Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
11-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121011-15
Rolnummer :
M70475/5456

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 mei 2007, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121011-15&idxc_id=293396&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- Op 1 september 2002 was verzoeker in een dancing te ... slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen. Toen hij van het toilet terugkwam diende hij een tweetal trappen te nemen om naar het gelijkvloers terug te keren. Toen hij op de trapjes struikelde kwam hij terecht in een groep jongeren. Eén van hen is op verzoeker beginnen stampen.

- De dader, Christophe Z., werd door verzoeker rechtstreeks gedagvaard.

- Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 24 april 2004 werd Christophe Z. veroordeeld om opzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan verzoeker.

- Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 11 oktober 2005 werd hij bij verstek veroordeeld tot betaling van euro 16.910,24 aan verzoeker. Christophe Z. tekende tegen boven-vermeld vonnis verzet aan.

- Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 16 mei 2006 werd Christophe Z. op tegenspraak veroordeeld tot betaling van euro 16.277,35 aan verzoeker.

II. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Verzoeker was op het ogenblik van de feiten werkloos.

- De dader had op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift een bedrag van euro 450 afbetaald aan de verzoeker. Op 14 oktober 2010 kwamen nog steeds ‘druppelsgewijze' betalingen binnen à rato van euro 100 per maand. Er werd door mr. R. ter zitting een stuk neergelegd waaruit blijkt dat Christophe Z. de laatste maanden nog telkens euro 95,33/m. heeft afbetaald.

- Uit de algemene voorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering Juris (nu: AXA) blijkt dat de aansprakelijke derde, voor zover deze behoorlijk werd geïdentificeerd en insolvent erkend is, aan de verzekerde de vergoeding voor de lichamelijke schade kan worden uitgekeerd, voor zover geen openbare of particuliere instelling als schuldenaar kan worden verklaard. Op 10 juni 2008 schreef de verzekeraar Juris: "Zoals eerder medegedeeld zijn wij bereid om eventuele tussenkomst in insolventie te onderzoeken voor zover er geen grote mate van zekerheid is omtrent de principe-beslissing van het Fonds om eveneens tussenkomst te verlenen en dit niettegenstaande de door de tegenpartij beperkte aflossingen."

- Op 24 augustus 2011 schreef de advocaat van verzoeker aan het secretariaat: "Ik kan u mededelen dat de dader voor het ogenblik zijn afbetaling niet heeft gestaakt, doch dat hetgeen hij betaalt niet voldoende is om de intresten te dekken. Ik heb in dit dossier Juris aangeschreven doch deze wenst haar insolvabiliteitsclausule voor het ogenblik niet te laten spelen zolang er afbetalingen gebeuren."

- De verzekering verleent tussenkomst voor de erelonen van de advocaat.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker was ten gevolge van de feiten even buiten bewustzijn. Erna kon hij niet meer rechtstaan. Hij werd door de Dienst spoedgevallen overgebracht naar het ziekenhuis te ... waar hij tot 10 september 2002 verbleef.

Het scheenbeen en het kuitbeen van het linkerbeen waren gebroken. Er was een stuk tand weg. Er werden kneuzingen van de ribben vastgesteld.

De graden en periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid werden als volgt vastgesteld:

- 100 % van 01/09/2002 tot 09/09/2002

- 100 % van 10/09/2002 tot 07/07/2003

- 50 % van 08/07/2003 tot 31/08/2003

- 25 % van 01/09/2003 tot 31/10/2003

- 10 % van 01/11/2003 tot 31/12/2003

Consolidatiedatum. 1 januari 2004 met een blijvende invaliditeit van 7 %.

Verzoeker was toen 24 jaar.

De esthetische schade bedraagt 0,5 op de schaal van 1 tot 7.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

- medische kosten euro 473,35

- kledijschade euro 150,00 (bewezen cfr. vonnis)

- morele schade TWO euro 6.602,00

- van 01/09/2002 tot 09/09/2002: 9 d. x euro 25 = euro 225

- van 10/09/2002 tot 07/07/2003: 270 d. x 100 % x euro 20 = euro 5.400

- van 08/07/2003 tot 31/08/2003: 55 d. x 50 % x euro 20 = euro 550

- van 01/09/2003 tot 31/10/2003: 61 d. x 25 % x euro 20 = euro 305

- Van 01/11/2003 tot 31/12/2003: 61 d. x 10 % x euro 20 = euro 122

- hulp van derden euro 3.552,00

- morele schade BWO euro 5.000,00

- esthetische schade euro 500,00

euro 16.277,35

- procedurekosten euro 1.275,00

- kosten gerechtsdeurwaarder euro 391,90

- intresten euro 4.142,80

Er dient tevens rekening gehouden te worden met de afbetalingen door de dader.

Uit het neergelegd stuk blijkt dat het openstaand in totaal euro 20.335,98 op de hoofdsom bedraagt.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

- Verzoeker vraagt de bedragen toegekend bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 16 mei 2006, vermeerderd met de intresten, met de procedurekosten en de kosten van de gerechts-deurwaarder.

- Intresten worden door de Commissie niet voor vergoeding in aanmerking genomen.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./Belgische Staat).

- Voor de BWO kan enkel de morele schade weerhouden worden. Verzoeker vordert hiervoor een bedrag van euro 5.000. Rekening houdend met de leeftijd van de verzoeker op het ogenblik van de consolidatie, is dit - conform de indicatieve tabel - de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Derhalve dient de BWO gehalveerd te worden.

- De gevraagde procedurekosten en de kosten voor de gerechtsdeurwaarder komen niet in aanmerking vermits verzoeker over een rechtsbijstandsverzekering beschikt.

- De verzekeringsmaatschappij is gehouden tot tussenkomst van het in de polis maximaal voorziene bedrag.

- Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie in billijkheid euro 9.300 toe.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 9.300.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS