Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 17 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
17-07-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120717-12
Rolnummer :
M11-7-0618/8234

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 juni 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120717-12&idxc_id=287766&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 15 november 2004 omstreeks 1u 55 stond verzoeker in herberg Middenstand te ... iets te drinken aan de toog.

Plots kwam de genaamde Patrick Z. naast hem staan. Blijkbaar trakteerde deze enkel vrienden en hij maakte hierbij een ronde beweging met zijn arm. Verzoeker, die niet begreep wat Z. met dit gebaar bedoelde, maakte op zijn beurt ook een ronde beweging met de armen.

Hierop sloeg Z. tweemaal hard op de neus van verzoeker waardoor zijn neus hevig bloedde. Toen verzoeker hem vroeg waarom hij dit deed, sloeg betrokkene nogmaals twee keer op zijn neus.

Hierop verliet verzoeker de herberg. De cafébaas liep hem na en raadde hem aan om aangifte te doen van de feiten.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 18 juni 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Patrick Z. (° 1965) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 50 uren werkstraf:

"Te ... op 15 november 2004:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Franky die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge had(den). "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 3.075,42 meer de intresten en een RPV van euro 450.

- administratie en verplaatsingskosten euro 110,00

- kledijschade euro 210,00

- medische kosten euro 24,97

- TWO moreel euro 556,25

- B.I. (2% x euro 1.500 / 2) euro 1.500,00

- meerinspanningen euro 284,60

- economische schade huishouden euro 389,60

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. P. De P. in zijn verslag van 22/05/2007:

X. Franky wordt het slachtoffer van een agressie op 15/11/2004.

Hij krijgt enkele harde slagen op de neusrug toegebracht door de kneukels van een gebalde vuist door de agressor. Aanvankelijk wordt een bloedneus vastgesteld en beeldvorming toont een fractuur van het os nasale.

Als subjectieve sekwellen blijven:

Af en toe pijnscheuten ter hoogte van de neus. Soms ook beperkte neusverstopping.

Objectief blijft er een barsfractuur van de voorrand van de os nasale zonder botverplaatsing met minieme diastase.

Discreet verminderde doorgankelijkheid van de linker neusgang.

Gelokaliseerde pijn van de neusrug over de tip van het os nasale dorsaal.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

100% van 15.11.2004 tot 20/11/2004

Tijdelijke invaliditeit

50% van 20/11/2004 tot 30/11/2004

25% van 30/11/2004 tot 14/01/2005

Consolidatiedatum: 15 januari 2005

Blijvende invaliditeit: 2 % zonder economische weerslag

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 08/10/2008 weten dat er geen succesvolle uitvoering van het vonnis mogelijk is. De veroordeelde is roerend insolvabel. Er werd openbaar verkocht op 30 augustus 2008 door de gerechtsdeurwaarder maar de opbrengst was deficitair.

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een financiële hulp voor de hierna volgende schadeposten.

- medische kosten euro 24,97

- TWO moreel euro 556,25

- B.I. (2% x euro 1.500 / 2) euro 1.500,00

- meerinspanningen euro 284,60

- economische schade huishouden euro 389,60

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De posten ‘meerinspanningen' en ‘economische schade huishouden' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de meerinspanningen werd overigens bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op ex aequo et bono euro 2.400.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 2.400.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 17 juli 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE