Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Publicatie datum :
23-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120123-11
Rolnummer :
M10-5-1182/7752

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 25 oktober 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-11&idxc_id=269800&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 7 december 2006 werd de heer Didier X. (° 1972), de broer van verzoekster, te ... vermoord door de heer Rik Z. (° 1971).

De heer X. had geld geleend aan de heer Z., maar deze weigerde dit terug te betalen. Op voornoemde datum werd tussen de heer Z. en de heer X. een afspraak vastgelegd in de werkloods van de heer Z. te ... teneinde te bespreken hoe de heer Z. zijn lening zou terugbetalen.

Bij zijn aankomst aan de loods werd de heer X. met een éénloopsjachtgeweer met ingekorte loop koelbloedig in het hoofd geschoten door de heer Z.. Deze laatste legde vervolgens het lichaam van de heer X. in de koffer van het voertuig van de heer X. en dumpte de wagen in het kanaal.

Meer dan drie maanden na de feiten ging de heer Z. over tot bekentenissen.

II. Vervolging

Bij arrest van het Hof van Assisen van de provincie ... d.d. 27 januari 2010 werd de heer Rik Z. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als moord) veroordeeld tot dertig jaar opsluiting.

Op burgerlijk gebied werd hij bij arrest d.d. 12 februari 2010 veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 3.500 meer intresten aan verzoekster.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover de heer Z. zijn onbestaande, nu hij volledig insolvabel is en reeds voorafgaand aan zijn detentie diverse faillissementen achter de rug had.

Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster niet over enige verzekering in dekking van de geleden schade.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een financiële hulp van euro 3.625:

- morele schade: euro 3.500 (cf. arrest d.d. 12.02.10)

- rechtsplegingsvergoeding: euro 125 (idem)

Nopens de morele schade lezen we in het arrest het volgende: "Zij [Nadine X.] verloor haar niet-inwonende jongste broer. Haar morele schade kan, rekening houdend met de gewelddadige omstandigheden waarin haar broer kwam te overlijden en met de wekenlange onzekerheid waarin zij na de onrustwekkende verdwijning van haar broer heeft moeten leven, in redelijkheid begroot worden op 3.500 euro, meer de vergoedende interesten vanaf 7 december 2006."

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de zaak, zoals hoger uiteengezet, en zich steunend op de door haar gehanteerde tarieven in analoge dossiers, meent de Commissie dat de gevraagde hulp voor de morele schade zonder meer verantwoord is en bijgevolg kan worden toegekend.

Daarnaast kan de gevraagde hulp voor de rechtsplegingsvergoeding eveneens worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 3.625.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE