Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
23-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120323-54
Rolnummer :
M11-7-1019/8474

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 september 2011 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.  • Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  open
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120323-54&idxc_id=277408&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

Selecteer tekst om te onderstrepen of annotaties te maken bij het document

(...)

I. Feiten

In de nacht van 15 op 16 oktober 2010 ontmoette verzoekster de genaamde Adel Z. in een café te .... Z. voerde eerste verzoekster dronken en begeleidde haar dan naar haar appartement waar hij mee binnendrong.

Hij sloeg verzoekster in elkaar. Toen zij het bewustzijn verloor, misbruikte hij haar.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 12 augustus 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden onder meer de volgende tenlasteleggingen bewezen verklaard in hoofde van Adel Z. (° 1968), en waarvoor deze veroordeeld werd tot 4 jaar gevangenisstraf:

"B.I. Verdacht van: te ..., in de nacht van 15 op 16 oktober 2010 op de persoon van X.:

De misdaad van verkrachting te hebben gepleegd, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt, wanneer met name de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list, hetzij mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer"

C. In de nacht van 15 op 16 oktober 2010

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad."

Op burgerlijk vlak werd Z. veroordeeld tot betaling aan verzoekster van:

- moreel-materieel vermengde schadevergoeding van euro 5.000 meer de intresten;

- TWO moreel :euro 900, meer de intresten

- RPV van euro 990.

Dit vonnis bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster liep als gevolg van de slagen ernstige letsels op aan rug, armen, dijen en knieën.

Vaststellingen dr. Danny S. op 18/10/2010:

- groot hematoom rond linker oog

- hoofdpijnklachten

- pijnklachten halsstreek

- hematoom rechts bovenlip

- groot hematoom linker bovenarm (omtrek 8 cm)

- groot hematomen rechter bovenarm en boven rechter borst

- groot hematoom (omtrek 10 cm) aan de achterzijde rechterdij

- hematoom (omtrek 6 cm) voorzijde linkerdij

Dr. Danny S. en Psych. Dr. Bart R. attesteren een volledige tijdelijke werkonbekwaamheid in hoofde van verzoekster als gevolg van de feiten vanaf 16/10/2010 tot en met 21/11/2010.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 15 september 2011 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde is insolvabel.

IV-2. Verzoekster verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen. Zij heeft geen familiale of rechtsbijstandverzekering afgesloten.

V. Begroting van de gevraagde hulp

In haar reactie op het verslag van de verslaggever vraagt verzoekster om de toekenning van een hulp van euro 6.094,31 zijnde de civielrechtelijk toegekende hoofdsom van euro 5.900 vermeerderd met de intresten.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een financiële hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006.

Voor het overige dient opgemerkt dat de Commissie voor bepaalde schadeposten andere tarieven hanteert dan die waarvan de burgerlijke rechter zich bedient. Hierdoor kan de door de Commissie toegekende hulp in meerdere of mindere mate afwijken van de door de rechtbank toegekende schadevergoeding. Zo baseert de Commissie zich bij het toekennen van een hulpbedrag voor de schadepost ‘morele schade' op haar rechtspraak in gelijkaardige dossiers.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 6.070.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 6.070.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE