Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 13 november 2012 (België)

Publicatie datum :
13-11-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121113-10
Rolnummer :
M11-5-0255/8040

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121113-10&idxc_id=293993&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Tussen 3 februari 1984 en 3 februari 1995 werd Anouchka X. (° 1979), de dochter van verzoekster, te ..., te Roeselare en te ... herhaaldelijk seksueel misbruikt door haar vader, de heer Serge X..

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 5 maart 2007 werd de heer Serge X. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging + verkrachting met behulp van geweld) onder meer veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van de som van euro 6.655,38 meer intresten aan verzoekster: euro 3.500 voor morele schade + euro 3.155,38 voor materiële schade.

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de beklaagde, alsook door het Openbaar Ministerie.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 27 mei 2008 werd de aan Serge X. opgelegde gevangenisstraf verhoogd tot zeven jaar. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een forfaitaire vergoeding van euro 7.500 voor materiële en morele schade, reeds geleden en toekomstige schade.

Tegen dit arrest werd geen cassatieberoep ingesteld.

III. Gevolgen van de feiten

In de loop van 1995 is verzoekster in een depressie beland nadat zij kennis kreeg van het seksueel misbruik van haar dochter door haar ex-man. Zij was hierdoor ongeveer anderhalve maand arbeidsongeschikt.

Het onderzoek en de procedure in eerste aanleg leidden tot een nieuwe depressie en ziekenhuisopnames.

Ter zitting van de Commissie d.d. 18 oktober 2012 deelde verzoekster mee dat ze momenteel nog slaapmedicatie en antidepressiva neemt.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover Serge X. zijn nagenoeg onbestaande. Bij beschikking van de Arbeidsrechtbank te ... d.d. 1 oktober 2008 werd hij toegelaten tot de collectieve schuldenregeling en werd mr. Marnix Decloedt als schuldbemiddelaar aangesteld.

In zijn schrijven d.d. 1 oktober 2012 deelt de raadsman van verzoekster mee dat de collectieve schuldenregeling van de heer Serge X. zal worden opgeroepen voor herroeping, nu hij geen enkele moeite doet om een inkomen te verwerven.

Serge X. is voor de helft mede-eigenaar van een woning te .... De andere eigenaar is zijn ex-vriendin, Christine C.. De verkoopwaarde van de woning wordt geschat op slechts euro 35.000. De raadsman van verzoekster meent dat de mogelijke opbrengst geenszins zal volstaan om de schadevergoeding van verzoekster te betalen.

Verzoekster beschikt over een verzekering rechtsbijstand (Euromex), maar de in de polis opgenomen waarborg ‘insolventie van derden' is enkel van toepassing bij verkeersongevallen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 8.600:

- schadevergoeding (moreel-materieel) cf. arrest d.d. 27.05.08: euro 7.500,00

- rechtsplegingsvergoeding: euro 1.100,00

Ter zitting d.d. 18 oktober 2012 verklaarde verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het bedrag van de gevraagde hulp.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Uit de mondelinge toelichting ter zitting d.d. 18 oktober 2012 verstrekt door mr. Delft is gebleken dat verzoekster psychisch erg geleden heeft (en tot op heden nog steeds lijdt) onder de op haar dochter Anouchka X. gepleegde zedenfeiten. Verzoekster neemt slaapmedicatie en antidepressiva en ze heeft absoluut nood aan therapie om het trauma te kunnen verwerken.

Ter zitting werd toegelicht dat er sinds het arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 27 mei 2008 nog therapiekosten zijn geweest en dat verzoekster in het verleden de medische kosten van haar dochter Anouchka heeft moeten dragen.

Gelet op die omstandigheden meent de Commissie voor de morele schade en de therapiekosten in billijkheid een hulp van euro 8.500 te kunnen toekennen.

De gevraagde hulp voor de rechtsplegingsvergoeding kan niet worden toegekend, nu de procedurekosten in principe ten laste worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 8.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 13 november 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE