Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 19 january 2012 (België)

Publicatie datum :
19-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120119-12
Rolnummer :
M10-7-1240/7779

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 november 2010 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1,7° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120119-12&idxc_id=269541&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoekster werd op 22 november 2008 het slachtoffer van bedreigingen, slagen en verwondingen ten nadele van haar persoon en van haar 9-jarige dochter Paula. Omdat het kind haar moeder probeerde te helpen, kreeg ze ook een slag van beklaagde.

Toen verzoekster probeerde de politie te bellen met haar GSM, heeft beklaagde deze afgenomen en stuk geslagen met een hamer. Verzoekster moest binnen in de woning blijven terwijl de heer Z. rondliep met een broodmes en een vork waarmee hij dreigde. Regelmatig deelde hij slagen uit.

Verzoekster werd naar het S...ziekenhuis afgevoerd. Haar dochtertje was getuige van het hele gebeuren en heeft een stamp gekregen.

Op 21 maart 2009 werd klacht ingediend bij de politie wegens bedreigingen met een mes.

Op 21 september 2009 uitte beklaagde doodsbedreigingen aan het adres van verzoekster en haar dochtertje.

II. Vervolging

II.1. Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te ... d.d. 8 juni 2010 werd Michael Z. (geboren op ../../1953) bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zevenendertig maanden wegens :

Zaak I

"Te ..., tussen 22 november 2008 en 23 november 2008, op een niet nader bepaalde

datum,

A. [...]

B. onder een bevel of onder een voorwaarde, mondeling, P. Antoine, R.

Edmond, X. Grazyna, X. Paula en Q. Michael te hebben bedreigd

met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld

is.

C. opzettelijke slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan een minderjarige, namelijk

X. Paula, geboren te Polen op ../../ 2000, de slagen of verwondingen hebbende

een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad.

D. opzettelijke slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan X. Grazyna de

slagen of verwondingen hebbende een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van

persoonlijke arbeid ten gevolge gehad.

E. [...]

Zaak II

"Te ...

A. onder een bevel of onder een voorwaarde, mondeling, de hierna vermelde personen te

hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een

criminele straf gesteld is,

II. op 21 september 2009

X. Grazyna

B. [...]

C. op 21 maart 2009

door gebaren of zinnebeelden X. Grazyna te hebben bedreigd met een aanslag op

personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is.

waarbij de tenlasteleggingen A,B,C,D en E van zaak I en de tenlasteleggingen A,B,C van zaak II

zich vermengen in hoofde van beklaagde als zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar opzet. De

feiten geven blijk van een gebrek aan normbesef en een agressieve ingesteldheid. Beklaagde

heeft een attitude, gevaarlijk voor de medemens. "

II-2. Terzake de burgerlijke belangen werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling van

euro 2.307 meer de intresten en een rechtsplegingsvergoeding van euro 200.

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten voor verzoekster

Bespreking en besluiten van het medico-legaal verslag dd. 25 maart 2010 van dr. W. Jacobs

De genaamde X. Grazyna, ../../1961, verklaarde dat ze op 23.11.2008 in het gelaat werd

gestampt.

Volgend de medische stukken vertoonde betrokkene kneuzingen van het gelaat. Tevens was er een epistaxis (neusbloeding) waarvoor ze een posterieure tamponade van het rechterneusgat diende te ondergaan.

De opgelopen letsels geven aanleiding tot een tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid van twee weken, gevolgd door een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van nogmaals twee weken.

De opgelopen letsels geven geen aanleiding tot een blijvende arbeidsongeschiktheid, tot het volledig verlies van een orgaan of tot een zware verminking.

Verzoekster was 100% werkonbekwaam van 9 december t/m 14 december 2009.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De veroordeelde is onvindbaar en heeft geen gekend adres in België noch in het buitenland.

IV-2. Luidens het verzoekschrift kan verzoekster geen aanspraak maken op enige vergoeding in dekking van de geleden schade.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 2.712,59, samengesteld als volgt:

- verplaatsingskosten euro 6,00

- administratiekosten en achternageloop euro 125,00

- TWO moreel euro 886,00

- verlies schade huishouden euro 700,00

- meerinspanningen euro 490,00

- GSM euro 100,00

- procedurekosten (RPV) euro 200,00

- intresten euro 205,59

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De gevorderde posten "intresten", ‘meerinspanningen' en ‘verlies schade huishouden' zijn in deze lijst niet opgenomen en komen bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Wat de intresten betreft, is het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt hier niet van toepassing. Immers, de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van zowel de ‘intresten' als de ‘meerinspanningen' werd overigens bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Tot ‘materiële kosten', zoals vermeld in artikel 32, §1, 7°, rekent de Commissie alleen die kosten die in rechtstreeks verband staan met de "ernstige lichamelijke of psychische schade" als bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet. De Commissie kan enkel tussenkomen voor de schade die het gevolg is van een rechtstreeks op de persoon van het slachtoffer gepleegde gewelddaad (en dus niet gericht tegen goederen).

Zo wordt de aankoop van een nieuwe GSM niet beschouwd als een kost die in rechtstreeks verband staat met de lichamelijke of psychische schade.

Verzoekster vraagt een financiële hulp voor de ‘rechtsplegingsvergoeding'. Uit de stukken (brief gerechtsdeurwaarder 11/10/2010) blijkt dat het slachtoffer geniet van kosteloze tweedelijnsbijstand oftewel pro Deo. Welnu, indien de RPV niet kan geïnd worden, dan wordt de advocaat vergoed via het puntensysteem in toepassing van artikel 508/19, §2 Ger. W.

Zou de Commissie dan toch nog een hulp voor de RPV toekennen, dan zou de schatkist haar tussenkomst in het ereloon van de advocaat, berekend via het puntensysteem, kunnen terugvorderen.

Om deze redenen komt de gevraagde rechtsplegingsvergoeding in de huidige omstandigheden evenmin in aanmerking voor een hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.017.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 1.017.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 19 januari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET