Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Publicatie datum :
21-08-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120821-11
Rolnummer :
M11-5-0253/8038

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-11&idxc_id=290682&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Na een vermaakuitstap met enkele collega's te ... werd verzoeker in de vroege ochtend van 26 september 2009 aangevallen door een onbekende, die de bedoeling had de portefeuille van verzoeker afhandig te maken. Verzoeker kreeg een vuistslag in het aangezicht en kwam met het hoofd op het wegdek terecht. Verzoeker was duidelijk onder invloed van alcohol.

II. Vervolging

Op 5 oktober 2009 deed de vriendin van verzoeker aangifte bij de Lokale Politie ....

Het strafdossier werd door het parket van de procureur des Konings te ... op 2 november 2009 geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader.

III. Gevolgen van de feiten

A. Medische gevolgen

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar het AZ Sint-... te ..., alwaar een schedelfractuur (op vier plaatsen) werd vastgesteld. Hij onderging een spoedoperatie wegens bloedingen in de hersenen.

Verzoeker werd gedurende enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Hij verbleef één week op de afdeling intensieve zorgen, waarna hij naar een gewone afdeling werd overgebracht.

Op 4 maart 2010 werd een schedeldakprothese geïmplanteerd.

Verzoeker werd op vraag van zijn raadsman onderzocht door de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.).

In het verslag van de G.G.D., neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 september 2011, worden de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid / invaliditeit weerhouden:

hospital. van 26.09.09 t.e.m. 09.10.09

80 % van 10.10.09 t.e.m. 10.11.09

75 % van 11.11.09 t.e.m. 11.12.09

70 % van 12.12.09 t.e.m. 15.01.10

65 % van 16.01.10 t.e.m. 02.03.10

hospital. van 03.03.10 t.e.m. 10.03.10

80 % van 11.03.10 t.e.m. 18.03.10

60 % van 19.03.10 t.e.m. 30.03.10

45 % van 31.03.10 t.e.m. 29.04.10

20 % van 30.04.10 t.e.m. 30.05.10

8 % van 31.05.10 t.e.m. 30.06.10.

Er is consolidatie op 1 juli 2010, met een blijvende invaliditeit van 5 % zonder economische repercussie.

De esthetische schade bedraagt 3,5 op de schaal van 7 (duidelijk litteken t.h.v. de schedel + drie littekens t.h.v. het rechteronderbeen).

B. Professionele gevolgen

Op advies van de behandelende neurochirurg werd aangestuurd op een deeltijdse werkhervatting vanaf 1 juli 2010. De werkgever van verzoeker was echter van mening dat verzoeker, van zodra hij volledig genezen was, ofwel voltijds het werk zou hervatten, ofwel helemaal niet.

Aangezien een volledige werkhervatting door de neurochirurg niet werd toegelaten, werd verzoeker ontslagen.

Verzoeker (56 jaar) heeft slechts na 15 maanden intens zoeken terug werk gevonden en is sinds 1 oktober 2011 opnieuw aan de slag.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de dader onbekend bleef, kan de geleden schade uiteraard niet op hem verhaald worden.

Verzoeker beschikt over een hospitalisatieverzekering, die nagenoeg alle medische kosten ten laste nam. De overige schade wordt door geen enkele verzekering gedekt.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Na neerlegging van het verslag van de G.G.D. vraagt verzoeker om de toekenning van een financiële hulp van euro 33.596,77:

- verplaatsings- en administratiekosten: euro 250,00

- medische kosten: euro 193,60

- medische kosten (opleg): euro 76,80

- ziekenvervoer: euro 59,00

- apothekerskosten: euro 57,80

- loonverlies: euro 5.876,57

- loon zonder ongeval: euro 2.133 x 9 md. = euro 19.197,00 netto

- uitkering CM na ongeval gedurende 9 md. = euro 13.320,43 netto

- morele schade wegens verlies van werk: euro 5.000,00

- meerinspanningen: euro 2.780,60

- morele schade TAO / TI: euro 4.157,75

hospital. van 26.09.09 t.e.m. 09.10.09 : 14 d. x euro 31 = euro 434,00

80 % van 10.10.09 t.e.m. 10.11.09 : 32 d. x euro 20 = euro 640,00

75 % van 11.11.09 t.e.m. 11.12.09 : 31 d. x euro 18,75 = euro 581,25

70 % van 12.12.09 t.e.m. 15.01.10 : 35 d. x euro 17,50 = euro 612,50

65 % van 16.01.10 t.e.m. 02.03.10 : 46 d. x euro 16,25 = euro 747,50

hospital. van 03.03.10 t.e.m. 10.03.10 : 8 d. x euro 31 = euro 248,00

80 % van 11.03.10 t.e.m. 18.03.10 : 8 d. x euro 20 = euro 160,00

60 % van 19.03.10 t.e.m. 30.03.10 : 12 d. x euro 15 = euro 180,00

45 % van 31.03.10 t.e.m. 29.04.10 : 30 d. x euro 11,25 = euro 337,50

20 % van 30.04.10 t.e.m. 30.05.10 : 31 d. x euro 5 = euro 155,00

8 % van 31.05.10 t.e.m. 30.06.10 : 31 d. x euro 2 = euro 62,00

- economisch verlies huishouden: euro 2.818,33

- morele schade BAO / BI: euro 6.185,00

5 % x euro 1.237 per punt

- esthetische schade (3,5/7): euro 4.325,00

- intresten: euro 2.009,92

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Meerinspanningen' en ‘economisch verlies huishouden' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de intresten.

Het behoort overigens tot de constante rechtspraak van de Commissie - en deze vloeit voort uit de bedoeling van de wet - dat intresten niet in aanmerking komen voor een financiële hulp. De Commissie is van oordeel dat het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, niet van toepassing is in het stelsel van financiële hulpverlening aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De schuldenaar van de toegekende hulp, met name de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. Bovendien brengt ook in het gemeen recht de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet mee dat de intresten automatisch verschuldigd zijn, vermits zij moeten gevraagd of gevorderd worden door het slachtoffer en de rechter ze niet mag toekennen wanneer een dergelijke vraag of vordering ontbreekt.

De Raad van State heeft zich in een uitvoerig gemotiveerd arrest bij de stellingname van de Commissie aangesloten (arrest nr. 165.787 van 12 december 2006).

Artikel 33 § 1, eerste lid, van voornoemde wet bepaalt uitdrukkelijk dat de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is de beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl.St. Senaat, 1984-85, nr. 873/2/1°, 8). Dit uitgangspunt geeft aan de Commissie een ruime appreciatiebevoegdheid, zowel met betrekking tot de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als met betrekking tot de bepaling van de omvang ervan.

Eén en ander impliceert dat de door de Commissie toegekende hulp niet noodzakelijk overeenstemt met de volledige schadeloosstelling van het nadeel dat verzoeker heeft geleden.

Wat het voorliggend dossier betreft, is de Commissie van oordeel dat de toekenning van een globaal hulpbedrag van euro 15.000 redelijk en gepast is.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 15.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET