Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 17 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
17-07-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120717-17
Rolnummer :
M12-1-0273/8821

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 maart 2012 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120717-17&idxc_id=287776&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

" Op datum van 20 november 2006 werd ik het slachtoffer van een tiger kidnapping. Ik werkte op dat ogenblik als commercieel bediende voor Bank van B.t (thans B. B.) op de ... te ... . Dader Z. Mohamed wachtte mij op in de ondergrondse garage van de bank en heeft mij toen overmeesterd, gegijzeld en geboeid (bedreigd met handvuurwapen tegen mijn hoofd en handgranaat) Hij eiste om losgeld van de bank te bekomen en heeft mij vervolgens met geweld in de koffer van mijn auto gestoken en is met deze wagen weggereden. Toen hij later de wagen achterliet om losgeld op te halen, heb ik mij kunnen bevrijden. (PV politie - bijlage 1). "

II. Vervolging

Bij verzetvonnis dd. 28 oktober 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Mohamed Z. (° 1986) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 3 jaar gevangenisstraf:

(vertaald uit de Franse taal:)

"in het gerechtelijk arrondissement ... :

A. op 20 november 2006,

Zich schuldig gemaakt te hebben aan gijzeling, dit is de aanhouding, de gevangenhouding of de ontvoering van een persoon, met name X. Carine, om deze borg te doen staan voor de voldoening aan een bevel of een voorwaarde, onder meer een misdaad of een wanbedrijf voor te bereiden of te vergemakkelijken, de vlucht, de ontvluchting van de daders van een misdaad of wanbedrijf of hun medeplichtigen in de hand te werken, hun vrijlating te verkrijgen of ze hun straf te doen ontgaan;

B. op 20 november 2006,

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van X. Carine, een GSM van onbepaalde waarde, die hem niet toebehoorde, bedrieglijk te hebben weggenomen, met de omstandigheid dat wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of de schuldige deed geloven dat hij gewapend was.

C. [...] "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoekster de provisie van euro 2.500.

Dr. Guy J. werd aangesteld als geneesheer-deskundige met de gebruikelijke opdrachten.

Bij arrest dd. 8 juni 2011 van het Hof van Beroep te ... werd de gevangenisstraf verhoogd tot 6 jaar (betrekking hebbend op andere misdrijven). Op civiel vlak werd het bestreden vonnis bevestigd.

De veroordeelde leidde nog een cassatievoorziening in maar deze werd bij arrest van ../../2011 door het Hof van Cassatie verworpen.

De aangestelde gerechtsdeskundige werd nooit in werking gesteld. Z., die tevens veroordeeld werd tot provisionering van de deskundige, ging niet over tot betaling.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster legt diverse attesten voor waaruit het volgende blijkt:

Attest 19/05/2008 arbeidsongevallenverzekeraar FORTIS: " In het dossier worden volgende blijvende letsels vermeld:

- licht subjectief posttraumatisch cervicaal stresssyndroom.

Gezien uw leeftijd, beroep, herplaatsing- en readaptatiemogelijkheden, kan u hiervoor echter geen blijvende economische arbeidsongeschiktheid toegekend worden. "

T.A.O.:

100% van 21/11/2006 t/m 29/01/2007

T.I.

50% van 30/01/2007 t/m 29/04/2007

40% van 30/04/2007 t/m 27/05/2007

20% van 29/05/2007 t/m 18/11/2007

vanaf 19/11/2007 (terug) aan 100% werkend

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder deelt mee dat uitvoering niet mogelijk is. De veroordeelde verblijft in de gevangenis te Bergen en bezit geen onroerende goederen.

IV-2. De feiten werden gekwalificeerd als ‘arbeidsongeval'. Verzoekster werd in dat kader vergoed door de werkgever. Tevens kwam de familiale polis en de hospitalisatieverzekering tussen in de materiële schade maar niet in de morele schade.

Op de clausule ‘onvermogen van derden' kan geen beroep worden gedaan ter schadeloosstelling van lichamelijke schade resulterend uit ‘een agressie, een zedenfeit, terrorisme of een gewelddaad'.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 4.771 in hoofde van de totale morele schade, eventueel te vermeerderen met gemiste kansen op bonussen en op promotie in het commercieel netwerk.

" Morele schade:

Door deze feiten durfde ik niet meer om commercieel medewerker in het agentschap te blijven en was ik alzo gedwongen om een administratieve functie op de hoofdzetel aan te vragen.

Een deel van de schadevergoeding werd door mijn werkgever en via verzekeringen betaald, behalve voor de morele schade, Deze bedraagt thans 4771 euro in hoofdsom, samengesteld als volgt op basis van de doktersbriefjes van mijn huisdokter (bijlage 5) en de indicatieve tabel 2008 (gebruikt door de rechtbanken als standaard) (bijlage 6):

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100% TAO (tijdelijke arbeidsongeschiktheid) x 70 dagen x 25 euro/dag = 1.750 euro

50% TAG x 90 dagen x 12,50 euro/dag = 1.125 euro

40% TAO x 28 dagen x 10 euro/dag = 280 euro

20% T AO x 172 dagen x 5 euro/dag = 860 euro

TOTAAL: 4015 euro

Blijvende morele schade:

Op 19/05/2008 ontving ik van de arbeidsongevallenverzekeraar een schrijven (stuk 8), waaruit blijkt dat ik genezen verklaard ben, behalve voor een blijvend letsel: licht subjectief posttraumatisch cervicaal stresssyndroom. Dit is dus zuivere morele schade en gezien ik op het ogenblik van de consolidatie