Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 19 january 2012 (België)

Publicatie datum :
19-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130119-1
Rolnummer :
M11-1-1063/8505

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 oktober 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 31,1° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130119-1&idxc_id=269542&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 16 november 2009 omstreeks 17u 20 bevond verzoekster zich samen haar partner in café G... te ... toen twee individuen binnenstapten met de kap over het hoofd.

Verzoekster vat het verder verloop samen als volgt:

" Ik werd overvallen, onmiddellijk binnen enkele seconden werd er op mijn aangezicht geslagen, met volle vuist. Wanneer ik versuft was van deze slagen, werd door één van die Marokkanen een revolver op mijn linkerslaap gedrukt met dreiging dat hij zou schieten als ik mijn handtas niet zou afgeven. Uit schrik voor mijn leven heb ik dit gedaan, wat tot gevolg heeft dat ik nu nog steeds leef met die doodsangsten. "

II. Vervolging

Bij arrest dd. 16 februari 2011 van het Hof van Beroep te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van de genaamde Moussa Z. (° 1991), en waarvoor deze veroordeeld werd tot 37 maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel:

"te ..., op 16 november 2009

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van C., Eugene en/of X., Myriam, een handtas met de hierna vermelde inhoud, die hen niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben,

[...]

de diefstal gepleegd zijnde door twee of meer personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de schuldigen hebbende doen geloven dat zij gewapend waren. "

Op burgerlijk vlak werd Z. veroordeeld tot betaling van de som van euro 2.225,69 meer de intresten en tweemaal een RPV van euro 200.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 29 juli 2011 weten dat uitvoering van het arrest voorlopig niet mogelijk is; de veroordeelde verblijft in de gevangenis te Hasselt.

III-2. Verzoekster heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij DVV. Deze verleent enkel rechtsbijstand. De clausule ‘onvermogen van derden' is niet van toepassing op schade voortspruitend uit diefstallen.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt een hulp van euro 2.225,69, zijnde het bedrag toegekend bij arrest van 16/02/2011, geventileerd als volgt:

- materiële schade euro 892,35

- medische kosten euro 108,05

- morele schade euro 704,70

- inkomstenverlies euro 520,59

Daarbij voegt zij tevens de post ‘procedurekosten' ad euro 807,41.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

Hoewel verzoekster in haar schadebegroting voor de Commissie de post ‘verlies of vermindering aan inkomsten - euro 520,59' vermeldt en waarbij de verslaggever in zijn verslag van 28/10/2011 de aantekening geplaatst had dat zij zowel vóór als na de feiten geen beroep uitoefende wegens invaliditeit, blijkt thans uit de schadenota BP voor de correctionele rechtbank dat deze schade eigenlijk betrekking heeft op ‘verlies economische waarde huisvrouw'.

Deze schadepost is evenwel niet opgenomen in de hierboven geciteerde limitatieve opsomming en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

De materiële kosten dienen verband te houden met het opgelopen letsel. De Commissie kan alleen die kosten in aanmerking nemen die in rechtstreeks verband staan met de "ernstige lichamelijke of psychische schade" als bedoeld in artikel 31, 1°, van de wet. Gestolen geld en goederen vallen hier niet onder.

Komen daarentegen wél in aanmerking voor een financiële hulp: administratie- en verplaatsingskosten, kledijschade, bezoek aan psycholoog en medische kosten.

De procedurekosten, voor zover gevraagd, worden in de regel ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.487.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 1.487.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 19 januari 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET