Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
11-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121011-17
Rolnummer :
M90495/6693

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 mei 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121011-17&idxc_id=293398&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- Verzoeker bevond zich in de nacht van 12 op 13 maart 2007 in het appartement van de viendin van Alexandre Z. te .... Z. en zijn vriendin kregen ruzie. Z. stak de schuld op verzoeker. Er volgden woorden die uitmondden in harde vuistslagen, voetstampen, gebruik van een asbak; alles ter hoogte van de rechter aangezichtshelft.

- Citaat uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 december 2008: "Beklaagde gaf aan dat hij hevig geslagen heeft en zijn slachtoffer ‘ter dood heeft afgetuigd'. Ter zitting gaf beklaagde aan dat het slachtoffer had geprobeerd om een wig te slaan in de relatie die beklaagde had met een vriendin. Hij dronk op dat ogenblik nog veel alcohol (whisky)."

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 28 mei 2008 werd Alexandre Z. veroordeeld wegens: "opzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan X. Donovan, die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge had(den)". Dokter E. M. werd aangesteld als deskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 december 2008 werd de tenlastelegging geherkwalificeerd als volgt: "opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan X. Donovan, die hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking, ten gevolge hebben".

Alexandre Z. werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 2 jaar met uitstel voor 5 jaar en tot een geldboete. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker volgende bedragen te betalen:

- medische kosten euro 109,99

- administratie- en verplaatsingskosten euro 75,00

- morele schade TWO euro 868,00

13/03/ 2007 t.e.m. 15/03/2007: 100 %: 3 d. x euro 31 = euro 93

16/03/ 2007 t.e.m. 31/03 2007: 100 %: 16 d. x euro 25 = euro 400

01/04/ 2007 t.e.m. 30/04/2007: 50 %: 30 d. x euro 12,50 = euro 375,00

- morele schade ex aequo et bono euro 2.500,00

- BWO: 12 % (23 jr op datum consolidatie) 12 x euro 2.062 euro 24.744,00

euro 27.428,99

Alexandre Z. werd tevens veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding van euro 1.000. Het vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

II. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Citaat uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 december 2008: "Hij verzocht om een voorwaardelijke straf of een werkstraf. Hij gaf aan in oktober 2008 voor enige tijd in detentie te zijn geweest, hetgeen hem de ogen heeft geopend. Hij zocht er hulp voor zijn alcoholprobleem en staat thans onder medicatie. Hij woont in bij zijn moeder en heeft beperkte inkomsten van leefgeld. Hij heeft tevens schulden. Hij wenste de rechtsplegingsvergoeding daarom gereduceerd te zien. De overige door de burgerlijke partij gevorderde bedragen werden niet betwist. Hij betuigde spijt."

- Gerechtsdeurwaarder I. liet het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 december 2008 betekenen. De gerechtsdeurwaarder leverde op 6 februari 2009 een attest van onvermogen af. Er zijn geen uitvoeringsmogelijkheden lastens de dader.

- Uit een door verzoeker persoonlijk ondertekende verklaring blijkt dat hij niet beschikt over een polis rechtsbijstand noch over enige andere verzekeringstussenkomst.

III. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag van Dokter E. M. d.d. 25 november 2008:

"Als voornaamste letsel liep betrokkene ten gevolge van de feiten een fractuur op ter hoogte van de orbitabodem links en rechts, doorlopend tot in de schedelbasis waardoor de oogzenuw rechts een oedemateuze compressie heeft opgelopen. Dit had voor gevolg een definitieve volledige temporale hemianopsie op dat rechter oog waardoor dus enerzijds nog normaal zicht ook op het rechter oog maar zichtverlies voor alle zicht naar rechts.

De heer Donovan X. was op het ogenblik van de feiten nergens tewerkgesteld en zou geen enkel inkomen hebben genoten.

Er is geen enkel gegeven verstrekt in verband met een eventuele (theoretische) werkongeschiktheid posttraumatisch maar gezien de bilaterale orbitabodemfractuur enerzijds zonder duidelijke posttraumatische hersenproblemen en anderzijds het feit dat de temporale hemianopsie rechts reeds op 20.03.2007 bij oftal-mologisch onderzoek werd vastgesteld en ondertussen niet meer evolueerde, komt een volgende tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid aanvaardbaar voor:

- 100 % van 13/03/2007 t.e.m. 15/03/2007;

- 50 % van 01/04/2007 t.e.m. 30/04/2007.

Consolidatiedatum: 1 mei 2007.

Blijvende invaliditeit = blijvende arbeidsongeschiktheid: 12 %.

Er is geen esthetische schade.

Te noteren valt dat er geen ongeneeslijk lijkende ziekte of een volledig verlies van het gebruik van een orgaan hetzij een zware verminking te weerhouden valt."

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt de bedragen conform het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 december 2008, vermeerderd met de intresten. Daarenboven vraagt hij:

- RPV euro 1.000,00

- kosten van betekening euro 183,56

- kosten afschrift vonnis euro 2,00

- kosten afschrift vonnis euro 2,75

- kosten expeditie euro 19,95

Zo komt hij op een totaal van euro 31.999,90.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. "Intresten' werden daarbij niet opgenomen en komen bijgevolg niet in aanmerking voor vergoeding.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten bevestigd werd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

2. Alle bovenvermelde kosten zijn bewezen.

3. Verzoeker maakt tevens alle stukken over aangaande medische- en ziekenhuiskosten.

4. De rechtsplegingsvergoeding kan slechts als procedurekost in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat het slachtoffer geen kosteloze rechtsbijstand genoot of indien de kosten van juridische bijstand niet werden gedragen door een rechtsbijstandsverzekeraar.

5. Verzoeker vordert een bedrag van euro 24.744 voor de BWO, hetzij euro 2.062 per punt. Rekening houdend met de leeftijd van de heer X., is dit - conform de indicatieve tabel - de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Derhalve dient de Commissie dit bedrag te halveren (artikel 32 §1 sub 1).

6. Conform bovenvermeld artikel kent de Commissie geen hulp toe voor morele schade, die niet bepaald wordt op basis van de tijdelijke en/of de blijvende invaliditeit.

7. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie ex aequo et bono een hulp van euro 14.633 aan verzoeker.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 14.633.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS