Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Publicatie datum :
12-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120112-17
Rolnummer :
M80058/5834

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 11 januari 2008, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-17&idxc_id=267271&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoeker werd op 4 oktober 2004, terwijl hij als taxichauffeur in ... twee dames vervoerde, door deze laatste aangevallen. Eén van de vrouwen greep hem bij de keel en de andere bedreigde hem met een mes. Uiteindelijk sneed deze vrouw in de hand van verzoeker.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 30 mei 2005 werden Irène Z. en Pascale W., ieder, bij verstek veroordeeld tot een hoofdgevangenis-straf van 1 jaar en tot een geldboete. Op burgerlijk gebied werden zij hoofdelijk veroordeeld tot betaling van EUR 2.050 aan verzoeker.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Bovenvermeld vonnis werd door gerechtsdeurwaarder G. betekend aan de Irène Z. en Pascale W.. Irène Z. werd van ambtswege afge-voerd op 28 oktober 2004 en Pascale W. werd van ambtswege afgevoerd op 19 mei 2005. Volgens recente inlichtingen verstrekt door de gerechtsdeurwaarder kon zij op haar nieuw adres te ... niet aangetroffen worden. Uitvoering is bijgevolg onmogelijk.

- Pascale W. is in collectieve schuldbemiddeling. Er werd door haar aan verzoeker EUR 848,32 betaald.

- Irène Z. staat sedert oktober 2007 gedomicilieerd in het psychiatrisch centrum te ... . Volgens haar advocaat kan zij onmogelijk haar schulden afbetalen.

- Uit de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij Providis blijkt dat deze voor ‘insolventie van derden' enkel tussenkomst verleent bij een verkeersongeval. Er werd om nadere toelichting gevraagd.

- Uit de brief van de verzekeringen Chatel Insure d.d. 11 oktober 2011 blijkt dat de polis uit 2 luiken bestaat, het luik Providis en de Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating beheerd door AG Insurance. Er wordt medegedeeld: "In ieder geval zal een BA-uitbating in dergelijke gevallen nooit tussen komen aangezien Eurojet op geen enkel ogenblik aansprakelijk kan gesteld worden voor de geleden schade."

IV. Gevolgen van de feiten

Verzoeker was gedurende 3 dagen arbeidsongeschikt.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade - fysieke integriteit EUR 1.250,00

- morele schade - fysiek lijden EUR 200,00

- inkomstenverlies (3 dagen AO) EUR 600,00

EUR 2.050,00

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een medisch attest.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daderessen zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt het bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 30 mei 2005 toegekend bedrag. Bovenvermeld vonnis citeert: "De burgerlijke partij vordert een vergoeding van 1.250 EUR voor morele schade ingevolge de brutale werkwijze van de beklaagden en een vergoeding van 200 EUR voor de morele schade ingevolge het fysiek lijden door de opgelopen verwondingen. De burgerlijke partij werd in zijn wagen aange-vallen. Als taxichauffeur wordt hij dus dagelijks met de feiten geconfronteerd. Daarbij werd een mes gebruikt waarmee effectief verwondingen werden toegebracht (toen Burrick het mes greep liet de beklaagde Z. het niet los).

In billijkheid kan een vergoeding van 1.450 EUR voor alle schade van morele aard worden toegekend."

2. Verzoeker heeft geen inkomstenverlies geleden. Er wordt dan ook geen vergoeding toegekend.

3. Het betreft hier een arbeidsongeval. Conform vaste rechtspraak van de Commissie wordt alleen de morele schade vergoed.

4. Zoals hoger vermeld (punt III: mogelijkheden tot schadeloosstelling) verleent de ver-zekeringsmaatschappij geen tussenkomst.

5. Rekening houdend met alle opmerkingen is de Commissie van oordeel dat aan verzoeker het bedrag van EUR 1.450 voor morele schade ex aequo et bono kan toegekend worden.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van EUR 1.450.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS