Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
15-06-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120615-27
Rolnummer :
M11-5-0034/7897

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 11 januari 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120615-27&idxc_id=284275&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 3 juni 2004 werd Silke X. (° 6 februari 2004), de dochter van verzoekster, in het kinderdagverblijf ‘De Hummeltjes' te ... mishandeld door de onthaalmoeder, mevrouw Patricia Z..

Aanvankelijk werden de ouders van Silke zélf beschuldigd van de feiten. Pas na verloop van één jaar werd mevrouw Z. als verdachte aangewezen.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 28 april 2009 werd mevrouw Patricia Z., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen) veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar (met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd mevrouw Z. veroordeeld tot betaling van de volgende bedragen aan de heer en mevrouw Kris X. - Nancy Y. in eigen naam:

- een provisie van euro 3.000 voor materiële kosten (o.a. medische);

- een definitieve som van euro 1.000 voor administratiekosten;

- een provisie van euro 15.000 voor morele schade.

III. Gevolgen van de feiten

A. Voor Silke X.

Silke werd gehospitaliseerd van 3 juni 2004 tot 21 juli 2004 (eerst in het UZ te ... tot 20 juni 2004, daarna in het ziekenhuis te Izegem voor revalidatie).

In zijn deskundig verslag d.d. 12 april 2010 besluit Dr. R. W.e tot ernstige symptomen van ‘shaken baby syndroom'. Silke liep een ernstig hersentrauma op (bilateraal subduraal hematoom met massa effect op de linker hemisfeer van de hersenen).

De deskundige stelt bij Silke het volgende vast:

- een minderbegaafdheid;

- een spraak- en taalachterstand;

- een zwakke fijne motoriek en een milde spastische diparese (vooral links);

- een centrale visuele inperking en mogelijke lichte inattentie van het linkergezichtsveld;

- vanwege de leerstoornissen en de motorische problemen zal Silke in de nabije toekomst bijzonder lager onderwijs type 4 moeten volgen;

- in de toekomst kan worden verwacht dat Silke een grotendeels zelfstandig leven zal kunnen leiden, doch nood zal hebben aan een aangepaste werkomgeving en blijvende psychosociale ondersteuning.

Naar de toekomst voorziet de deskundige:

- de ernst van de leerstoornissen kan op heden nog niet voldoende worden ingeschat; de functionele motorische toestand kan nog enigszins verergeren in de loop der jaren door toenemende spasticiteit;

- psychologische problemen kunnen vooral vanaf de adolescentie opduiken. Herevaluatie over enkele jaren is aangewezen, vooraleer de toestand als geconsolideerd kan beschouwd worden.

Toekomstige behandeling:

- noodzaak aan kinesitherapie, logopedie en ergotherapie;

thans volgt Silke revalidatie 2 x een half uur per week en ergotherapie 1 x per week; tevens 2 x een half uur logopedie en 2 x een half uur psychomotoriek; op zaterdagnamiddag hippotherapie;

- ze neemt geen medicatie.

De deskundige weerhoudt de volgende graden en periodes van tijdelijke invaliditeit:

100 % van 03.06.04 t.e.m. 31.12.04

80 % van 01.01.05 t.e.m. 30.06.05

66 % van 01.07.05 tot heden (12.04.10).

De blijvende invaliditeit kan nog niet worden vastgesteld (nog geen consolidatie mogelijk).

Ter zitting van de Commissie d.d. 9 mei 2012 werd meegedeeld dat Silke momenteel in het tweede jaar in het MPI te ... verblijft (semi-internaat). Ze wordt er therapeutisch begeleid.

B. Voor verzoekster

Uit het verzoekschrift alsook uit de mondelinge toelichting ter zitting verstrekt blijkt dat de feiten een belangrijke impact hebben (gehad) op het leven van verzoekster en van haar echtgenoot.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* Omtrent de solvabiliteit van mevrouw Z. lezen we in het schrijven van gerechtsdeurwaarders-kantoor G. d.d. 26 januari 2010 het volgende:

"Bij een poging tot beslag heeft gerechtsdeurwaarder Dirk H. het volgende vastgesteld:

- het sobere meubilair dat de studio stoffeert is in bruikleen gekregen van "Meubelen D. te ...";

- het voertuig Peugeot (ingeschreven in DIV op naam van Patricia Z.) is eigendom van haar broer Marnix Z. (de aankoopfactuur werd voorgelegd);

- haar netto-maandloon bedraagt ongeveer 1.000,00 euro;

- zij weigert niet te betalen, maar haar inkomsten laten het momenteel niet toe."

* De verzekering rechtsbijstand (Allianz) van de heer en mevrouw X. - Y. liet in een brief d.d. 2 februari 2010 het volgende weten:

"Vermits de tegenpartij insolvabel is, zijn wij bereid onze eigen verzekerde te vergoeden op basis van de insolvabiliteitsclausule (- vrijstelling) en het dossier af te sluiten."

Anderzijds staat in de brief van Allianz d.d. 22 december 2010 het volgende te lezen:

"De insolvabiliteitsclausule ( euro 6.250 - euro 124 vrijstelling) wordt slechts toegepast indien het BEWEZEN (deurwaarder?) / VASTGESTELD is dat de aansprakelijke tegenpartij insolvabel is!"

Ter zitting van 9 mei 2012 werd meegedeeld dat er nog steeds geen uitsluitsel bestaat nopens een eventuele tussenkomst van Allianz.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster heeft de gevraagde hulp niet concreet begroot; zij gedraagt zich terzake naar de wijsheid van de Commissie.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met:

- de ernstige gevolgen van de feiten waarvan de dochter van verzoekster op bijzonder jonge leeftijd het slachtoffer is geworden;

- het leed waarmee verzoekster gedurende het verdere leven van haar dochter Silke zal geconfronteerd worden;

- de enorme impact van de feiten op het persoonlijk en sociaal leven van verzoekster en van haar echtgenoot (zoals nader toegelicht ter zitting),

meent de Commissie in billijkheid een hulp te kunnen toekennen van euro 10.000.

De Commissie wenst aan verzoekster de raad mee te geven om haar rechten te laten gelden ten opzichte van haar rechtsbijstandsverzekeraar (Allianz). Mogelijk dient de verzekeraar tussen te komen op grond van de insolvabiliteitsclausule.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 10.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET