Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 augustus 2012 (België)

Publicatie datum :
21-08-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120821-6
Rolnummer :
M12-5-0309/8846

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 maart 2012, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 36,L4 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120821-6&idxc_id=289973&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

In de vroege ochtend van 21 februari 2010 kreeg verzoeker in een dancing te ... verschillende messteken in de rug vanwege de heer Mohamed Z.. Daarna werd hij bij de kraag genomen en kreeg hij een kopstoot vanwege mevrouw Liesbeth W..

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 18 juni 2010 werden Mohamed Z. en Liesbeth W., wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als poging tot doodslag) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden (Z.) en een gevangenisstraf van 12 maanden met probatie-uitstel van tenuitvoerlegging (W.).

Op burgerlijk gebied werden beide beklaagden veroordeeld tot betaling van de provisionele som van euro 7.500 meer intresten aan verzoeker voor morele en materiële schade vermengd. Tevens werd Dr. M. P. als deskundige aangesteld, met de gebruikelijke opdracht.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 18 november 2010 werd voormeld vonnis op burgerlijk gebied bevestigd, waarna het door Z. ingesteld cassatieberoep werd verworpen bij arrest d.d. 22 maart 2011.

Na neerlegging van het deskundig verslag door Dr. P. werden Z. en W. bij vonnis van voornoemde rechtbank d.d. 17 februari 2012 solidair veroordeeld tot betaling van de som van euro 29.242,17 meer intresten aan verzoeker. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- medische kosten: euro 1.035,44

- apothekerskosten: euro 291,72

- tijdelijke arbeidsongeschiktheid: euro 6.330,00

- tijdelijke invaliditeit: euro 239,37

- inkomstenverlies: euro 3.940,64

- esthetische schade: euro 6.125,00

- blijvende invaliditeit: euro 5.155,00

- morele restschade: euro 6.125,00

Dit vonnis verkreeg nog geen kracht van gewijsde aangezien er hoger beroep tegen ingesteld werd met betrekking tot inkomstenverlies en morele restschade.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker in allerijl overgebracht naar het Sint-Maartenziekenhuis te ..., waar hij een spoedoperatie onderging.

In het deskundig verslag van Dr. M. P., neergelegd ter griffie van de rechtbank op 3 oktober 2011, worden de volgende graden en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid / invaliditeit weerhouden:

100 % TAO van 21.02.10 t.e.m. 01.11.10

100 % TI van 21.02.10 t.e.m. 15.04.10

75 % TI van 16.04.10 t.e.m. 15.05.10

50 % TI van 16.05.10 t.e.m. 15.07.10

30 % TI van 16.07.10 t.e.m. 01.11.10

25 % TI van 02.11.10 t.e.m. 30.11.10

15 % TI van 01.12.10 t.e.m. 31.12.10

10 % TI van 01.01.11 t.e.m. 16.03.11.

Er is consolidatie op 17 maart 2011, met een blijvende invaliditeit van 5 % (geen arbeidsongeschiktheid).

De esthetische schade wordt geschat op 3 à 4 op de schaal van 7.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het verzoekschrift ontving verzoeker nog geen enkele vergoeding in dekking van de geleden schade.

Verzoeker beschikt over een verzekering rechtsbijstand (LAR), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is niet van toepassing indien de schade voortvloeit uit een gewelddaad.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 7.500, overeenstemmend met de provisie die hem bij vonnis van 18 juni 2010 werd toegekend.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

In de voorliggende zaak belopen de medische kosten en de apothekerskosten in totaal euro 1.327,16 ( euro 1.035,44 + euro 291,72).

Aangezien voor deze kosten de dringendheid wordt verondersteld (artikel 36, vierde lid), kan hiervoor zonder meer een noodhulp worden toegekend.

In het verslag van de verslaggever d.d. 8 juni 2012 werd opgemerkt dat verzoeker nog een schatting zou kunnen maken van toekomstige kosten (teneinde ook hiervoor een noodhulp te kunnen verkrijgen), maar hij heeft nagelaten dit te doen.

Volledigheidshalve wenst de Commissie aan te stippen dat schadeposten zoals tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, esthetische schade en morele schade volgens een vaste rechtspraak van de Commissie niet voor de toekenning van een noodhulp in aanmerking komen. Zij kunnen wel gevraagd worden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een hoofdhulp.

Gelet op de bovenstaande opmerkingen meent de Commissie aan verzoeker een noodhulp te kunnen toekennen van euro 1.327,16.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een noodhulp toe van euro 1.327,16.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 augustus 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET