koninklijk besluit, de WVP en de recente standpunten van de Groep 29. Het ontwerp van overeenkomst is een eigen juridisch instrument dat ten aanzien van de ontvangende partij niet de toepasselijkheid van de WVP bevestigt, en een eigen interpretatie geeft aan de Europese en Belgische basisbeginselen inzake finaliteit, proportionaliteit, de rechten van toegang, verbetering en schrapping, gevoelige persoonsgegevens edm.... Er is ook sprake van minder garanties die wel werden voorzien in andere overeenkomsten met de VS en die stilaan tot het EU-VS "acquis" behoren40, waaronder garanties zoals het gezamenlijk evaluatiemechanisme ("joint review" mechanismes in PNR en SWIFT dossiers), dataretentie (bewaringstermijn), verhaalsmogelijkheid ("redress"),... De Commissie verwijst naar de 12 aanbevelingen van de Groep 29 van 13 december 2011. Zij stelt zich vragen over de noodzaak om in het (bindende) ontwerp van overeenkomst geen soepeler beëindigingsmechanisme ("sunset clause") te voorzien in geval van wijziging van een van beide juridische domeinen betreffende de wettelijke controles van de jaarrekeningen en betreffende de gegevensbescherming. Enkele punten zijn nog onvoldoende geregeld. Zo dienden de ontwerpen meer duidelijkheid te geven op het gebied van - beperking op de omschrijving van de gebruiksdoeleinden (primaire en "onward transfers"); - de bepaling van de gegevensontvangers ("onward transfers") - de zeer vaag omschreven bewaringsmodaliteiten. Gelet op het grote aantal en de aard van voormelde opmerkingen op het ontwerp van overeenkomst verleent de Commissie een ongunstig advies over voormeld ontwerp overeenkomst. De Commissie is van oordeel dat de KVI onder het voorliggende ontwerp van overeenkomst niet kan worden gemachtigd om persoonsgegevens door te geven aan de PCAOB zonder de WVP te schenden. De Commissie wenst dat het ontwerp van overeenkomst en het bijhorend ontwerp protocol expliciet worden gevalideerd door de Europese Commissie op consistentie met het actuele en toekomstige Europese Privacyrecht (Richtlijn 95/46/EG ...). Bovendien wenst zij dat het ontwerp van overeenkomst zodanig wordt aangepast dat het consistent is met het ontwerp van koninklijk besluit en de WVP, waarna zij verzoekt dat het gewijzigde ontwerp opnieuw ter advies wordt voorgelegd. De Commissie behoudt zich het recht voor om verdere evaluaties en/of acties in dit dossier te verrichten, wanneer haar advies niet wordt gevolgd of wanneer zij zulks noodzakelijk acht. Zij wenst dat haar advies wordt gevraagd over elke verdere reglementaire wijziging, evaluatie en/of nationale uitvoeringsbepaling van de overeenkomst. Zij blijft zich ter beschikking houden voor eventueel verder overleg.

Beslissing

Geen inhoud