Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
15-06-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120615-12
Rolnummer :
M10-5-1390/7860

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 december 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 35,L3,2° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-12&idxc_id=284216&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

In de nacht van 6 februari 2008 werd verzoekster in haar woning te ... het slachtoffer van een homejacking. Onder bedreiging van een vuurwapen werd verzoekster gedwongen al haar juwelen en gelden af te geven. De inbrekers gingen tevens met een aantal laptops, gsm's en een DVD aan de haal.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 10 november 2008 werden de heren Amine V., Moustapha Z. en Ali W., alle drie verkerend in staat van wettelijke herhaling, wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (diefstal gepleegd d.m.v. geweld of bedreiging, met verzwarende omstandigheden + gevangenhouding gepaard gaand met doodsbedreigingen), veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Op burgerlijk gebied werden de drie beklaagden solidair veroordeeld tot betaling van volgende bedragen aan verzoekster: euro 25.000 provisioneel voor de materiële schade + euro 3.350,25 voor de lichamelijke schade.

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de heer V., alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem (tegen de strafrechtelijke beschikkingen).

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 25 februari 2009 werd de aan V. opgelegde effectieve gevangenisstraf teruggebracht van vijf jaar naar 38 maanden. Op burgerlijk gebied werd het bestreden vonnis bevestigd.

III. Gevolgen van de feiten

In zijn deskundig verslag d.d. 16 oktober 2008 stelt Dr. B. V. (aangesteld bij vonnis d.d. 13 augustus 2008) dat verzoekster eigenlijk geen lichamelijke verwondingen opliep. Uiteraard was er wel een belangrijk psychisch trauma, maar verzoekster slaagde erin om dit nagenoeg volledig te verwerken. Het enig sequeel bestaat erin dat ze wat terughoudender is met mensen.

De deskundige weerhoudt de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid / invaliditeit:

50 % TAO van 06.02.08 t.e.m. 15.02.08

25 % TAO van 16.02.08 t.e.m. 29.02.08

15 % TAO van 01.03.08 t.e.m. 31.03.08

10 % TAO van 01.04.08 t.e.m. 30.04.08

5 % TI van 01.05.08 t.e.m. 30.06.08.

Er is consolidatie op 1 juli 2008, met een blijvende invaliditeit van 2 % (posttraumatische stressklachten).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover de drie veroordeelden zijn nagenoeg onbestaande. Met betrekking tot Amine V. deelde gerechtsdeurwaarder G. Hemelaer op 18 november 2010 mee dat het arrest d.d. 25 februari 2009 niet kon betekend en uitgevoerd worden aangezien de heer V. niet terug te vinden is in het rijksregister.

Luidens het verzoekschrift ontving verzoekster nog geen enkele vergoeding vanwege de daders.

Verzoekster beschikt niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 8.950,76:

- lichamelijke schade (zie vonnis / arrest): euro 3.350,25

- TAO / TI: euro 1.975,25

- morele schade TAO: euro 350,75

50 % van 06.02.08 t.e.m. 15.02.08 : 10 d. x euro 12,20 = euro 122,00

25 % van 16.02.08 t.e.m. 29.02.08 : 14 d. x euro 6,25 = euro 87,50

15 % van 01.03.08 t.e.m. 31.03.08 : 31 d. x euro 3,75 = euro 116,25

10 % van 01.04.08 t.e.m. 30.04.08 : 30 d. x euro 2,50 = euro 25,00

- huishoudelijke schade TAO: euro 350,75

- meerinspanningen TAO : euro 701,50

- tijdelijke invaliditeit: euro 76,25

5 % van 01.05.08 t.e.m. 30.06.08 : 61 d. x euro 1,25 = euro 76,25

- blijvende arbeidsongeschiktheid: euro 1.375,00

2 % x euro 1.375 per punt / 2 (enkel moreel)

- procedurekosten: euro 5.600,51

- rechtsplegingsvergoeding (beide aanleggen): euro 4.000,00

- registratierechten: euro 1.600,51

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Huishoudelijke schade' en ‘meerinspanningen' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Wat de gevraagde hulp van euro 1.600,51 voor de registratierechten betreft, wenst de Commissie op te merken dat dergelijke rechten slechts verschuldigd zijn indien er in uitvoering van een vonnis daadwerkelijk betalingen ontvangen werden (artikel 35, derde lid, 2°, van het Wetboek der registratierechten). Aangezien verzoekster tot op heden nog geen schadevergoeding mocht ontvangen vanwege de veroordeelden, komt deze schadepost bijgevolg niet voor de toekenning van een hulp in aanmerking.

Voor de morele schade TAO kan een hulp worden toegekend van euro 400,75 (voor deze schadepost werd bij vonnis een vergoeding toegekend van euro 350,75, maar voor de periode aan 10 % ongeschiktheid werd slechts euro 25 aangerekend in plaats van euro 75). De gevraagde hulpbedragen voor de tijdelijke invaliditeit, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de rechtsplegingsvergoeding werden naar het oordeel van de Commissie correct begroot.

Gelet op het bovenstaande wordt aan verzoekster een hulp toegekend van euro 5.852.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 5.852.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET