Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 13 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
13-02-2014
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140213-16
Rolnummer :
M11-3-1298/8633

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 9 december 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van opzettelijke gewelddaden.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140213-16&idxc_id=295386&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Mevrouw Blessing X. was tussen 6 november 2002 en 1 oktober 2009 te ..., te ... en te ... slachtoffer van mensenhandel, prostitutie en seksuele exploitatie met verzwarende omstandigheden.

II. Vervolging

A. Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 26 november 2010 werden Christopher Z. en Mabel W. veroordeeld wegens het plegen:

"ten aanzien van Blessing X. (alias K .U. alias Jennifer),

- tussen 11 september 2005 en 1 oktober 2009:

zich schuldig gemaakt te hebben aan het misdrijf mensenhandel, met name de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem t.a.v. deze persoon de misdrijven te laten plegen met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte of aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken;

en/of dat het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang.

ten aanzien van Blessing X. (alias K .U. alias Jennifer),

- tussen 6 november 2002 en 1 oktober 2009:

ten einde eens ander driften te voldoen, verschillende personen meerderjarig op het ogenblik van de feiten, zelfs met hun toestemming, aangeworven, meegenomen, weggebracht of bij zich gehouden te hebben met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie met de omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid;

en/of dat het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang.

ten aanzien van Blessing X. (alias K .U. alias Jennifer),

- tussen 8 november 2002 en 1 oktober 2009:

zich schuldig gemaakt te hebben aan het misdrijf mensensmokkel, met name ertoe bij te dragen, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogens-voordeel, met de omstandigheid:

dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare positie waarin de persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte of aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken;

en/of:

- dat het misdrijf is gepleegd door direct of indirect gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang.

- ten aanzien van Blessing X. (alias K .U. alias Jennifer)."

Christopher Z. en Mabel W. werden voor bovenvermelde feiten op strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel voor 5 jaar. Christopher Z. werd vrijgesproken van de tenlastelegging verkrachting.

Op burgerlijk gebied werden Christopher Z. en Mabel W. in solidum veroordeeld tot betaling van een materiële schadevergoeding van euro 50.000 en tot een morele schadevergoeding van euro 5.000 meer intresten aan verzoekster.

B. Er werd enkel beroep aangetekend op strafgebied. Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 21 december 2011 werd bovenvermeld vonnis bevestigd (bij verstek t.a.v. Christopher Z.).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Bovenvermeld vonnis werd door de gerechtsdeurwaarder aan de daders betekend. Er werd overgegaan tot uitvoerend beslag op roerend goed. Uitvoering is onmogelijk, aldus de gerechtsdeurwaarder.

- Verzoekster beschikt niet over enige verzekeringstussenkomst.

IV. Gevolgen van de feiten voor verzoekster

- Uit een verslag van VZW P. aangaande de begeleiding van mevrouw X. tussen april 2008 en februari 2011:

"Blessing werd bij onze diensten aangemeld door een centrum van illegalen. Het was duidelijk dat ze het zeer moeilijk had. Uiteindelijk wilde ze een klacht indienen tegen Christopher en Mabel. Blessing werd door Christopher in Nigeria benaderd om in Europa te gaan werken. Hij bracht haar naar Europa en in de eerste week van haar verblijf in België werd ze door hem verkracht. Na een tijdje bleek ze zwanger te zijn en heeft toen een abortus ondergaan bij een dokter. Nadien heeft ze nog 2 abortussen ondergaan.

Ze werd door Mabel opgeleid om ‘het vak' uit te oefenen. Er werd haar duidelijk gemaakt dat ze

euro 45.000 zou moeten terugbetalen.

Uiteindelijk heeft Blessing 5,5 jaar in haar uitbuitingssituatie gezeten. Telkens als ze wilde stoppen met betalen, moest ze een voodoo ritueel ondergaan en zo is ze afhankelijk gemaakt van hen.

Het is pas na de dood van haar moeder dat zij de stap heeft kunnen zetten om bij hen weg te gaan. Na een tijd begon ze zich te realiseren dat Christopher en Mabel 5,5 jaar van haar hebben geleefd en geprofiteerd. Blessing betaalde alles: huur, kledij, eten, ... . Haar jarenlange uitbuitingssituatie heeft sporen nagelaten:

Blessing heeft weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Hierdoor vond ze het in het begin niet gemakkelijk om alleen te wonen. Ze heeft ook weinig vrienden. Haar vertrouwen in mensen is volledig weg. Hierdoor is het moeilijk om een relatie met een man aan te gaan.

In die periode had ze een heel ander leven kunnen opbouwen: zonder prostitutie en voodoo-rituelen... . Het is moeilijk om verder te gaan met haar leven. De Nigeriaanse gemeenschap is niet zo groot en sommigen zeggen dat ze een verraadster van haar eigen volk is.

Het was niet gemakkelijk om haar te overtuigen naar een psycholoog te gaan. Ze was constant aan het huilen en voelde telkens zich een paar dagen slecht. Ze heeft ook last van concentratiestoornissen. In 2011 ging het minder goed met haar met vragen zoals: wat is er mis met mij?

Momenteel is ze ingeschreven om een opleiding poetsvrouw te volgen bij de VDAB. In het voorjaar 2012 kan ze beginnen."

- Het CAW de T. te ... schreef op 24 januari 2012:

"Mevrouw heeft zich aangemeld bij het team Levens- en Gezinsvragen met een vraag naar psychosociale begeleiding. Deze begeleiding kon starten op 22/01/2010 en werd afgerond op

20/04/2010. In deze periode vonden er 3 begeleidingsgesprekken plaats.

- Uit de nota burgerlijke partijstelling blijkt dat verzoekster op 9 november 2002 na geronseld te zijn in haar thuisland, met Z. Christopher per vliegtuig vertrok naar Duitsland. Zij diende de eerste twee jaar op het adres van de daders te verblijven en daarna, afwisselend bij een toenmalige ‘vriend'. Zij werd onder druk gezet, bedreigd en werd verplicht voodoorituelen te ondergaan. Deze gingen gepaard met de afgifte van nagel- en haarstukjes evenals met het aanbrengen van inkervingen op het lichaam. Deze flagrante gelijkenissen met het Nigeriaanse prostitutiemilieu wijzen op pooieractiviteiten evenals het overbrengen van Afrikaanse meisjes in het pooiermilieu met hetzelfde prostitutiedoel, aldus de gegevens uit de nota b.p. stelling.

- Verzoekster tracht op haar manier de opgelopen trauma's te verwerken. Dit werd bevestigd door mevrouw N. T., VZW P.: "Praten met een psycholoog; ze heeft het een aantal keer geprobeerd maar het is veel te confronterend voor haar. Bij de psycholoog was ze constant aan het huilen en na afloop voelde ze zich nog een paar dagen slecht. Na enkel keren is ze dan ook gestopt met naar de psycholoog te gaan. Momenteel probeert ze haar gevoelens neer te schrijven. Ze sport veel, wat helpt bij het verlagen van het stressniveau. Maar als ze zich echt slecht voelt helpt het niet. Ze heeft last van concentratiestoornissen."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van volgende hulpbedragen:

- materiële schadevergoeding: cf. arrest d.d. 21.12.'11: euro 50.000,00

- morele schadevergoeding: cf : arrest d.d. 21.12.'11 euro 5.000,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande. De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit.

1. Verzoekster diende abortussen te ondergaan. Christopher Z. werd vrijgesproken voor verkrachting. Er is geen enkel stuk voorhanden waaruit blijkt dat verzoekster een medische behandeling diende te ondergaan ten gevolge van gewelddaden op haar gepleegd in het kader van mensenhandel.

2. Zij kan evenmin bewijzen voorleggen van de door haar geleden materiële schade. In de nota burgerlijke partijstelling is sprake van afgifte van gelden ten gevolge van de prostitutie, betalen van huishuur en betaling van meubelen voor nieuwe woonst, facturen van water en elektriciteit.... . Uit de verklaringen van de advocaat blijkt eveneens dat verzoekster verplicht was àlles af te dragen aan de daders en zij werd verplicht de facturen zelf te financieren.

3. In dergelijke gevallen van mensenhandel is het overigens quasi onmogelijk om de materiële schade te bewijzen.

4. Verzoekster vraagt om erkenning. Zij heeft lange tijd geen controle gehad over zichzelf. De daders hadden vroeger over haar controle. De Commissie houdt rekening met het geheel van de feiten die verzoekster diende te ondergaan. Zij is slachtoffer geweest van mensenhandel met geweld, prostitutie en seksuele exploitatie met verzwarende omstandigheden en dit gedurende een zeer lange periode, meer bepaald bijna 7 jaar.

5. Verzoekster gedraagt zich naar de wijsheid van de Commissie.

6. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen is de Commissie van oordeel dat aan verzoekster in billijkheid een hulp kan toegekend worden ten bedrage van euro 25.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

-- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 25.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 13 februari 2014.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS