Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 january 2012 (België)

Publicatie datum :
23-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120123-12
Rolnummer :
M10-5-1227/7766

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 oktober 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp van euro 750, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120123-12&idxc_id=269801&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Tussen ../../2005 en 30 september 2009 werd Tatjana Z. (° ../../1993), de minderjarige dochter van verzoekster, te ... herhaaldelijk seksueel misbruikt door haar vader, de heer Remi Z.. Deze laatste is de ex-echtgenoot van verzoekster.

De heer Z. vergreep zich eveneens aan zijn dochter Jessica (° 1986).

Beide dochters werden vanaf hun twaalfjarige leeftijd betast, vastgenomen en gestreeld. Zij dienden hun vader ook te bevredigen met de hand.

Nadat Jessica de ouderlijke woonst had verlaten, focuste de heer Z. zich op zijn dochter Tatjana. Zij diende haar vader oraal te bevredigen en hij penetreerde haar meermaals met zijn geslachtsdeel.

II. Vervolging

Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 28 december 2009 werden de aan Remi Z. ten laste gelegde feiten (verkrachting met behulp van geweld in de periode van ../../2005 tot en met 30 september 2009 + aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging in de periode van ../../2005 tot en met 29 september 2009) bewezen verklaard, maar werd zijn internering bevolen.

Op burgerlijk gebied werd de heer Z. veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 200 aan verzoekster in eigen naam.

Tegen voormelde beschikking werd hoger beroep ingesteld door de inverdenkinggestelde, maar bij arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te ... d.d. 24 juni 2010 werd de bestreden beschikking bevestigd.

III. Gevolgen van de feiten

Het hoeft geen betoog dat de sub I vermelde feiten een belangrijke psychische impact hebben (gehad) op verzoekster. Haar ex-echtgenoot bleek haar twee dochters zonder haar medeweten immers jarenlang seksueel te hebben misbruikt.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* De kansen op verhaal tegenover de dader zijn nagenoeg onbestaande. Hij geniet een leefloon van het OCMW van euro 450 en werd sinds 30 december 2009 toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. Gelet op de andere schulden van de heer Z., is het duidelijk dat verzoekster nooit iets zal ontvangen.

* Luidens het verzoekschrift beschikt verzoekster niet over enige private verzekering die de geleden schade dekt.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 750 (voor morele en materiële schade vermengd), overeenstemmend met het bedrag dat voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling gevorderd werd.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie dat het gevraagde hulpbedrag van euro 750 zonder meer kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 750.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 januari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE