Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
15-06-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120615-13
Rolnummer :
M10-5-1391/7861

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 december 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-13&idxc_id=284217&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Toen verzoeker op 24 maart 2007 door het raam van zijn café keek, zag hij dat een man er met zijn bromfiets vandoor ging. Verzoeker zette per fiets onmiddellijk de achtervolging in. Toen de dief stopte en verzoeker hem om uitleg vroeg, kreeg verzoeker meerdere schoppen en vuistslagen.

II. Vervolging

Luidens het verzoekschrift zou in deze zaak op 21 december 2007 een vonnis zijn uitgesproken.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker liep verwondingen op aan het voorhoofd, de rechterknie en het scheenbeen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Hieromtrent liggen geen gegevens voor.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Luidens het verzoekschrift verklaart verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Per schrijven van het secretariaat van de Commissie d.d. 22 december 2010, waarin aan verzoeker de ontvangst van het voorliggend verzoekschrift werd gemeld, werden nog volgende stukken / inlichtingen opgevraagd:

- een kopie van het vonnis van 21 december 2007, waarvan sprake in uw verzoekschrift;

- werden pogingen ondernomen om dit vonnis uit te voeren lastens de dader? Beschikt u over informatie betreffende zijn insolvabiliteit?

- een kopie van uw familiale polis / polis rechtsbijstand - mogelijk is hierin een clausule "onvermogen van derden" opgenomen op grond waarvan de verzekeraar tot tussenkomst gehouden is - of, bij gebrek hieraan, een door uzelf persoonlijk ondertekende verklaring waarin u bevestigt dat u ten tijde van de feiten niet over een dergelijke verzekering beschikte;

- een opgave van het gevraagd hulpbedrag + een gedetailleerde schadebegroting, uitgesplitst per post, en gestaafd d.m.v. stukken (onder meer medische attesten/verslagen waaruit de door u opgelopen letsels blijken).

Ondanks herinneringsbrieven op 4 mei 2011 en 19 augustus 2011, heeft verzoeker tot op heden nagelaten de gevraagde informatie te verstrekken.

De Commissie kan het hulpverzoek niet beoordelen zonder in het bezit te zijn van de hierboven genoemde essentiële gegevens.

Mogelijk is het stilzitten van verzoeker te wijten aan het feit dat hij intussen langs andere weg werd vergoed.

In die omstandigheden dient het verzoek als ongegrond te worden afgewezen.

* * *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk maar ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET