Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 22 november 2012 (België)

Publicatie datum :
22-11-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121122-16
Rolnummer :
M12-1-0214

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 februari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121122-16&idxc_id=295164&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Relaas v/d feiten volgens medisch deskundigenverslag:

" Deze man geeft aan dat hij op vrijdagavond 6 december 2008 uitging in Dancing De K.. Een groepje allochtonen was er anderen aan het lastigvallen. Ze duwden bvb. tegen een ober met een vol dienblad. Ze gaven ook een kopstoot aan die ober..

Er werd getracht deze mensen uit de dancing te zetten. Toen betrokkene dichterbij wilde gaan kreeg hij plots een harde slag op zijn kin aan de linker zijde met een intact glas. Dat glas versplinterde door de slag.

Deze man geeft aan dat hij niet gevallen is en ook het bewustzijn niet verloren heeft. Wel had hij een grote wonde op zijn kin waar je je vingers kon insteken en een kleiner wonde in de hals links. Hij hield er een keukenhanddoek met ijs tegen om het bloeden te stelpen.

De politie kwam ter plaatse en betrokkene meent dat zij hem naar de Spoedgevallendienst van het AZ Diest gevoerd hebben.

In het ziekenhuis werden zijn verwondingen verzorgd. Hij mocht aansluitend naar huis en haalde pijnstillers, verband en ontsmettingsstof bij de apotheker. "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 28 februari 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Mohamed Z. (° 1978) en Hicham Z. (° 1988) en waarvoor de eerste veroordeeld werd tot 8 maanden effectieve gevangenisstraf en de tweede tot 6 maanden met probatie-uitstel:

"Te ... op 6 december 2008:

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Wesley met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad. "

Op burgerlijk vlak werden Mohamed en Hicham Z. (° 1978) bij zelfde vonnis in solidum veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 6.822,37 meer de intresten en een RPV van euro 900.

- medische kosten euro 118,12

- TWO moreel euro 242,25

- B.I. (2% x euro 2.062 / 2) euro 2.062,00

- esthetische schade (3/7) euro 4.400,00

Dit vonnis verwierf kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. Katja de M. in haar verslag van 21/12/2009:

Bespreking

Deze man werd in december 2008 licht gewond. Op grond van zijn verhaal en bevestigd door medische vaststellingen, was er sprake van een diepe open wonde (vermoedelijk scheurwonde) links onder de onderlip en een kleinere wonde links in de hals door stompe geweldpleging (slag met glas).

De wonden werden gehecht op de Spoedgevallendienst op de dag van de feiten. Verdere opvolging gebeurde door de huisarts.

Door de initiële zwelling van het gelaat, de zichtbaarheid van de letsels en de noodzaak tot wondzorg, kon betrokkene het werk pas hervatten op 15.12.08. Van 06.12.08 tot 14.12.08 was er dan ook tijdelijk volledige werkonbekwaamheid om sociale redenen. In die periode was er immers slechts 5 % tijdelijk invaliditeit aangezien deze verwondingen geen functionele impact hebben/hadden.

Op grond van onze vaststellingen en de voorliggende gegevens zijn er geen blijvende lichamelijke letsels die aanleiding gegeven hebben tot ongeschiktheden van welke aard dan ook na werkhervatting.

De esthetische schade die betrokkene opliep door een niet onaanzienlijk litteken, zichtbaar in het gelaat en ongevoelig bij aanraking wordt best geraamd op 3/7. Het kan aangenomen worden dat betrokkene hierdoor morele schade leed en lijdt (gevoelloze zone rond mond, indruk van scheve mond), best geraamd als 2 % blijvende invaliditeit, vanaf datum van werkhervatting.

Littekencorrectie is mogelijk, Aangezien betrokkene zich echter niet aanbood voor het specialistisch advies ter zake (uitnodiging door Prof. Misotten op 10.11.09} zie bijlage), ligt er geen onafhankelijk advies voor. Uit de literatuur blijkt dat laserbehandeling van littekens, wat betrokkene zou wensen, mogelijk is maar dat de resultaten wisselend zijn. De opgegeven prijs van 400 euro voor een behandeling lijkt redelijk. De belangrijkste vraag hier is echter: waardoor wordt de verhevenheid in het litteken veroorzaakt en hoe kan dit verholpen worden. Aangezien een behandeling/consultatie niet kan opgelegd worden, stel ik voor hiervoor een reserve te voorzien : de ambulante behandeling van een goedaardige oppervlakkige zwelling aan de lippen (RIZIV nomenclatuur 220150) met inbegrip van materiaal en in ziekenhuissetting (daghospitalisatie) varieert tussen 230 en 400 euro (afhankelijk van kamerkeuze (4 persoonskamer vs. Privé). Laserbehandeling gebeurt vanzelfsprekend best pas als de verhevenheid behandeld is en het litteken voldoende is uitgeheeld (na 18-tal maanden).

Besluit

De lichamelijke schade die X. Wesley opliep bij de feiten van 05.12.08 staat overzichtelijk weergegeven in bovenstaand verslag.

-100 % tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 06.12.08 tot 14.12.08 om sociale redenen, geen ongeschiktheid tot verrichten van persoonlijke arbeid

- 5 % tijdelijke invaliditeit van 06.12.08 tot 14.12.08

- consolidatie op 15.12.08 met 2 % blijvende invaliditeit

- esthetische schade 3/7 met kostenraming voor toekomstige littekencorrectie (kostenraming zie hoger)

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. In de periode tussen 6 juli en 7 december 2011 betaalden de veroordeelden in totaal euro 400 af waarna de betalingen stopten. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 27/12/2011 weten dat roerende uitvoering niet mogelijk is tav Mohamed Z.. Evenmin in hoofde van Hicham Z. die een studentenhuis bewoont.

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 7.827,51:

- hoofdsom volgens vonnis van 28/02/2011 euro 6.822,37

- RPV euro 900,00

- gerechtsdeurwaarderskosten (gestaafd) euro 505,14

te verminderen met ontvangen afbetalingen - euro 400,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 7.827.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 7.827.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 22 november 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET