Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 16 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
16-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120516-11
Rolnummer :
M12-1-0210/8783

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 februari 2012, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120516-11&idxc_id=282937&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoekster werd op 19 juli 2008 zonder aanleiding in haar slaap tot tweemaal toe met een slagersmes in haar schouder gestoken (moordpoging door haar man).

Toen de dader een derde maal wilde toeslaan, had verzoekster de tegenwoordigheid van geest om hem bij zijn koosnaam toe te roepen waarop ze het mes kon bemachtigen.

Er hadden zich de jaren voordien relatieproblemen voorgedaan.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 23 september 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Danny Z. (° 1965) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 5 jaar gevangenisstraf:

"Te ... op 19 juli 2008:

" Zich schuldig te hebben gemaakt aan poging tot doodslag, door gepoogd te hebben, opzettelijk en met het oogmerk om te doden, X. Anne-Marie te doden, waarbij het voornemen om de misdaad te plegen zich geopenbaard heeft door uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist."

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoekster een provisionele schadevergoeding van euro 5.500.

Dr. Ph. Van P. werd aangesteld als geneesheer-deskundige met de gebruikelijke opdrachten.

Dit vonnis bekwam strafrechtelijk kracht van gewijsde (attest griffie).

Op de terechtzitting van 15 december 2009 werd meegedeeld dat verzoekster als burgerlijke partij diende in te staan voor de provisionering van de staat van de deskundige ( euro 1 500,00).

Gelet op het feit dat verzoekster hiertoe niet over de financiële mogelijkheden beschikte, vroeg haar raadsman de kosteloze rechtsbijstand aan. Bij beslissing van 17 november 2009 verleende het Bureau voor Rechtsbijstand van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... verzoekster rechtsbijstand. Zij werd ontslagen van de betaling van de zegel-, registratie-, griffle- en uitgifterechten en van de andere kosten welke de rechtspleging meebrengt, strekkende tot het doen gelden voor de rechtbank van eerste aanleg te ... van haar aanspraak tegen Z..:

Op 17 januari 2011 overleed Danny Z. waardoor verdere uitvoering van het vonnis onuitvoerbaar is. Hij was tot aan zijn overlijden toegelaten tot het systeem van collectieve schuldenregeling.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster kreeg een eerste messteek ter hoogte van de linkerschoudertop en een tweede ter hoogte van de rechter laterale rugstreek.

Ze werd gedurende één maand (19/07 t/m 20/08/2008) gehospitaliseerd.

Het deskundigenonderzoek is nog gaande.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Van de euro 5.500 provisionele schadevergoeding die aan verzoekster werd toegewezen, betaalde de veroordeelde 4 keer een bedrag van euro 250 af. Zijn schuldbemiddelaar betaalde 2 maal een bedrag van euro 70,83 (in totaal: euro 1.141,66).

De veroordeelde overleed op 17 januari 2011.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 4.358,34 :

provisionele schadevergoeding ad euro 5.500 min terugbetalingen veroordeelde ad euro 1.141,66.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp worden opgesomd in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoekster een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoekster toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

De noodhulp kan aangevraagd worden zodra de ontploffing of de reddingsdaad zich hebben voorgedaan en, voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, vanaf de burgerlijke partijstelling of de indiening van een klacht.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

Uit de stukken blijkt dat verzoekster in een precaire financiële situatie verkeert.

Zij vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 4.358,34, zijnde de provisionele schadevergoeding ad euro 5.500, te verminderen met de terugbetalingen door de veroordeelde ad

euro 1.141,66.

Tevens blijkt uit het dossier minstens euro 1.005,10 aan medische kosten en een verlies aan inkomsten als gevolg van een jaar arbeidsongeschiktheid (21/07/2008 t/m 30/06/2009 met deeltijds hervatting van haar werkzaamheden als onthaalmoeder in maart 2009), waardoor zij een schade ten belope van euro 4.358,34 aannemelijk maakt.

In de gegeven omstandigheden kan aan verzoekster het gevraagde noodhulpbedrag zonder meer worden toegewezen.

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting inzake verzoeken om noodhulp.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een noodhulp toe van euro 4.358,34.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 16 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE