Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-13
Rolnummer :
M10-3-0490/7383

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 april 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-13&idxc_id=282909&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 mei 2008:

"Uit de stukken blijkt dat de heer Z. zich op op 18 juni 2005 samen met wijlen de heer W. heeft begeven naar het appartement van de moeder van verzoeker, Gerardine Y.. Z. en W. beweerden dat de heer X. hen nog een bedrag van 60.000 BEF verschuldigd zou zijn, waarop zij deze laatste verbaal en fysiek hebben aangevallen. Eisers (Eddy X. en Gerardine Y.) stellen dat de heer W. het appartement is binnen-gestormd en dat hij X. heeft vastgepakt en bedreigd hem te slaan met de vuist waarin hij een bos sleutels vast had. Gerardine Y. heeft Z. en W. uiteindelijk uit haar appartement kunnen verdrijven, doch eenmaal buiten gekomen bleven de heren bedreigingen uiten aan het adres van X.. X. en Y. hebben strafklacht neer-gelegd tegen Z. en W..

Tijdens zijn aanwezigheid in het bureel van de Politie ... diezelfde dag, werd de heer X. onwel waarop de dokter van wacht, Dr. R. B., werd verwittigd. Zij concludeerde dat de heer X. in shock was. Eisers stellen dat X. niet alleen in shock was maar een groot hartinfarct ontwikkelde. Eisers stellen dat de bedreigingen en geweldplegingen van de heren Z. en W. ernstige gevolgen hebben gehad en voornamelijk een negatief effect heeft gehad op de gezondheidstoestand van de heer X.."

II. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag van de gerechtsdeskundige:

"In de anamnese van Eddy X. vinden we nergens klachten die kunnen wijzen op enige cardiovasculaire aandoening in het verleden. Dit werd bevestigd door zijn huisdokter, H Y. en. Op 24 juni 2005 werd een urgente inplanting van een pacemaker met dubbele geleiding uitgevoerd.

Het plaatsen van de pacemaker op deze datum kan in verband gebracht worden met de vooraf bestaande toestand.

Op 29 juni 2005 werd hij getransfereerd naar het V. ziekenhuis te ... waar een coronaire interventie werd uitgevoerd. Na hospitalisatie in het ziekenhuis te ... werd hij ontslagen met de nodige medicaties. Patiënt heeft een ernstige ischemische cardiomyopathie.

Betrokkene kende een weinig betekenisvolle vooraf bestaande coronaire toestand, die alhoewel ernstig in de latere gevolgen, stilzwijgend verliep.

- De blijvende gevolgen van de vooraf bestaande toestand bestaan in een toenemende ischemie van de hartspier waardoor cardiomyopathie.

- De eventuele invaliditeit van deze vooraf bestaande toestand volgt het verloop van coronaire insufficiëntie, eventueel met angor klachten bij stressvolle situaties. De arbeidscapaciteit is duidelijk beperkt. Er is een plotse verergering naar aanleiding van de feiten. De mate van verergering die zich heeft voorgedaan kan bekeken worden als een tijdelijk voorval vermits die ook had kunnen gelijk wanneer optreden.

- Met enig voorbehoud kan men stellen dat de algehele invaliditeiten als volgt verlopen:

- een tijdelijke volledige werkonbekwaamheid van 100 % van 18/06/'05 tot 04/07/'05;

- een gedeeltelijke invaliditeit van 50 % vanaf 05/07/'05 tot 15/08/'05, alhoewel het aandeel van het gebeuren hierbij niet evident is."

Consolidatiedatum: 16 augustus 2005. Verzoeker was op dat ogenblik 48 jaar.

III. Vervolging

- Kwalificatie in het vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 4 december 2007 t.a.v. Karel Z.: "gepoogd te hebben met behulp van geweld of bedreiging, hetzij

gelden, waarden, roerende voorwerpen, af te persen waarbij het voornemen om de misdaad of het wanbedrijf te plegen zich geopenbaard heeft door uitwendige daden die een begin van

uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader onafhankelijk werden gestaakt of hun uitwerking

hebben gemist, met de verzwarende omstandigheid dat het geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, nl. 60.000 oude BEF, ten nadele van Eddy X.."

- Het ten laste gelegde feit (afpersing) werd niet bewezen verklaard en Karel Z. werd voor deze tenlastelegging bij verstek vrijgesproken. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd om uitspraak te doen ten aanzien van de burgerlijke partijen E. X. en G. Y..

- Bovenvermelde partijen dagvaardden Karel Z.. Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 16 mei 2008 werd Dokter J. V. aangesteld als gerechtsdeskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 5 februari 2010 werd Karel Z. bij verstek veroordeeld tot betaling van euro 111.485,50 aan verzoeker, als volgt:

- verplaatsings- en administratiekosten euro 378,77

verplaatsingen: euro 125,00

administratie: euro 75,00

ambulance: euro 178,77

- medische kosten vóór consolidatie euro 1.431,12

- medische kosten vanaf consolidatie tot medio ‘07 euro 1.368,11

- medische kosten vóór consolidatie vanaf medio '07 tot + euro 22.100,00

- morele schade TAO/TI euro 1.425,00

- economisch verlies huishouden tot consolidatie euro 1.032,50

- BAO/BI euro 68.750,00

- economisch verlies huishouden na consolidatie euro 15.000,00

euro 111.485,50

Dit vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade TAO/TI euro 1.425,00

van 18/06/'05 t.e.m. 04/07/'05: euro 37,50 x 17 d. x 100 % = euro 637,50

van 05/07/'05 t.e.m. 15/08/'05: euro 37,50 x 42 d. x 50 % = euro 787,50

- medische kosten euro 25.278,00

- BAO/BI euro 1.375 x 50 euro 68.750,00

- verlies of vermindering van inkomsten euro 15.000,00

- procedurekosten ex aequo et bono) euro 2.000,00

euro 1.000 voor de deskundige

euro 1.000 voor de RPV

Verzoeker herleidt het bedrag tot de maximale hulp die de Commissie kan toekennen nl. euro 62.000.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

1. De optelsom van de medische kosten toegekend conform het verstekvonnis bedraagt

euro 24.899,23. Enerzijds is het niet duidelijk dat deze medische kosten werkelijke reële kosten waren; er was immers geen tegenspraak. Anderzijds vraagt verzoeker voor de Commissie een hoger bedrag. Er worden medische kosten gevraagd vóór de consolidatie (tot 16 augustus 2005), vanaf de consolidatie tot medio 2007 en de kapitalisatie van de medische kosten vanaf medio 2007.

2. De Commissie wenst bij zijn begroting rekening te houden met de reële medische kosten alsmede de relevante kosten voor medicatie. Daartoe dient zij gebruik te maken van duidelijke gegevens zoals een overzicht van de medische verstrekkingen, een overzicht van de apothe-kerskosten en de maximumfactuur, gelinkt aan het inkomen van de verzoeker.

Ter zitting werd de verzoeker gewezen op de noodzaak van deze stukken. Hij verklaarde om het nodige te doen om de gegevens zo snel mogelijk te bezorgen aan het secretariaat van de Commissie.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Verdaagt de zaak teneinde verzoeker toe te laten de medische kosten te herberekenen, rekening houdend met de maximumfactuur.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS