Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
21-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120521-4
Rolnummer :
M12-1-0010/8677

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 4 januari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120521-4&idxc_id=282938&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 9 juli 2008 voerde verzoeker, penitentiair beambte, in de strafinrichting te ... een controle uit bij de gedetineerde Barry Z.. De laatste bleek in het bezit te zijn van een verdachte substantie.

Toen verzoeker hem vroeg om de substantie te tonen, haalde Z. naar hem uit. Slechts met assistentie van twee collega's lukte het om de agressor te bedwingen.

Verzoeker werd hierbij gewond aan de knie en diende naar de Spoeddienst te worden overgebracht. Daar werd een gekneusde quadriceps vastgesteld. Verzoeker was 25 dagen werkonbekwaam.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 27 april 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van Barry Z. (° 1988), en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf met uitstel:

Beticht van: te ..., op 9 juli 2008:

In de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van diens bediening, cipier Wim X., persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, slagen toegebracht te hebben; de slagen bloedstorting, verwonding of ziekte veroorzaakt hebbende;

Betichte zich bevindende in staat van wettelijke herhaling, [...]

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 1.063,50, meer de intresten.

- materiële schade (provisioneel) euro 1,00

- TWO moreel (25 d x euro 25) euro 625,00

- economische waarde huishoudelijke arbeid euro 437,50

Dit vonnis verwierf kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

De feiten werden gekwalificeerd als ‘arbeidsongeval'.

De Administratieve Gezondheidsdienst stelde volgend letsel vast: contusie quadriceps links.

Blijvende arbeidsongeschiktheid : 0%

Consolidatiedatum: 21/10/2008

Volledige werkonbekwaamheid van 09/07/2008 t/m 03/08/2008 (25 dagen)

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Uitvoering van het vonnis blijkt niet mogelijk: de veroordeelde verblijft nog steeds in de gevangenis en er is een voorstel tot ambtelijke schrapping wat zijn officiële domicilie betreft.

IV-2. De feiten werden gekwalificeerd als ‘arbeidsongeval'. Verzoeker stelt een financiële hulp te vragen voor de schadeposten die niet onder de arbeidsongevallenreglementering in de overheidssector vallen.

IV-3. De familiale polis sluit tussenkomst uit bij feiten die voortvloeien uit de beoefening van een beroepsactiviteit.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt een hulp van euro 1.063,50 meer de intresten, zijnde de bedragen toegekend bij vonnis van 27/04/2009.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

‘Economische waarde huishoudelijke arbeid' is niet opgenomen in de limitatieve lijst en komt dus evenmin in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 625.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 625.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET