Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 11 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
11-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121011-5
Rolnummer :
M10-3-0245/7238

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 2 maart 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121011-5&idxc_id=293386&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

- Uit het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 30 april 2007:

"Uit de strafinformatie, meer bepaald uit het PV van 3 november 2002, komt naar voren dat op voormelde datum in de herberg "Het S..." op de markt te ... het tot een vechtpartij is gekomen waarbij X. P. gewond werd (medisch attest stuk 11 strafdossier). In het licht van de verklaringen van het slachtoffer, de beklaagde en de anonieme getuige komen de feiten, zoals heromschreven, ten genoege van recht bewezen voor in hoofde van beklaagde."

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

- Volgens de advocaat van verzoeker grepen de feiten zonder enige aanleiding op straat plaats. Getuigen van het voorval verklaarden in het strafdossier dat verzoeker vervolgens nog overstampt werd. De dader is druggebruiker.

- (Her)kwalificatie ten aanzien van Kristof Z..

"opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Pascal die voor deze een tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad."

II. Vervolging

Kristof Z. werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden met uitstel van 3 jaar en onder voorwaarden (o.a. een begeleiding voor zijn agressie- en drugproblematiek). Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van euro 6.226,17.

Tegen dit vonnis werd geen beroep aangetekend (d.d. 20/04/2010)

III. Medische gevolgen (uit het deskundig verslag van Dr. L. D.)

"P. X. raakte ten gevolge van de vuistslag bewusteloos. Hij werd naar de spoeddienst van het ziekenhuis te ... gebracht. De volgende letsels werden vastgesteld:

- een hersenschudding;

- aangezichtswonden ter hoogte van beide oogstreken;

- een ernstig faciaal trauma op de linkerzijde met breuken.

Restklachten:

- ter hoogte van neus;

- linkeroogstreek;

- periodieke sporadische klachten van duizeligheid.

De periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid zijn:

- 100 % van 04/11/2002 tot en met 20/12/2002

- 25 % van 21/12/2002 tot en met 05/01/2003

- 10 % van 06/01/2003 tot en met 31/01/2003

- 5 % van 01/02/2003 tot en met 28/02/2003

Consolidatiedatum: 1 maart 2003 Verzoeker was toen 36 jaar.

De graad van blijvende invaliditeit is 2 % met loutere aantasting van de lichamelijke integriteit; eerder geringe klachten en ongemakken bij alle dagelijkse nodige en nuttige levenskwaliteiten. Verzoeker was toen 36 jaar.

Geen reëel inkomstenverlies en geen bijkomende inspanningen voor het slachtoffer.

De esthetische schade bedraagt 0,5 op schaal van 0 tot 7.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De dader beschikte tijdens de procedure over een leefloon. Er wordt verwezen naar een attest van het OCMW te ... . Uit dit attest d.d. 26 september 2007 blijkt dat de Dienst Budgettering niet langer instaat voor de financiële begeleiding van Kristof Z.. Op 28 augustus 2012 schreef de advocaat een brief naar het Sociaal Huis te ... teneinde de afbetalingen van Kristof Z. na te gaan. Het blijkt echter dat deze opnieuw spoorloos is.

- Na heel wat zoekwerk heeft verzoeker een vervaldagbericht aangaande een gezinspolis met rechtsbijstand teruggevonden (periode 17 juli 1995 tot 17 juli 1996). Uit een brief van Fidea, rechtsopvolger van Delphi, blijkt dat de polis vernietigd werd tegen de einddatum van het contract, nl. vanaf 17 juli 2006. Verzoeker deelt mee dat hij geen polis van destijds meer kon bekomen bij Fidea.

De advocaat verklaart ter zitting dat zijn cliënt niets meer gehoord heeft van de verzekerings-maatschappij.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid euro 1.368,75

- 100 % van 04/11/2002 t.e.m. 20/12/2002: 47 d. x euro 25 = euro 1.175,00

- 25 % van 21/12/2002 t.e.m. 05/01/2003: 15 d. x euro 25 = euro 93,75

- 10 % van 06/01/2003 t.e.m. 31/01/2003: 26 d. x euro 25 = euro 65,00

- 5 % van 01/02/2003 t.e.m. 28/02/2003: 28 d. x euro 25 = euro 35,00

- blijvende invaliditeit (2 %) euro 1.611,31

- administratiekosten euro 125,00

- verplaatsingskosten euro 50,00

- kledijschade euro 100,00

- medische kosten euro 1.487,98

- medische kosten: euro 1.254,04

- apotheek: euro 148,42

- dienst 100: euro 85,52

- verlies economische waarde huishouden euro 958,13

- loonverlies euro 275,00

- esthetische schade (0,5 / 7) euro 250,00

euro 6.226,17

Verzoeker vraagt daarenboven intresten. Zo komt hij aan het bedrag van euro 8.742,31.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Verzoeker vraagt de bedragen zoals toegekend bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 30 april 2007, vermeerderd met de intresten.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1 van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' en ‘verlies economische waarde huishouden' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

2. Verzoeker vraagt loonverlies. Het vonnis vermeldt hieromtrent "Uitgaand van de uitgavenstaat van de mutualiteit van de door haar gedane ziekteuitkeringen aan de burgerlijke partij ten belope van euro 2.183,62 dient vastgesteld dat het netto loonverlies theoretisch beperkt is tot

euro 416,44. Nu evenwel geen fiscaal attest wordt voorgelegd door de burgerlijke partij, is de rechtbank van oordeel dat een bedrag, in redelijkheid begroot op euro 275 kan worden toegekend wegens loonverlies."

3. Rekening houdend met bovenvermelde overwegingen komt de Commissie tot volgende berekening:

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid euro 1.368,75

- blijvende invaliditeit euro 1.611,31

- administratiekosten euro 125,00

- verplaatsingskosten euro 50,00

- kledijschade euro 100,00

- medische kosten euro 1.487,98

- loonverlies euro 275,00

- esthetische schade euro 250,00

euro 5.268,04

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 5.268.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 11 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS