Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 1 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
01-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120301-31
Rolnummer :
M11-5-0069/7925

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 januari 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120301-31&idxc_id=277191&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Tussen 1 januari 2005 en 2 september 2007 werd verzoekster te ..., te ... en te ... herhaaldelijk seksueel misbruikt door haar vader, de heer Serge X..

Deze laatste zoende zijn dochter op de mond, betastte haar borsten en vagina en penetreerde haar met de vingers. Verzoekster moest met haar vader in één bed slapen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 21 april 2010 werd de heer Serge X., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (verkrachting met behulp van geweld + aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging) veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar (met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een definitieve morele schadevergoeding van euro 5.000 meer intresten aan verzoekster (er was een bedrag van euro 12.500 gevorderd).

Blijkens een attest van de griffie verkreeg dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

In het verslag van psychologe A. V. d.d. 2 oktober 2009 staat te lezen dat Charis in mei 2008 werd aangemeld voor een therapie; ze vertoonde gedragsproblemen en automutileerde.

Blijkens de overgemaakte stukken volgde Charis tussen 3 mei 2008 en 25 februari 2010 43 sessies therapie bij mevrouw V. (euro 40 per sessie).

Ter zitting van de Commissie d.d. 9 februari 2012 deelde Charis mee dat ze momenteel hippotherapie volgt (d.i. een vorm van therapie waarbij het paard gebruikt wordt als hulpmiddel in het behandelen van kinderen of volwassenen).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

In zijn schrijven d.d. 13 mei 2010 deelde de raadsman van de heer Serge X. mee dat zijn cliënt geen voor beslag vatbare inkomsten heeft. Hij bezit geen onroerend goed noch roerend goed van enige waarde.

In het kader van de waarborg ‘onvermogen' ontving verzoekster op 15 oktober 2010 van de rechtsbijstandsverzekeraar (DVV) een bedrag van euro 3.387,75. Aan mevrouw Hilde Y., de moeder van verzoekster (dossier M11-5-0068) werd een bedrag van euro 4.112,25 uitgekeerd (zie schrijven DVV d.d. 20 september 2010). Hiermee werd het plafondbedrag van de waarborg (euro 7.500) uitgeput.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 11.612,25: euro 15.000 voor de morele schade, verminderd met de verzekeringstussenkomst t.b.v. euro 3.387,75.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de aard, de ernst, de lange duur en de frequentie van de gepleegde feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de feiten gepleegd werden door de vader van het slachtoffer;

- de ernstige gevolgen voor verzoekster, zoals zij blijken uit de neergelegde stukken alsook uit de mondelinge toelichting ter zitting verstrekt;

- de door verzoekster genoten verzekeringstussenkomst;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake seksueel misbruik van minderjarigen,

meent de Commissie in billijkheid een globale hulp te kunnen toekennen van euro 8.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 8.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 1 maart 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE