Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 16 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
16-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120516-8
Rolnummer :
M11-5-1096/8522

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 13 oktober 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120516-8&idxc_id=282933&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 17 september 2011 was verzoeker met zijn drie honden aan het wandelen in Banneux. Op zeker ogenblik kwam hij langs de woning van de heer Z.. Deze laatste begon in het Frans te roepen tegen verzoeker. Toen verzoeker te kennen gaf dat hij er niets van begreep, kreeg hij van de heer Z. een stevige vuistslag in het aangezicht. Verzoeker viel op de grond, waarna hij nog een trap op de rug en op de linkerhand kreeg.

Er kan worden vermeld dat er zich een week voordien ook al een incident had voorgedaan tussen verzoeker en de heer Z., al bleef het toen bij verbaal geweld.

II. Vervolging

Verzoeker legde klacht neer bij de lokale politie Chaudfontaine en verkreeg de hoedanigheid van benadeelde persoon.

Luidens het verzoekschrift is de zaak nog in onderzoek.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis S... te .... Er werd een plurifragmentaire breuk in de linkerhand vastgesteld (attest Dr. J. Henrotay d.d. 17 september 2011).

Daarnaast liep verzoeker nog de volgende letsels op: verrekte kruisbanden rechterknie, twee gekneusde ribben, whiplash (pijn t.h.v nek en schouders), blijvend letsel linkerringvinger.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het verzoekschrift ontving verzoeker nog geen enkele vergoeding in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 2.000 voor: "ziekenhuisonderzoek, Garmin GPS kapot; zonnebril kapot; Samsung telefoon kapot; overhemd kapot."

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

In de voorliggende zaak dient verzoeker een factuur van het ...se ziekenhuis S... te betalen voor een bedrag van euro 549,95. Deze factuur is via geen enkele verzekering vergoedbaar.

Aangezien voor de ziekenhuiskosten de dringendheid wordt verondersteld (artikel 36, vierde lid), kan hiervoor zonder meer een noodhulp worden toegekend.

Daarnaast vraagt verzoeker om de toekenning van een noodhulp ter dekking van zijn beschadigde of vernielde GPS, zonnebril, telefoon en overhemd.

In verband hiermee dient echter te worden gewezen op vaste rechtspraak van de Commissie volgens dewelke als materiële kosten enkel die kosten worden beschouwd die rechtstreeks verband houden met het door de gewelddaad opgelopen letsel, zoals kledij die door de gewelddaad met bloed werd besmeurd, verplaatsingskosten naar ziekenhuis, dokters, kinesisten en apotheken, alsook diverse administratiekosten. Goederen die naar aanleiding van de gewelddaad werden beschadigd of vernield, vallen niet onder de materiële kosten en komen bijgevolg niet voor de toekenning van een financiële hulp in aanmerking.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een noodhulp toe van euro 549,95.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 16 mei 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET