Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-14
Rolnummer :
M10-3-0550/7415

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 4 mei 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,3° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-14&idxc_id=282910&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

- Synthese ven de feiten door de verbalisanten op basis van de diverse PV's:

Musa W. is zaakvoerder van een metaalfabriek te ... . Hij zou op 18 september 2007 naar de Turkse VZW ‘café zonder naam' in ... gekomen zijn teneinde met Suat V. een aantal zaken uit te klaren inzake zijn ontslag. Suat V. zou ontslagen zijn door Musa W. en van deze nog geld tegoed hebben. Er waren in het café al een twaalftal personen aanwezig. Er zou een woordenwisseling ontstaan zijn tussen Suat en Musa welke heeft geleid tot een algemene vechtpartij tussen alle aanwezigen. Tijdens het tumult werden een aantal personen gestoken met een mes.

Op basis van de tot dan verkregen inlichtingen omtrent de feiten kon geen duidelijkheid bekomen worden wie gebruik maakte van een mes. (zie ook laatste punt VI: opmerkingen)

- Verzoeker was in het Turks café voetbal aan het kijken. Toen de vechtpartij ontstond tussen de twee groepen Turkse mannen en er een slachtoffer hard werd geslagen trachtte verzoeker het gevecht te stoppen door de partijen uit elkaar te halen.

Terwijl hij tussenbeide kwam kreeg hij een messteek in de rechteronderbuik.

II. Vervolging

- Uit de inlichtingen verstrekt door het Parket van de Procureur des Konings d.d. 27 april 2009 staat:

"rekening houdend met de elementen die hem ter kennis werden gebracht, heeft hij besloten het dossier te seponeren. De reden van deze beslissing is: houding van het slachtoffer."

- In de PV' s staat als opschrift: "wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen (vechtpartij) met wapenvertoon.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Verzoeker maakt de familiale polis AXA over. Vermits niemand aansprakelijk werd gesteld kan verzoeker geen aanspraak maken op een tussenkomst wegens ‘insolventie van derden'.

IV. Gevolgen van de feiten

- Uit het medisch attest van Dokter L. L.:

"Ercep X. werd overgebracht naar het AZ ... . Ten gevolge van de feiten had hij ernstige verwondingen opgelopen (darmen uitwendig het lichaam). Hij vertoonde een diepe steekwonde van 3 cm in de onderbuik, rechts van de navel met het uitpuilen van omentum (vetschort). Dit toont aan dat de steekwonde doorheen de ganse buikwand ging."

- Uit het medisch verslag van Dokter Bart N. d.d. 6 januari 2010:

"Betrokkene werd 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen. Nadien werden er 2 à 3 maanden thuisverpleegkundige zorgen voorzien om de wonde 3 maal per week te verzorgen. Ook kiné werd voorgeschreven tot en met 18 februari 2008. De heer Ercep X. werd ook gezien door de huisarts. Hij werd werkonbekwaam erkend door de CM tot 3 maart 2008. Op 4 maart 2008 werd hij definitief ongeschikt verklaard om medische redenen door de arbeidsgeneesheer. Hij werd ontslagen en kwam op werkloosheid terecht. Ercep X. is tot op heden werkloos. Actuele behandeling: geen.

Restlitteken rechter onderbuik; gevoelig bij koude. Hinder bij inspanningen en bruuske bewegingen. Consolidatie is mogelijk

De graden en periodes van TWO zijn als volgt:

- 100 % van 18/09/2007 tot en met 03/03/2008

- 25 % van 04/03/2008 tot en met 30/04/2008

- 10 % van 01/05/2008 tot en met 30/06/2008

- 7 % van 01/07/2008 tot en met 17/09/2008

Consolidatiedatum: 18 september 2008 met 5 % BWO en een esthetische schade van 3 op de schaal van 1 tot 7."

- Verzoeker is definitief ongeschikt verklaard om medische redenen. Hij kreeg zijn ontslag als arbeider (ploegbaas). Tot op heden is verzoeker werkloos.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- verplaatsingskosten euro 125,00

- medische kosten euro 246,35

- kledijschade euro 375,00

- TAO morele schade euro 4.846,25

- van 18/09/2007 tot en met 20/09/2007 = 3 d. x euro 31 = euro 93,00

- van 21/09/2007 tot en met 03/03/2008 = 164 d. x 100 % x euro 25 = euro 4.100,00

- van 04/03/2008 tot en met 30/04/2008: = 58 d. x 25 % x euro 6,25 = euro 362,50

- van 01/05/2008 tot en met 30/06/2008 = 61 d. x 10 % x euro 2,50 = euro 152,50

- van 01/07/2008 tot en met 17/09/2008 = 79 d. x 7% x euro 1,75 = euro 138,25

- inkomstenverlies (conform attest brutoloonverlies) euro 3.682,97

- economische waarde huishouden euro 2.028,02

- BI: (materieel - moreel vermengd) euro 8.935,00

- esthetische schade euro 4.100,00

euro 24.338,59

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De zaak werd geseponeerd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Omtrent de seponering:

Artikel 31bis §1, 3de, eerste lid, van de wet van 1 augustus 1985 bepaalt: "Indien de dader onbekend is, moet de verzoeker klacht hebben ingediend, de hoedanigheid van benadeelde persoon hebben aangenomen of zich burgerlijke partij hebben gesteld. Indien het strafdossier geseponeerd is wegens die reden is het indienen van een klacht of het aannemen van de hoedanigheid van benadeelde persoon voldoende."

2. Omtrent de feiten:

Het betreft hier een schermutseling tussen twee groepen mannen die beginnen vechten zijn. Op zeker ogenblik wou verzoeker tussenbeide komen teneinde erger te voorkomen. Beide groepen Turken steken de schuld op elkaar.

- Besluit van de verbalisanten:

"Wij kunnen ons niet van de mening ontdoen dat tijdens de diverse verhoren duidelijk blijkt dat de bindingen tussen de diverse personen een invloed gehad hebben wat betreft de objectiviteit en de versie van de feiten. Er was duidelijke een terughoudendheid merkbaar bij de meeste verhoorde personen enerzijds meer dan waarschijnlijk ingegeven uit wederzijds respect (eigen aan de Turkse cultuur) en anderzijds uit schrik voor morgelijke represailles."

3. Uit de stukken blijkt dat verzoeker op zeker ogenblik zou aangemaand hebben tot kalmte.

De Commissie meent dan ook dat verzoeker in aanmerking komt voor een financiële hulp.

4. Alle stavingsstukken aangaande ziekenhuisfacturen, medische kosten en loonverlies worden overgemaakt.

5. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Verlies economische waarde huishoudelijke arbeid' werd daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

6. Voor de BI kan enkel de morele schade weerhouden worden. Overeenkomstig de indicatieve tabel dient de gevraagde schadepost BI gehalveerd te worden.

7. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie ex aequo et bono aan verzoeker een hulp toe van euro 15.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 15.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS