Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 23 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
23-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121023-9
Rolnummer :
M11-3-1228/8592

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 18 november 2011 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp.Wet / 1985-08-01 / 33 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 26 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121023-9&idxc_id=292737&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- Verzoeker raakte op 5 december 2010 's nachts op de Grote Markt te ... samen met een vriend betrokken in een ruzie. Er volgde een vechtpartij twee tegen twee. Eén van de daders zou met een toestelletje een electroshock toegebracht hebben op de rechterduim van verzoeker. Daarna is de man naar hem gesprongen en begon verzoeker te steken. Verzoeker wou zich verdedigen door zich om te draaien doch kreeg nog steekwonden in de bovenarm en de rug.

- Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 29 april 2011:

"De feiten kaderen in een geëscaleerd nachtelijk dispuut tussen beklaagden Alexandro Z. en Angelo W. en de slachtoffers Artur X. en Gilbert Y., waarbij beklaagden zich elk van een mes bedienden en genoemde slachtoffers hiermee diverse steekwonden toebrachten. Tijdens de wedersamensteling is gebleken dat het relaas van de feiten op diverse punten verschilt, doch uiteindelijk staat vast dat beide slachtoffers diverse messteken opliepen en dat beide beklaagden messteken hebben toegediend. De wettige zelfverdediging in hoofde van beklaagden wordt niet aangetoond, minstens was hun reactie disproportioneel met het zogenaam-de dreigende gevaar. Evnemin is aangetoond dat van uitlokking sprake zou kunnen zijn."

- (Her)kwalificatie uit bovenvermeld vonnis t.a.v. Alexandro Z. en Angelo W.:

"opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Artur X. en Gilbert Y., die voor dezen hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge gehad hebben.

- Het vonnis vermeldt: "Beklaagden gingen zich te buiten aan extreem geweld en wapenvertoon en hielden geen rekening met de fysieke en psychische integriteit van hun slachtoffers. Feiten als deze verhogen bovendien het onveiligheidsgevoel in een samenleving en kunnen onmogelijk gedoogd worden."

- Alexandro Z. en Angelo W. werden ieder veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar en tot een geldboete. Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld om aan Artur X. een provisioneel bedrag van euro 10.000 te betalen voor zowel materiële als morele schade.

Dokter Bart V. werd aangesteld als deskundige. Het vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Uit het deskundig verslag d.d. 6 februari 2011:

"Betrokkene liep ten gevolge van de feiten meerdere snij- en steekwonden op. Er was een steekwonde ter hoogte van de linkerthorax met pneumothorax en klaplong. Er waren ook steekwonden ter hoogte van de linker bovenarm. Er was tevens een electroshock aan de rechter hand.

De linker bovenarm werd gehecht op 17 december 2010. Er was een:

- eerste hospitalisatieperiode van 05/12/2010 t.e.m. 21/12/2010;

- tweede hospitalisatieperiode van 29/12/2010 t.e.m. 12/01/2011 wegens recidief klaplong links.

TAO : 100 % van 05/12/2010 t.e.m. minstens 26/01/2011.

Prognose: er zal een blijvende arbeidsongeschiktheid overblijven van minstens 5 %, vermoedelijk wat meer. Er zullen ook meerdere littekens resten; geen zware verminking.

De prognose kan meer gedetailleerd uitgewerkt worden mits heronderzoek... ."

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Verzoeker heeft steeds gewerkt als automecanicien. Hij is de kostwinner van een gezin en verkeert in zware financiële problemen.

- Er zijn openstaande facturen en herinneringen alsook een aanmaning van gerechts-deurwaarder F. Jennes.

- Er is een openstaande schuld bij de VZW G. te .... Er is tevens een aanmaning van GZA.

- Dr. Bart V. heeft bij schrijven van 17 augustus 2012 medegedeeld dat, zolang de provisie van euro 900 niet betaald is, hij ook geen aanvang neemt met de expertiseverrichtingen.

- De advocaat werd pas geconsulteerd door verzoeker nà het vonnis waarbij Dr. V. werd aangesteld Een aanvraag pro deo was te laat en had door de voormalige raadsman van verzoeker moeten ingediend geweest zijn voor de procedure correctioneel. De raadsman van verzoeker treedt dan ook (voorlopig) pro deo op. Er is geen tussenkomst van een verzekering die zijn ereloon zal ten laste nemen.

IV. Begroting van de gevraagde noodhulp

- medische kosten euro 8.000,00

- kosten provisie deskundige euro 1.500,00

- VZW Gasthuiszusters euro 3.695,27

- aanmaning GZA euro 1.249,22

- provisie deskundige euro 900,00

- Uit gegevens verstrekt door de CM blijkt dat de persoonlijke opleg (vanaf de datum der feiten tot en met 23 maart 2012) euro 1.147,70 bedraagt.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 bepaalt de voorwaarden tot toekenning van een noodhulp:

"De commissie kan een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de medische kosten is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot ten-asteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

2. De advocaat legt alle bewijzen voor van de medische kosten. De C.M. geven duidelijk te kennen dat op 5 januari 2012 het gezin van verzoeker het remgeldplafond nog niet bereikt heeft. De opleg wordt bewezen voor een bedrag van euro 1.147,70.

3. Tevens wordt een noodhulp van euro 900 toegekend teneinde de deskundige te provisioneren.

4. De overige schadeposten kunnen worden aangevraagd nadat er een definitief vonnis is op burgerlijk gebied, waarbij desgevallend rekening zal worden gehouden met de bepalingen van artikel 33 van de wet van 1 augustus 1985.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een noodhulp toe van euro 2.047.70.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 23 oktober 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS