Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
21-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120521-8
Rolnummer :
M12-1-0039/8695

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 13 januari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 33,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120521-8&idxc_id=282944&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoeker was op 13 april 2007 aanwezig in café V... te ... . Zijn allochtone vriend Nabil kreeg er problemen met enkele andere cafébezoekers en werd onder voorwendsel naar buiten gelokt ‘om hem een lesje te leren'.

Toen verzoeker dit vernam stapte hij ook naar buiten. Daar werd hij geconfronteerd met de andere cafébezoekers waarmee Nabil problemen had. Eén van hen richtte een pistool op hem. Verzoeker meende dat het om een speelgoedwapen ging en gaf te kennen niet onder de indruk te zijn. Daarop vuurde de dader een projectiel af dat het linkeroog van verzoeker trof.

Verzoeker werd met een bloedende oogwonde afgevoerd naar het hospitaal. Achteraf bleek dat het wapen een luchtdrukpistool betrof dat op een afstand van minder dan 1 meter was afgevuurd.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 27 oktober 2010 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden de volgende tenlasteleggingen bewezen verklaard in hoofde van de genaamde Sven Z. (° 1986) en waarvoor deze veroordeeld werd tot 1 jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel van uitvoering voor een termijn van 5 jaar:

"Verdacht van: te ... op 13 april 2007:

A. Met voorbedachten rade opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Kurt die voor deze hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge hebben gehad."

B. Door gebaren of zinnebeelden X. Kurt te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is. "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 180.672,19 meer de intresten en een RPV van euro 5.000.

- administratiekosten euro 75,00

- verplaatsingskosten euro 3 92,40

- medische kosten (opleg) euro 495,07

- TWO moreel euro 8.003,25

- B.A.O./B.I. tot datum vonnis ( euro 25/dag) euro 7.065,00

- B.A.O./B.I. na datum vonnis euro 157.930,18

(berekend volgens kapitalisatiemethode)

- meerinspanningen euro 5.113,00

- economische schade huishouden euro 1.598,28

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. J. P. in zijn verslag van 22/01/2010:

Zware oftalmologische letsels aan het linkeroog werden vastgesteld met quasi visus 0 aan de linkerzijde met tevens zware gezichtsvelddefecten. Patiënt werd uitgebreid geëvalueerd en behandeld in het UZ Antwerpen met strikte follow-up. De oftalmologische toestand is stabiel!

Subjectief resterende klachten: minimale visus links, gezichtsvelddefecten, patiënt bevestigt de min of meer stabiele toestand.

Bij objectief onderzoek te weerhouden, cf. de duidelijk beschreven posttraumatische pathologische oftalmologische gegevens.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

100% van 13/04/2007 t/m 15/06/2007

35% van 16/06/2007 t/m 31/12/2008

30% van 01/01/2009 t/m 12/07/2009

Consolidatiedatum: 13 juli 2009

Zowel de blijvende economische arbeidsongeschiktheid + blijvende fysische ongeschiktheid: 30 %

Esthetische schade: geen

Voorbehoud: voor elke oftalmologische verwikkeling in verband met het projectieltrauma ter hoogte van het linker oog.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De dader betaalde vóór het vonnis in totaal euro 2.250 af (laatst op 07/12/2009); nadien niet meer.

De instrumenterende gerechtsdeurwaarder stelde op 20/01/2012 een attest van onvermogen op.

IV-2. Verzoeker heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij LAR. Verzoeker stelt dat deze is tussengekomen in de advocaatkosten. Er wordt nog een tussenkomst voorzien van maximaal

euro 6.500.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 62.000.

- medische kosten (opleg) - gestaafd) euro 495,07

- TWO moreel euro 14.714,53

- B.A.O./B.I. euro 164.995,18

- administratiekosten euro 75,00

- verplaatsingskosten (oogheelkunde) euro 3 92,40

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De posten TWO en BWO, waarvoor een financiële hulp gevraagd wordt, zijn, zoals uit de nota burgerlijke partijstelling blijkt, elk samengesteld uit drie componenten: de TWO moreel en BWO in sensu stricto, de meerinspanningen en het economisch verlies huishouden.

De ‘meerinspanningen' en ‘economische schade huishouden' zijn echter niet opgenomen in de limitatieve opsomming en komen dus niet in aanmerking voor een hulp.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de meerinspanningen werd trouwens bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Terzake de post BWO in sensu stricto merkt de Commissie op dat zij een ‘hulp' (geen schadevergoeding) toekent volgens een vast tarief per punt en dus niet de kapitalisatie- en splitsingsmethode hanteert. Het gebruikelijk tarief voor de blijvende invaliditeit, gestoeld op de indicatieve tabel van het Nationaal verbond van magistraten eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters, toegepast op de casus van verzoeker, levert aldus een totaalbedrag op van euro 57.750 (30% x euro 1.925).

Rekening houdend met de hoegrootheid van deze post, te cumuleren met alle andere voor een hulp in aanmerking komende schadeposten en dit in weerwil van een eventueel nog te verwachten verzekeringstussenkomst ad maximum euro 6.500, komt de Commissie tot de vaststelling dat de cijfermatige waardering dermate hoog oploopt dat het totaal bedrag daarvan het wettelijk maximum van

euro 62.000 (artikel 33, §2 van de wet) ruim overstijgt.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker dan ook het maximale hulpbedrag te moeten toekennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 62.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET