Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-17
Rolnummer :
M10-3-0958/7642

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 augustus 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-17&idxc_id=282913&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Uit het PV van verhoor van verzoeker (.../2008):

"Op 28 augustus 2008 omstreeks 23 u. liep ik in de Broederminstraat te .... Ik was op weg samen met mijn vriendin naar mijn appartement. Onderweg zagen we dat er mensen waren met te verhuizen. De verhuizers maakten enorm kabaal. Mijn vriendin vroeg de mannen om het wat rustiger aan te doen. De man op de laadbrug antwoordde op een agressieve manier dat we verder moesten lopen zodat ze verder konden werken. We gingen verder naar ons appartement. Ik hoorde dat de man op de laadbrug mijn vriendin nariep in de zin van "kutwijf hou je bakkes".

Toen verzoeker hieromtrent een opmerking ging maken en de man op de laadbrug er beleefd op wees dat hij zijn vriendin zo niet hoefde te noemen werd hij door de man tegen het hoofd geschopt. Verzoeker kwam hierdoor ten val.

II. Vervolging

- Bij tussenvonnis d.d. 6 mei 2009 werd Doker B. V. aangesteld als gerechts-deskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 4 november 2009 werd Patrick Z. bij verstek veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 10 maanden wegens:"opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan X. Johannes; de slagen of verwondingen hebbende een ziekte of ongeschiktheid tot het ver-richten van persoonlijke arbeid, ten gevolge gehad".

- op strafrechtelijk gebied: tot een hoofdgevangenisstraf van 10 maanden

- op burgerlijk gebied: tot betaling van euro 39.254,92 aan verzoeker, en

- euro 2.000 voor de rechtsplegingsvergoeding.

Het vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Vermits de dader op 22 augustus 2008 ambtshalve werd geschrapt en hij bijgevolg zonder gekende woon- of verblijfplaats is, werd bovenvermeld vonnis door de gerechtsdeurwaarder betekend aan de Procureur des Konings te ....

- Verzoeker verklaart dat hij op het ogenblik van de feiten niet over een familiale polis noch over een polis rechtsbijstand beschikte.

- Hij verklaart dat hij geen juridische bijstand heeft genoten.

IV. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

Uit het deskundig verslag van Dokter B. V.:

"De heer X. kreeg een trap tegen de onderkaak en liep een drievoudige onderkaakfractuur op. Dit werd heelkundig behandeld op 29.08.2008 met ziekenhuisontslag op 30.08.2008. Betrokkene heeft een belangrijk whiplashletsel opgelopen bij een verkeersongeval in 1999, met nog flink wat klachten zij het minderend op het ogenblik van de feiten. Deze whiplashproblematiek is terug opgeflakkerd. Het ongeval is ook gepaard gegaan met een lichte hersenschudding.

Betrokkene stelt dat hij 3 maanden arbeidsongeschikt gebleven is als zelfstandige, niet geattesteerd. Ondergetekende is van mening dat partiële werkhervatting vroeger mogelijk moet geweest zijn. (zie hierna: punt V: begroting van de gevraagde hulp {*}).)

Op 03.03.2009 werd het ostheosyntesemateriaal heelkundig weggenomen, in dagkliniek.

Enige blijvende verergering van voorafbestaand whiplashprobleem is aanvaardbaar; milde post-commotionele klachten, klachten na zulke onderkaakfracturen. Er is geen bewezen causaal verband tussen het ongeval en een eventuele speekselkliersteen. Belangrijk is wel dat er voosheid rest aan de onderlip rechts en dit mag als definitief beschouwd worden. Voor deze sequelen kan er blijvende invaliditeit van 4 % toegekend worden. De menselijke schade kan als volgt ingeschat worden:

tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 28.08.2008 tot en met 30.09.2008

50 % van 01.10.2008 tot en met 31.10.2008

30 % van 01.11.2008 tot en met 30.11.2008

20 % van 01.12.2008 tot en met 31.12.2008

100 % op 03.03.2009

tijdelijke invaliditeit:

15 % van 01.01.2009 tot en met 31.01.2009

10 % van 01.02.2009 tot en met 02.03.2009

5 % van 04.03.2009 tot en met 15.06.2009

consolidatiedatum: 16 juni 2009. Verzoeker was op dat ogenblik 45 jaar.

blijvende invaliditeit: 4 %, geen meerinspanning, geen blijvende arbeidsongeschiktheid;

esthetische schade: geen."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt de Commissie een hulp van euro 39.254,92, samengesteld als volgt:

- kledijschade ex aequo et bono euro 250,00

- administratie- en verplaatsingskosten ex aequo et bono euro 125,00

- medische kosten euro 298,17

- inkomstenverlies {*} euro 30.000,00

{*} Verzoeker is zaakvoerder bij de BVBA Vitraco dewelke managementopdrachten uitvoert voor de BVBA Heyntrans. Hij ontvangt een maandelijkse managementvergoeding van euro 10.000.

- TAO moreel euro 1.660,50

100 % van 28.08.2008 t/m 30.09.2008: 32 d. x euro 25,00 + 2 d. x 31,00 = euro 862,00

50 % van 01.10.2008 t/m 31.10.2008 31 d. x euro 12,50 = euro 387,50

30 % van 01.11.2008 t/m 30.11.2008: 30 d. x euro 7,50 = euro 225,00

20 % van 01.12.2008 t/m 31.12.2008: 31 d. x euro 5,00 = euro 155,00

100 % op 03.03.2009 euro 31,00

- T.I. moreel euro 321,25

15 % van 01.01.2009 t/m 31.01.2009: 31 d. x euro 3,75 = euro 116,25

10 % van 01.02.2009 t/m 02.03.2009: 30 d. x euro 2,50 = euro 75,00

5 % van 04.03.2009 t/m 15.06.2009: 104 d. x euro 1,25 = euro 130,00

- B.I. moreel 4 x euro 1.650 euro 6.600,00

- TOTAAL euro 39.254,92

- Procedurekosten euro 2.210,93

rechtsplegingsvergoeding euro 2.000,00

afschrift vonnis euro 2,00

betekening vonnis euro 208,93

- ALGEMEEN TOTAAL euro 41.465,85

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker verklaart ter zitting dat hij sedert februari 2008 in België begonnen was als zelfstandig zaakvoerder in een managementsvennootschap.

2. Hij legt stukken neer betreffende zijn inkomstenverlies van de jaren 2008 en 2009. Hij werd verzocht de aanslagbiljetten van de jaren 2008 (inkomsten 2007), 2009 (inkomsten 2008), 2010 (inkomsten 2009) en 2011 (inkomsten 2010) over te maken. Deze aanslagbiljetten dienen betrekking te hebben op zijn persoonlijk verlies aan inkomsten.

3. Het gaat immers niet over het verlies dewelke de vennootschap heeft ondergaan maar om het financieel verlies dat verzoeker ten gevolge van de feiten persoonlijk heeft geleden. Het blijft voor de Commissie bijgevolg onduidelijk hoeveel van de inkomsten verzoeker daadwerkelijk heeft verloren. Hij wordt verzocht het werkelijk verlies per jaar te berekenen en de resultaten aan de Commissie over te maken.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

Verdaagt de zaak teneinde verzoeker toe te laten zijn inkomstenverlies te berekenen.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS