Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Publicatie datum :
12-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120112-27
Rolnummer :
M10-3-1154/7731

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 12 oktober 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van feiten gepleegd op haar minderjarige dochter Selina Y..Wet / 1985-08-01 / 31,1° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 31bis,4° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-27&idxc_id=267328&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007

"De kinderen van verzoekers (cfr. andere dossiers) bleken het slachtoffer te worden van seksueel misbruik door de echtgenoot van de onthaalmoeder, de heer Peter Z.. In het kader van het gerechtelijk onderzoek is duidelijk sprake van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van verschillende minderjarige kinderen. Uit het strafdossier is ook duidelijk gebleken dat de onthaalmoeder zelf een grote verantwoordelijkheid draagt gezien zij op de hoogte had moeten zijn van de feiten en niettemin niets ondernomen heeft teneinde deze te stoppen. Zij wordt eveneens vervolgd wegens schuldig verzuim en opzettelijke slagen en verwondingen. De kinderen werden regelmatig alleen gelaten met de beklaagde Z.. Bovendien nam hij ook kinderen mee naar boven waar dan de bewuste feiten werden gepleegd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de beklaagde in de living van de woning, waar ook de kinderen verbleven, regelmatig surfte naar pornosites, dat hij af en toe naakt in de woning rondliep en er duidelijk een eigenaardige seksuele voorkeur op nahield.

Uit het gerechtelijk onderzoek is echter ook duidelijk gebleken dat meermaals en door verschillende ouders klachten werden geuit over het onthaal bij mevrouw W.."

II. Gevolgen van de feiten voor het slachtoffer

- Selina was één van de misbruikte kinderen. De feiten grepen plaats tussen 1 januari 2005 en 9 februari 2006. Volgens de advocaat van verzoekers stelde Z. in zijn verklaringen dat hij Selina met zijn penis heeft laten spelen. Hij is met het topje van zijn penis tussen haar schaamlippen geweest. Hij heeft ook haar vagina gestreeld en is met het topje van zijn middenvinger in haar vagina geweest. Hij zou niet in de anus geweest zijn. Selina weende toen. Zij keek de andere kant uit wanneer hij haar riep. Hij is met de feiten gestopt toen hij merkte dat zij het niet leuk vond. Selina was passief en had steeds een starende blik bij de feiten. In zijn later verhoor stelt hij t.a.v. Selina dat hij wel met de pink in haar anus is geweest maar nooit in de vagina.

- Selina werd onderzocht door Dr. V. op 31 maart 2006. Er werden drie fissuren vastgesteld: één diepe en twee minder diepe. De advocaat schrijft: "Selina kreeg op zeker ogenblik in het jaar 2005 last van haaruitval. Ondanks meerdere bezoeken bij de huisarts en bij twee dermatologen, kon de oorzaak van de haaruitval niet achterhaald worden. Thans is deze haaruitval volledig verdwenen" (cfr. ook de brief van Dr. G. V. d.d. 7 maart 2006 gericht aan de vertrouwensarts).

- Naast de vastgestelde fysische schade is er duidelijk sprake van psychische schade, aldus de advocaat.

- Er werden na het vonnis geen bijkomende bewijsstukken van behandelingen voor Selina neergelegd. Haar ouders hopen dat dit in de toekomst niet meer nodig zal zijn.

III. Vervolging

 Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 juni 2007 werd Peter Z. voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij werd tevens ter beschikking van de Regering gesteld voor een periode van 10 jaar.

Nancy W. werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens schuldig verzuim, met uitstel voor 5 jaar en onder voorwaarden.

Op burgerlijk gebied werden Peter Z. en Nancy W. solidair veroordeeld tot onder meer de volgende bedragen

• aan Patrick Y. en aan An X. in eigen naam:

EUR 1 provisioneel voor materiële schade

EUR 2.000 per ouder voor morele schade

• aan Patrick Y. en aan An X. q.q. Selina Y.:

EUR 2.500 provisioneel voor morele schade.

Dokter C. Dillen werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

Nancy W. tekende beroep aan tegen dit vonnis.

 Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 12 juni 2008 werd Nancy W. veroordeeld wegens schuldig verzuim. De morele schadevergoeding waartoe zij werd veroordeeld, werd ten aanzien van Y. en X. gebracht op EUR 1.000 voor morele schade in eigen naam, zonder solidariteit met de medeveroordeelde Z.. Het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek werd bevestigd.

 Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Uit het schrijven van meester Erica C. d.d. 25 mei 2009 blijkt dat Peter Z. nog steeds in de gevangenis verblijft. Er wordt een attest van gevangenschap toegevoegd.

- Nancy W. betaalt sedert januari 2009 de schadevergoeding af à rato van EUR 50 per maand. Op datum van neerlegging van het verzoekschriftt werd een bedrag van EUR 424 betaald.

- An X. heeft van haar familiale verzekeraar DAS in het kader van de clausule "onvermogen van derden" een vergoeding voor materiële schade ten bedrage van EUR 747,31 ontvangen. De polis voorziet geen vergoeding voor morele schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

An X. in eigen naam:

- voor morele schade EUR 2.000,00

Er worden daarenboven intresten gevraagd.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Intresten worden door de Commissie niet voor vergoeding in aanmerking genomen.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten bevestigd werd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

2. Er dient het volgende opgemerkt te worden:

Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (12 oktober 2010) luidde het terzake van toepassing zijnd artikel 31, 3°, van de wet als volgt: [De Commissie kan een financiële hulp toekennen aan:] "ouders of personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeft."

Sedert 25 januari 2010, datum van inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), kan luidens datzelfde artikel 31, 3° een hulp worden toegekend aan "ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke gewelddaad en dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 31,1°, of personen die op dat ogenblik voorzagen in het onderhoud van de minderjarige."

De huidige wet vereist dus niet langer een "(behoefte aan een) langdurige medische of therapeutische behandeling" in hoofde van het minderjarig slachtoffer om de ouders van die minderjarige in aanmerking te laten komen voor de toekenning van een hulp.

Dit verzoekschrift valt nog onder de vorige wetgeving. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... dateert van 28 juni 2007. Bij dit vonnis werd een deskundige aangesteld om de letsels te onderzoeken. Het arrest dateert van 12 juni 2008. De stelling van de advocaat luidt:

Volgens artikel 31bis, 4de van de wet begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag waarop uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke belangen na uitspraak over de strafvordering. Deze uitspraak dateert wel degelijk van 12 juni 2008 gezien op dat ogenblik werd beslist dat geen solidariteit kan weerhouden worden voor wat betreft de schadevergoeding die toegekend wordt aan de ouders van minderjarige slachtoffers in eigen naam doch deze solidariteit werd wel behouden ten aanzien van de minderjarige slachtoffers zelf. Gelet op dit gebrek aan solidariteit in hoofde van mevrouw W. en de heer Z. betekende voormeld arrest dat er een inperking is van de mogelijkheid tot invordering van de toegekende schadevergoedingen waardoor pas vanaf deze datum de verjaringstermijn van 3 jaar begint te lopen.

De Commissie kan met bovenvermelde zienswijze van de advocaat van verzoekers akkoord gaan.

3. De afbetalingen door Nancy W. kunnen niet in rekening worden gebracht vermits zij slechts werd veroordeeld wegens schuldig verzuim, wat geen gewelddaad is.

4. Ter vervollediging dient verwezen te worden naar punt IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling: hieruit blijkt dat de verzekeraar volledig is tussengekomen voor de materiële schade. Deze materiële kosten slaan op de door An X. betaalde kosten aan de VZW K. .

5. De gerechtsdeskundige werd niet in werking gesteld teneinde verdere schade bij Selina te vermijden. Volgens de advocaat is het geenszins duidelijk welke impact de feiten op het kind hebben gehad noch welke impact het opnieuw herinneren aan deze feiten bij het kind zou hebben

6. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen is de Commissie van mening aan verzoekster de gevraagde hulp toe te kennen.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van EUR 2.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS