Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 january 2012 (België)

Publicatie datum :
18-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120118-21
Rolnummer :
M11-7-0680/8282

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 juni 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1,2° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 30,§3 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120118-21&idxc_id=269540&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

I. Feiten

Proces-verbaal van verhoor d.d. 3 maart 2011 :

"U vraagt mij relaas te geven van wat er zondag gebeurd is.

Ik was zondagochtend 27 februari 2011 omstreeks 00:30 uur op vermaakuitstap getrokken naar "Gibbon's" op de Grote Markt te .... Daar ontmoette ik mijn kennissen Katrijn De Wilde en Marco Matta. Rond 4u30 hebben we Gibbon's" verlaten en reden we met de auto naar "Le Dimanche". In .... Dit bleek niet open te zijn en dan zijn we teruggereden naar ... blijkbaar. Dit kan ik me niet goed meer herinneren omdat ik op de achterbank van de auto lag te slapen. Aan de lichten van de Parklaan begon Katrijn te braken. Marco reed en hij is gestopt aan een bushalte, ongeveer ter hoogte van het midden van het stadspark. Ik heb Katrijn uit de auto geholpen zodat ze haar behoefte kon doen. Ik had de bedoeling om aan de rand van het park te plassen en dan is het allemaal gebeurd. Ik heb plots een slag gekregen op mijn achterhoofd en dan weet ik het niet meer. Ik kan mij wel herinneren dat er aan de overkant iets aan de hand was. Er stond een auto en er werd wat geroepen, ik weet niet meer wat, het was aan de andere kant van de baan. Marco zat op dat moment nog in de auto. Ik herinner me nog dat er een persoon met kort haar, blanke, over of voor mij stond op het moment dat ik aan het vallen was, ik weet het verder niet meer. Ik ben pas twee dagen later in het ziekenhuis terug tot bewustzijn gekomen.

U vraagt me of ik geslagen heb.

Neen. Ik voel ook geen pijn aan mijn handen.

Door de slagen werd ik zwaar gekwetst, vooral aan het hoofd en de nieren.

Ik had die avond en ochtend drie à vier whisky-cola's gedronken. Ik was zeker niet dronken."

II. Vervolging

Verzoeker stelde zich op 27 april 2011 burgerlijke partij voor onderzoeksrechter E. M. te ....

Op basis van de genoteerde nummerplaat door twee getuigen van de feiten zijn vier verdachten aangehouden. Verzoeker slaagde er tijdens de confrontatie achter spiegelglas niet in om één van

hen te herkennen omdat hij langs achter is aangevallen en kort na de feiten het bewustzijn verloor.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgesloten.

III. Gevolgen van de feiten

- Volgens het verslag van Dr. C. J. bij de ziekenhuisopname: "Contusio cerebri na slagen en verwondingen. Op cerebrale beeldvorming : verspreide hoeveelheid subarachnoÏdaal bloed. MRI hersenen toont beeld compatibel met diffuse shearing injuries. Observatie intensieve zorgen zonder bijzonderheden Symptomatische pijnbestrijding. Geen focaal neurologisch deficit. Bij beperkte testing alhier indruk normale cognitieve functies: zeker verder op te volgen. Neusfractuur : repositie ambulant gepland

- Er werd een arbeidsongeschiktheid van 27 februari 2011 tot en met 31 maart 2011 vastgesteld (medisch attest Dr. A. d.d. 4 maart 2011) met verlenging tot 26 april 2011 zonder fixatie van de datum van genezing (medisch attest Dr.V. d.d. 26 april 2011)

- Volgens het verslag van Dr. B. E. d.d. 4 mei 2011 volgt verzoeker sinds 11 april 2011

ambulante revalidatie à rato van 3x/week, in een multidisciplinair revalidatieprogramma

onder de vorm van kinesitherapie, ergotherapie, gangrevalidatie en algemene conditie-

training. Momenteel zijn er voornamelijk nog neuropsychologische sequelen aanwezig.

Patiënt heeft problemen met aandacht, concentratie, verdeelde aandacht en complexe

executieve vaardigheden. Hij is ook algemeen vertraagd. De revalidatie wordt verder gezet.

Een concrete einddatum kan momenteel onmogelijk worden vastgelegd.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1 Verzoeker verklaart over geen enkele verzekering te beschikken die tussenkomt in de schade resulterend uit de voorgebrachte feiten

IV-2. Aangezien er nog geen veroordeling voorligt, kan de schade in het actueel stadium van de procedure niet op de dader(s) verhaald worden.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 5.000.

- Morele schade euro 1.134,00

- Medische kosten euro 450,00

- Tijdelijke of blijvende invaliditeit euro 3.166,00

- Materiële kosten(vervoerskosten) euro 250,00

- Verlies aan inkomsten niet begroot

De behoorlijk gestaafde medische en ziekenhuiskosten die voorliggen, inbegrepen deze nog neergelegd op rechtszitting van 11 januari 2012, belopen in totaal euro 966,40. De verplaatsingskosten om uitsluitend medische redenen bedragen in totaal euro 313,35.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp worden opgesomd in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

De noodhulp kan aangevraagd worden zodra de ontploffing of de reddingsdaad zich hebben voorgedaan en, voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, vanaf de burgerlijke partijstelling of de indiening van een klacht.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgesloten en verzoeker heeft zich burgerlijke partij gesteld. Hij voldoet dus aan de ontvankelijheidsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een noodhulp.

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

In de voorliggende zaak belopen de naar behoren gestaafde medische en ziekenhuiskosten, inbegrepen deze nog neergelegd op rechtszitting van 11 januari 2012, in totaal euro 966,40.

De diverse verplaatsingskosten om uitsluitend medische redenen die kunnen beschouwd worden als een aan medische kosten verwante schadepost en bijgevolg gecategoriseerd onder art. 32, §1, 2° van de wet van 1 augustus 1985, bedragen in totaal euro 313,35.

Nu het vierde lid van artikel 36 uitdrukkelijk stipuleert dat de dringendheid t.a.v. de medische kosten altijd verondersteld is, staat niets de toekenning van een noodhulp in de weg voor deze schadepost ten belope van in totaal euro 1.279,75.

Wat het inkomstenverlies betreft, wordt vastgesteld dat het gebrek aan cijfermatige gegevens een waarheidsgetrouwe raming van deze schadepost hic et nunc niet toelaat.

De overige in het verzoekschrift vermelde schadeposten dienen te worden afgewezen in het kader van de noodhulpprocedure aangezien de hoogdringendheid ervan niet kan worden weerhouden. Zij kunnen uiteraard wel gevraagd worden in het kader van een procedure ‘hoofdhulp' (na de rechterlijke veroordeling van de dader(s) hetzij na sepot omwille van onbekende dader).

Verzoeker is in collectieve schuldenregeling. Mr. Patrick V. werd aangewezen als schuldbemiddelaar. Bij de uitkering van de noodhulp dient rekening te worden gehouden met dit gegeven.

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting inzake verzoeken om noodhulp.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Voorzitter,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een noodhulp toe van euro 1.279,75.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET