Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 22 november 2012 (België)

Publicatie datum :
22-11-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121122-13
Rolnummer :
M12-1-0395

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 april 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121122-13&idxc_id=295161&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

" Wegens een sinds lang bestaande familievete betreffende de verkoop van het ouderlijk landbouwbedrijf komt het op zondag 21 oktober 2007 rond 17.00 uur tot een handgemeen met zijn broer waarop hij een hevige vuistslag krijgt in het gelaat, hierop met zijn achterhoofd tegen de muur stuikt en ten gronde valt.

Hij zou volgens zijn zeggen kortstondig bewusteloos zijn geweest en per ambulance overgebracht naar het ...ziekenhuis te ....

Aldaar werden duidelijke sequelen van een ernstig trauma vastgesteld~ vooral een schedel trauma en fractuur linker 9de rib. " (medico-legaal verslag dr. C.)

II. Vervolging

Bij eindvonnis dd. 6 april 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van Francis X. (broer van verzoeker) en waarvoor deze opschorting van veroordeling tot gevangenisstraf bekwam:

"Te ... op 21 oktober 2007:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Stan die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden "

Op burgerlijk vlak werd Francis X. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 9.547,23 meer de intresten en een RPV van euro 900.

Tevens werd voorbehoud gemaakt voor een bijkomende factuur van dr. Opdenakker.

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- medische kosten euro 514,25

- TWO moreel euro 1.805,75

- B.I. (5% x euro 1.650 / 2) euro 4.125,00

- inkomstenverlies euro 449,18

- economische schade huishouden euro 2.528,05

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. G. C. in zijn verslag van 15/02/2010:

1. Bij de agressie op 21-10-07 liep betrokkene een matig schedeltrauma op en een fractuur van linker 9de rib waarvan de huidige neurologische geringe restletsels (EMG en geëvoceerde potentialen) enigszins wijzen op zowel een doorgemaakte cerebrale als cervicale contusie.

Deze hebben als gevolg:

2. Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

- 100 % van 21-10-07 tot 14-01-08.

3. Er is geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

Volledigheidshalve en niet gevraagd:

4. Een tijdelijke invaliditeit:

100 % van 21-10-07 tot 30-11-07;

50 % van 01-12-07 tot 31-12-07;

30 % van 01-01-08 tot 14-01-08;

25 % van 15-01-08 tot 31-01-08;

10 % van 01-02-08 tot 31-03-08;

8 % van 01-04-08 tot 30-06-08.

5. Consolidatie op 01-07-08 met toekennen van 5 % blijvende fysische invaliditeit.

6. Er is geen esthetische schade.

7. Pijnen & smarten zijn =

- licht (3/1) van 21-10-07 tot 31.12.07;

- zeer licht (2/7) van 01-01-08 tot 31-01-08;

- miniem (1/7) van 01-02-08 tot 30-06-08.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Curator Mark H., belast met de regeling van het faillissement van de veroordeelde, deelt op 22/03/2012 mee: "dat het gerealiseerde actief ontoereikend is om de ontvangen en aanvaarde schuldvorderingen te voldoen. In die omstandigheden kan ik u aldus meedelen dat er na sluiting van het faillissement geen activa zullen resteren ten voordele van uw cliënt.

Bovendien kan de schadevergoeding waartoe uw cliënt werd veroordeeld, niet ten laste vallen van de boedel van het faillissement. "

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 12.000:

- administratie en verplaatsingskosten euro 125,00

- medische kosten * euro 551,75

- TWO moreel euro 1.805,75

- B.I. (5% x euro 1.650 / 2) euro 4.125,00

- inkomstenverlies euro 449,18

- economische schade huishouden euro 2.528,05

- RPV euro 900,00

* zie rubriek II: bijkomende factuur van euro 37,50 van dr. Opdenakker waarvoor voorbehoud gemaakt

Verzoeker verklaart tevens zich naar de wijsheid van de Commissie te gedragen nopens het gevraagde bedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Economische schade huishouden' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 7.955.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 7.955.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 22 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET